Razpis za delovno mesto informatik VII/2 (šifra DM J017026), v uradu župana

datum: 11.05.2023
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/22) in sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 65/08, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE, 3/22 ZDeb), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas: INFORMATIK VII/2, (šifra DM J017026), v uradu župana.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje najmanj:

-Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), (Vrsta izob. KLASIUS: 16202), Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), (Vrsta izob. KLASIUS: 16203), Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) - (Vrsta izob. KLASIUS: 16203);

-1 leto delovnih izkušenj.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s končano smerjo izobrazbe s področja informatike, računalništva ali druge ustrezne tehnične smeri.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Okvirne naloge delovnega mesta:

- zagotavljanje delovanja strežnikov, omrežij, operacijskih sistemov, aplikacij, komunikacijskih sistemov ter drugih orodij

- zagotavljanje pomoči uporabnikom

- uvajanje novih aplikativnih rešitev

- koordinacija uporabnikov in vzdrževalcev informacijskih sistemov

- zagotavljanje učinkovite informacijske podpore delu župana, občinske uprave, občinskega sveta, krajevnih skupnosti ter drugih organov in delovnih teles Občine Ajdovščina

- spremljanja novosti na področju informatike in razvoja informacijskih sistemov, programske opreme ter novih analitičnih in sistemskih programskih orodij, zlasti vezano na področje delovanja javne uprave

- usmerjanje razvoja občinskega informacijskega sistema in oblikovanje predlogov uvajanja sprememb

- skrb za zagotavljanje informacijske varnostne politike, odpravljanje informacijskih varnostnih tveganj ter oblikovanje predlogov uvajanja sprememb

- priprava podatkov, izdelava strokovnih podlag ter izvajanje drugih nalog pri izvedbi postopkov javnih naročil za razvoj in vzdrževanje občinskega informacijskega sistema

- uvedba statistično-analitičnih metod obdelave podatkov za delo župana, občinske uprave in občinskega sveta

- koordinacija in skrb za razvoj in delovanje občinskih aplikacij (npr. mAjdovščina in druge nove)

- skrb za delovanje strežnikov, arhivskih enot in omrežij

- pomoč občinski upravi pri uvajanju programskih rešitev, digitalnih orodij in digitalizaciji postopkov.

Prijava mora vsebovati obrazec za prijavo, ki je priloga te javne objave in iz katerega mora biti razvidno:

- izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena);

- izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V., VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu).

Obrazec za prijavo je obvezna sestavina prijavne vloge posameznega kandidata. Zaželeno je, da je prijavnemu obrazcu priložen tudi kratek življenjepis, kjer kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in razgovora s kandidati.

Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Kandidati lahko pošljejo pisne prijave s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev najkasneje do 26. 5. 2023. Delovno mesto je objavljeno na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in Občine Ajdovščine, prijave se pošlje na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v roku 8 dni po podpisu pogodbe z izbranim kandidatom.

Za dodatne informacije o vsebini dela se lahko obrnete na ga. Mojco Remškar Planinc, tel.: 05 36 59 111

Za dodatne informacije o formalni izvedbi izbirnega postopka se lahko obrnete na telefon:  05/36 59 123 Gordana Krkoč.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Številka: 110-11/2023

Datum: 11. 5. 2023

 

Tadej Beočanin, župan 

 

Besedilo razpisa 

Prijavni obrazec