Razpis za delovno mesto KOORDINATOR VII/2, za evropske projekte in letalski muzej, šifra DM: J017051

datum: 07.06.2023
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US, 51/22) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za določen čas: KOORDINATOR VII/2, za evropske projekte in letalski muzej, šifra DM: J017051,
Projekt muzeja letalske zgodovine s centrom znanosti v Ajdovščini, v Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), (Vrsta izob. KLASIUS: 16202), Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), (Vrsta izob. KLASIUS: 16203), Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) - (Vrsta izob. KLASIUS: 16203);

-3 leta delovnih izkušenj.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge delovnega mesta »koordinator VII/2, evropskih projektov so naslednje:

- koordiniranje izvajanja najzahtevnejših nalog projekta izgradnje muzeja letalske zgodovine s centrom znanosti v Ajdovščini

- pomoč in sodelovanje pri pridobljenih evropskih in drugih projektih

- komunikacija in dajanje pojasnil

- poročanje o projektu izgradnje muzeja letalske zgodovine s centrom znanosti v Ajdovščini

- administrativna dela

- arhiviranje dokumentarnega gradiva projekta

- druge naloge, povezane s področjem dela na projektu izgradnje muzeja letalske zgodovine s centrom znanosti v Ajdovščini

Vlogi je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe iz katerih mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena in opis delovnih izkušenj iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, opis dela ter stopnjo zahtevnosti delovnega mesta).

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in razgovora, če bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem dela na projektih.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom do 31. 12. 2025.

Kandidati lahko pošljejo pisne prijave s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev do 15. 6. 2023. Delovno mesto je objavljeno na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in Občine Ajdovščine, prijave se pošlje na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v roku 8 dni po podpisu pogodbe z izbranim kandidatom.

Informacije o prostem delovnem mestu oziroma o izvedbi javne objave dobite na telefon: 05/36 59 123 Gordana Krkoč, o vsebini del in nalog razpisanega delovnega mesta 05/36 59 126 Janez Furlan.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Številka: 110-12/2023

Datum: 7. 6. 2023

 

Občina Ajdovščina

Tadej Beočanin, župan

 

Besedilo razpisa 

Obrazec za prijavo 

 

 

Obvestilo o neuspešno zaključenem izbirnem postopku 

Obveščamo, da na prosto delovno mesto »koordinator VII/2, evropskih projektov in letalski muzej« v oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve, za določen čas do 31. 12. 2025, ki je bilo dne 7. 6. 2023 javno objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina in spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče izmed prijavljenih kandidatov. Postopek je zaključen.