Javni razpis za sofinanciranje udeležbe športnih društev na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez v kolektivnih športnih panogah v letu 2023

datum: 01.09.2023
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-42/2023 z dne 28. 8. 2023 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 30. 8. 2023 objavlja Javni razpis za sofinanciranje udeležbe športnih društev na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez v kolektivnih športnih panogah v letu 2023.

I. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov udeležbe športnih društev na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez v kolektivnih športnih panogah v letu 2023.

Tekmovanja, ki se sofinancira so:

- uradna tekmovanja potrjena s strani OKS-ZŠZ:  državna prvenstva 1., 2. in 3. liga ter državno pokalno prvenstvo.

II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev

Občina Ajdovščina bo v letu 2023 namenila 50.000,00 € za sofinanciranje udeležbe športnih društev na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez v kolektivnih športnih panogah.

III. Pogoji in merila ter višina sofinanciranja:

Pogoji

Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva, ki izpolnjujejo naslednja dva pogoja:

1.  imajo sedež v občini Ajdovščina,

2. tekmujejo s člansko ekipo v kolektivnih športnih panogah, v uradnih tekmovanjih potrjenih s strani OKS-ZŠZ v državnem prvenstvu v 1. ali 2. ali 3. ligi.

Kriterij, merila in višina sofinanciranja:

Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo ocenjeni v skladu s kriteriji in merili.

Kriterij in merila za sofinanciranje:

1.      število ekip prijavitelja vključenih v tekmovalni sistem panožne športne zveze v sezoni 2022/23:

 

Ekipa vključena v tekmovalni sistem panožne športne zveze v sezoni 2022/23

1 točka

Prijaviteljem, ki so bili sofinancirani v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina v letu 2023, se prizna število ekip, določenih v odločbi o sofinanciranju, znotraj programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostnega športa. Ostalim prijaviteljem se prizna število ekip, ki je bilo vključeno v tekmovalni sistem panožne športne zveze v sezoni 2022/23, kar je razvidno iz priloženega dokazila panožne zveze.

 

2.      Število tekem članske ekipe v državnem in pokalnem prvenstvu v sezoni 2022/23:

Tekma članske ekipe

0,2 točki

 

Prijavitelj prejme za vsako tekmo članske ekipe 0,2 točki.

Višina sofinanciranja:

Višina sofinanciranja: skupno število točk prijavitelja (po kriteriju 1 in 2) x vrednost točke.

Vrednost točke: sredstva razpisa (50.000,00 €) / vsota točk vseh prijaviteljev (po kriteriju 1 in 2).

Namen sofinanciranja:

-       sofinancira se stroške povezane z organizacijo in udeležbo na uradnem tekmovanju potrjenim s strani OKS-ZŠZ; državna prvenstva 1., 2. in 3. liga ter državna pokalna prvenstva (registracija športnikov, prijavnina na tekmovanje, strošek prevoza na tekmo, strošek organizacije tekme (dvorana, sodniki), drugi stroški povezani s tekmovanjem.

Računi, ki dokazujejo nastanek stroškov se morajo glasiti na prijavitelja.

IV. Rok izvedbe in poraba sredstev

Sofinancira se stroške udeležbe na tekmovanjih v letu 2023. Sredstva se bodo izbranim prijaviteljem dodelila na podlagi zahtevka in dostavi ustreznih dokazil. Dokazila se morajo glasiti na prijavitelja. Zahtevek za nakazilo sredstev mora biti oddan na Občino Ajdovščina najkasneje do 30. 11. 2023.

V. Način in rok za oddajo vlog

Prijave v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis - športna tekmovanja 2023 - ne odpiraj« se pošlje po pošti ali odda osebno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi.

Rok za prijavo na javni razpis je 15. 9. 2023. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav, po pošti priporočeno, ali osebno v sprejemno pisarno občine. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani na dopolnitev, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene.

Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. št. 05/ 365 91 22 – Erika Zavnik.

VI. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo predvidoma 19. 9. 2023. Odpiranje ne bo javno. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v roku 14 dni po prejemu popolnih prijav. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. 

 

Številka: 41031-42/2023

Občina Ajdovščina

 

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija

Obrazci