Razpis za delovno mesto strokovni sodelavec/-ka za osnovna sredstva VII/2-II, šifra DM: J07137

datum: 18.09.2023
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) in sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 65/08, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas:
Strokovni sodelavec za osnovna sredstva VII/2-II, šifra DM: J017137

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), (Vrsta izob. KLASIUS: 16202), Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), (Vrsta izob. KLASIUS: 16203), Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) - (Vrsta izob. KLASIUS: 16203);

- najmanj 3 leta delovnih izkušenj.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge delovnega mesta »Strokovni sodelavec za osnovna sredstva VII/2-II« so naslednje:

- izvajanje zahtevnih strokovnih nalog na delovnem področju; 

- vodenje registra osnovnih sredstev: registri osnovnih sredstev uprave in krajevnih skupnosti, register komunalne infrastrukture, register poslovnih prostorov, register urbane opreme, register zemljišč, register trajnih nasadov;

- vodenje registra poslov z odbitim DDV ter poročanje o zadevah z obračunanim DDV; 

- sodelovanje pri letnem popisu pri upravi in krajevnih skupnostih;

- priprava sklepov o zaključku investicij in priprava sklepov o prenosu osnovnih sredstev v uporabo v sodelovanju s skrbniki;

- usklajevanje analitične evidence z glavno knjigo;

- sodelovanje pri pripravi proračuna z vidika pravilnega planiranja na kontih OS in DI v povezavi z nadaljnjimi knjiženji;

- sodelovanje s KSD d.o.o., ki vodi katastre, ki so povezani z registri;

- priprava podatkov za kalkulacijo cen javnih storitev;

- priprava podatkov za potrebe ureditve zavarovanja in sodelovanje pri pripravi škodnih zahtevkov;

- skrb za službena vozila (razen županovega);

- skrbništvo poslovnih objektov in otroških ter športnih igrišč po krajevnih skupnostih; 

- skrbništvo vrtov. 

Prijava mora vsebovati obrazec za prijavo, ki je priloga te javne objave in iz katerega mora biti razvidno:

- izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena);

- izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V., VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu).

Obrazec za prijavo je obvezna sestavina prijavne vloge posameznega kandidata. Zaželeno je, da je prijavnemu obrazcu priložen tudi kratek življenjepis, kjer kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem dela na področju registra osnovnih sredstev in programske opreme s področja dela.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in razgovora ter po potrebi pisnega testa. Pisni test se opravlja, če tako oceni strokovna komisija na podlagi večjega števila prijavljenih kandidatov, ki ustrezajo pogojem.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradnih prostorih na sedežu delodajalca.

Izhodiščni plačni razred za delovno mesto strokovni sodelavec za osnovna sredstva VII/2-II je 36. plačni razred, katerega vrednost znaša 1.815,99 EUR bruto.

Kandidati lahko pošljejo pisne prijave s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev najkasneje do 28. 9. 2023. Delovno mesto je objavljeno na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in Občine Ajdovščine, prijave se pošlje na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v roku 8 dni po podpisu pogodbe z izbranim kandidatom.

Informacije o prostem delovnem mestu oziroma o izvedbi javne objave dobite na telefon: 05/36 59 123 Gordana Krkoč.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

 

Številka: 110-16/2023

Datum: 18. 9. 2023

                                                                                                            

Občina Ajdovščina

Tadej Beočanin, župan

 

Besedilo razpisa 

Obrazec za prijavo