Javni poziv za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v občini Ajdovščina v letu 2024

datum: 17.01.2024
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina na podlagi Pravilnika o subvencioniranju stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov (Ur. list 70/2019 z dne 29.11.2019) in Odloka o spremembi proračuna Občine Ajdovščina za leto 2024 (Uradni list RS, št. 71/2023) in Sklepa o začetku postopka, imenovanju komisije za odpiranje vlog in strokovne komisije št. 41031-4/2024-1 z dne 9. 1. 2024, objavlja JAVNI POZIV za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v občini Ajdovščina v letu 2024:

1.      Predmet javnega poziva je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2024.

2.      Skupni znesek razpisanih sredstev je 5.000 EUR.

3.      Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije živali največ do višine 50% cene storitve vključno z DDV, vendar ne več kot 18,50 EUR za kastracijo mačka in 27,50 EUR za sterilizacijo mačke. Posameznemu upravičencu se sofinancira poseg pri največ dveh živalih.

4.      Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

-          imajo stalno prebivališče na območju občine Ajdovščina,

-          sterilizacija ali kastracija je bila opravljena v obdobju od vključno 15. 11. 2023 do vključno 15. 11. 2024.

5.      Vloge za prijavo na poziv so na voljo na spletni strani občine Ajdovščina http://www.ajdovscina.si. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije mačk morajo lastniki priložiti dokazilo o lastništvu živali (izjava), fotokopijo računa o opravljeni storitvi pri izbranem izvajalcu veterinarskih storitev ter dokazilo o stalnem prebivališču lastnika živali.

6.      Poziv je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 15.11.2024.

7.      Vloge za dodelitev sredstev morajo biti vložene na občino Ajdovščina. Zadnji rok za vložitev vlog je 15. 11. 2024. Lastniki živali vložijo vloge za dodelitev sredstev na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali osebno dostavijo na vložišče občine

8.      O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pozivu bo odločeno s odločbo občinske uprave. Odločba bo prosilcem posredovan v 15-ih dneh po odločitvi. Vloge se bodo reševale sproti, do porabe sredstev.

9.      Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopku so na voljo na Občini Ajdovščina, v oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve na tel. št.: 05 3659 135 (Doris Grmek).

 

Številka: 41031-4/2024-6                                                                           

Datum:  17. 1. 2024                                                                                                                                                                                                                                                  

Tadej Beočanin, župan

 

Besedilo javnega poziva 

Sklep o začetku postopka 

Vloga