Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina v letu 2024

datum: 22.01.2024
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina prvič objavlja Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina v letu 2024 na elektronski način. V četrtek 1. februarja ob 17. uri bo v sejni sobi Občine Ajdovščina organizirana predstavitev spletne aplikacije za javne razpise in novega postopka elektronske prijave na javni razpis. Vabimo vas, da se predstavitve udeležite.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 97/12, 85/15, 82/16, v nadaljevanju pravilnik), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2024 (Uradni list RS, št. 89/22, 71/23) in Sklepa o začetku postopka, imenovanju komisije za odpiranje vlog in strokovne komisije št. 41031-2/2024 z dne 15. 1. 2024, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina v letu 2024

1.    Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanja zvez v občini Ajdovščina v letu 2024, in sicer:

-          javnih kulturnih programov in projektov na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, gledališke, lutkovne, folklorne, plesne, likovne, fotografske, recitacijske, literarne, filmske in video dejavnosti ter založništva;

-          varstva nepremične kulturne dediščine;

-          delovanja zvez društev.

Javni kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, je pa njihovo delovanje v javnem interesu do te mere, da jih občina financira na primerljiv način kot javne zavode. Po vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja nepretrgoma najmanj eno leto. Kot javni kulturni program se sofinancirajo tudi abonmajske ter druge ciklične gledališke in glasbene predstave.

Projekt s področja kulture je posamična kulturna aktivnost izvajalca. Za projekt s področja kulture se šteje tudi obnova in restavriranje nepremične kulturne dediščine.

2.    Izvajalci javnih kulturnih programov in projektov so:

-          društva in zveze društev, registrirana za izvajanje programov na področju kulture, oziroma imajo v statutu določeno, da opravljajo tudi naloge s področja kulture;

-          posamezniki, samozaposleni v kulturi, vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami;

-          zavodi in druge pravne osebe, registrirane za opravljanje kulturnih dejavnosti;

-          pravne in fizične osebe, lastniki oziroma upravljavci nepremične kulturne dediščine, oziroma nosilci kulturno varstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije.

3.    Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

-          da imajo sedež oziroma stalno bivališče v občini Ajdovščina;

-          da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa ali projekta;

-          da imajo društva in zveze društev urejeno evidenco o članstvu ter ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;

-          da delujejo na področju kulture več kot eno leto;

-          da je nepremična kulturna dediščina na območju občine in je vpisana v register kulturne dediščine;

-          da so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.

Izvajalci morajo izpolnjevati naštete pogoje na dan objave javnega razpisa.

Za sofinanciranje javnih kulturnih programov lahko kandidirajo le izvajalci, našteti v prvi alineji 2. točke tega razpisa.

Za sofinanciranje kulturnih projektov se lahko prijavijo tudi društva ali zveze društev iz območja severne Primorske, katerih projekti se deloma odvijajo tudi v občini Ajdovščina in z njimi bistveno pripomorejo k popestritvi kulturne dejavnosti v občini.

Ne sofinancira se izvajalcev javnih kulturnih programov in projektov, ki so sofinancirani iz drugih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Ajdovščina.

V sofinanciranje se ne sprejme programov oziroma projektov društev, katerih osnovna dejavnost je dejavnost mladih, šport, promocija ali ostale neprofitne dejavnosti, razen v primeru, da so programi oziroma projekti, ki jih prijavljajo na ta razpis, izključno kulturnega značaja in po vsebini ne sodijo v njihovo osnovno dejavnost.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni, na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

4.    Financiranje:

Javni kulturni programi, delovanje kulturnih zvez, kulturni projekti ter obnova nepremične kulturne dediščine bodo sofinancirani po kriterijih in merilih iz Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina. Izvajalci javnih kulturnih programov, ki so registrirani manj kot eno leto, prejmejo pavšalni znesek 400 evrov.

Kulturni projekt mora za uvrstitev v sofinanciranje doseči najmanj 100 točk. Sprememba prijavljenega kulturnega projekta po preteku roka za prijavo na razpis ni mogoča.

5.    Okvirna višina sredstev znaša:

-          za javne kulturne programe: 128.037 evrov, 

-          za delovanje kulturnih zvez: 8.830 evrov,

-          za kulturne projekte: 37.320 evrov,

-          za obnovo kulturne dediščine: 18.375 evrov, od tega za obnovo sakralne kulturne dediščine 10.000 evrov.

6.    Rok izvedbe:

Javni kulturni programi in projekti morajo biti izvedeni v letu 2024. Sredstva, pridobljena na javnem razpisu, morajo biti porabljena v letu 2024.

7.    Vsebina prijave:

Razpisna dokumentacija bo do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si pod rubriko: javna naročila, objave, razpisi; zavihek: javni razpisi. Občina si pridružuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletni strani, najkasneje 10 dni pred zaključkom razpisa.

8.    Kraj, način in rok prijave:

Prijavitelj izpolni vlogo za sofinanciranje kulturnega programa oz. projekta preko spletne aplikacije na portalu Tendee https://ajdovscina.tendee.net. Vloge je mogoče na spletnem portalu izpolniti do izteka roka za prijavo na razpis.

Rok za oddajo vlog je do četrtka 29. 2. 2024. Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, izpolnjena in oddana preko spletnega portala.

Po končanem izpolnjevanju vloge je potrebno kontrolni obrazec, ki se kreira ob zaključku izpolnjevanja elektronske vloge, podpisati (elektronsko oz. fizično – v tem primeru je potrebno podpisan kontrolni obrazec skenirati) ter ga podpisnega dodati v aplikacijo in potrditi proces oddaje vloge.

Nepravočasno vložene vloge in vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, se s sklepom zavržejo.

Kot ustrezne bodo upoštevane samo vloge, ki bodo v celoti izpolnjene in oddane preko spletnega portala Tendee https://ajdovscina.tendee.net. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v posameznem obrazcu. Takšna prijava bo obravnavana kot popolna.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Jerica Stibilj, tel. št.: 05/365 91 37 ali po elektronski pošti: jerica.stibilj@ajdovscina.si.

9.    Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Komisija za odpiranje vlog bo vloge odprla predvidoma v roku dveh dni po roku za prijavo na javni razpis. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci z odločbo obveščeni predvidoma v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

10.  Informacije javnega značaja 

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o prejemniku finančnih sredstev in programu oziroma projektu, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

 

Številka: 41031-2/2024

 
Občina Ajdovščina

 

Javni razpis kultura 2024 

Razpisna dokumentacija 

Sklep o začetku postopka in imenovanju komisije 

Vzorec pogodbe za sofinanciranje javnih kulturnih programov 

Vzorec pogodbe za sofinanciranje kulturnih projektov 

Vzorec pogodbe za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine