Dopolnitev Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Ajdovščina v letu 2024

datum: 15.02.2024
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, Ajdovščina na podlagi 38. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. list RS št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18 in 79/22), Pravilnika za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 93/2015), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2024 (Uradni list RS št. 89/2022, 11/2023 in 71/2023) ter Sklepa o začetku postopka in imenovanju komisije za vodenje postopka dodelitve sredstev preko Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina v letu 2024 z dne 13. 2. 2024 objavlja Dopolnitev Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Ajdovščina v letu 2024.

Občina Ajdovščina je na svoji spletni strani dne 2. 2. 2024 objavila Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Ajdovščina za leto 2024.

Besedilo razpisa se spremeni v III. točki razpisa in sicer v šestem odstavku, ki govori o upravičenih stroških, ki jih bo Občina Ajdovščina sofinancirala z intenzivnostjo do 100 %. Šesti odstavek III. točke javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Ajdovščina v letu 2024 se skladno z dopolnitvami glasi:

»V sklopu 1.15 (Druge turistične prireditve) bo Občina Ajdovščina dodatno sofinancirala upravičene stroške:

- prevoza stojnic »Vipavska dolina«, ki so v lasti Občine Ajdovščina in

- postavitve cestnih zapor, ki ji bo izvedel pristojni upravljalec ceste.

Dodatno sofinanciranje prevoza stojnic in postavitve cestnih zapor je upravičeno samo v primeru, da organizacija prireditve zahteva najem stojnic in/ali cestne zapore. Občina Ajdovščina bo dodatno sofinancirala te upravičene stroške v deležu do 100 %. Organizator mora te upravičene stroške dokazati z ustreznim računom/dokazilom. Dodatna sredstva za sofinanciranje najema stojnic in cestnih zapor so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na proračunski postavki 14009 »sofinanciranje turističnih prireditev«, v višini 3.000 €. V kolikor sredstva, namenjena prevozu stojnic in zapori cest, ne bodo porabljena, se le-ta lahko prerazporedijo za sofinanciranje prireditev pod sklopoma 1.15 (Druge turistične prireditev).«

 

Številka: 41031-0008/2024-6

Datum: 13. 2. 2024

 

Tadej Beočanin, župan

 

Dopolnitev Javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Ajdovščina v letu 2024

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Ajdovščina v letu 2024 

Sprememba sklepa o začetku postopka