Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj otrok in mladine v letu 2024

datum: 08.03.2024
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj (Uradni list RS, št 28/2023) objavlja Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj v letu 2024. PRIJAVE NA RAZPIS SO MOGOČE LE V ELEKTRONSKI OBLIKI.

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj otrok in mladine v letu 2024

 

1.   Predmet javnega razpisa ter splošni pogoji za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

1. mladinskih programov in projektov, sklop A

2. letovanj za obdobje: 1. september 2023 - 31. avgust 2024, sklop B

Sklop A: Mladinski programi in projekti

I.           področje 1: programi/projekti, ki obsegajo pretežno delovno akcijo v splošno korist.

II.         področje 2: programi/projekti, ki se izvajajo v naravi, z namenom obiskovanja in spoznavanja narave.

III.       področje 3: vsebina projekta/programa, ki obsega ali zagotavlja:

-          neformalno učenje, usposabljanje in druge oblike izobraževanj za večanje kompetenc mladih,

-          dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih,

-          zagotavljanje avtonomije mladine,

-          vključevanje mladih z manj priložnostmi,

-          spodbujanje delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih,

-          spodbujanje zdravega, aktivnega načina življenja mladih in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,

-          spodbujanje kulture ustvarjalnosti in inovativnosti mladih,

-          spodbujanje participacije in sodelovanja mladih pri upravljanju družbe in različnih skupnosti v njej.

Sklop B: Letovanja

Občina Ajdovščina bo sofinancirala že izvedena letovanja, ki bodo izkazovala, da gre za organizirano druženje otrok in/ali mladih do starosti vključno 18 let ali letovanja oseb s posebnimi potrebami, za katere starostna omejitev ne velja.

Sofinancira se letovanja od 1. septembra 2023 do 31. avgusta 2024, v trajanju najmanj 5 nočitev za najmanj 10 udeležencev s stalnim bivališčem v občini Ajdovščina za posamezen termin letovanja, ali v trajanju najmanj 3 nočitve za najmanj 5 udeležencev s posebnimi potrebami s stalnim bivališčem v občini Ajdovščina za posamezen termin letovanja.

Prijavitelj v okviru javnega razpisa 2024, ne more pridobiti sredstev za letovanja, ki so že bila sofinancirana iz občinskega proračuna Občine Ajdovščina v letu 2023.

Sredstva za letovanja otrok in mladine bodo izvajalcem nakazana po izvedbi letovanj. Prijavitelj mora za višino sredstev, ki jih prejme na javnem razpisu (sredstva/udeleženca), zmanjšati stroške udeležencev letovanj. Glede na izkušnje preteklih let, predvidevamo, da bo okvirna vrednost točke v letu 2024 znašala med 3 € in 5 €.

Na razpis v sklopu A – mladinski programi in projekti se lahko prijavijo mladinske organizacije in organizacije za mlade, ki izpolnjujejo naslednje splošne in posebne pogoje:

-          pravne osebe s statusom društva, ustanove, mladinskega sveta, zasebnega zavoda ali druge organizacije in so registrirane za opravljanje programov/projektov na razpisanem področju,

-          imajo sedež, izpostavo ali enoto v Občini Ajdovščina,

-          imajo v program/projekt vključene otroke in mlade s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina,

-          imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov oziroma projektov,

-          imajo izdelano finančno konstrukcijo za prijavljene mladinske programe oziroma projekte, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,

-          so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.

Na razpis v sklopu B – letovanja se lahko prijavijo mladinske organizacije in organizacije za mlade, ki izpolnjujejo naslednje splošne in posebne pogoje:

-          so pravne osebe neprofitnega značaja,

-          so registrirani za izvajanje letovanj oziroma programov/projektov za mlade,

-          imajo v letovanje vključene mlade s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina,

-          imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje letovanj mladih,

-          imajo izdelano finančno konstrukcijo za prijavljena letovanja, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,

-          so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta.

Višino sredstev za posamezne izvajalce programov, projektov oziroma letovanj iz sklopa A in B se določi v skladu z merili iz Pravilnika o sofinanciranju mladinskih, otroških programov in projektov ter letovanj.

2.   Okvirna višina sredstev 

Skladno z Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina je za leto 2024 namenjenih za sofinanciranje posameznih sklopov v letu 2024 naslednja višina sredstev:

za sklop A - mladinski programi in projekti: 33.000,00 €,

za sklop B – letovanja otrok in mladine: 18.500,00 €.

Sredstva prejeta na javnem razpisu morajo biti porabljena do 31. 12. 2024.

3.   Kraj, način in rok prijave ter drugi pogoji razpisa:

Razpisna dokumentacija bo do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina https://www.ajdovscina.si/ pod rubriko: javna naročila, objave, razpisi; zavihek: javni razpisi. Občina si pridružuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletni strani, najkasneje 10 dni pred zaključkom razpisa.

Prijavitelj izpolni vlogo za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj otrok in mladine preko spletne aplikacije Tendee https://ajdovscina.tendee.net. Vloge je mogoče na spletnemu portalu izpolniti do izteka roka za prijavo na razpis. Po končanem izpolnjevanju vloge je potrebno kontrolni obrazec, ki se kreira ob zaključku izpolnjevanja elektronske vloge, podpisati (elektronsko oz. fizično – v tem primeru je potrebno podpisan kontrolni obrazec skenirati) ter ga podpisnega dodati v aplikacijo in potrditi proces oddaje vloge.

Roki za oddajo vlog:

-          sklop A: za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 29. 3. 2024,

-          sklop B: za sofinanciranje letovanj 6. 9. 2024.

Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog iz posameznega sklopa oddana preko spletnega portala Tendee.

Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina na telefonsko številko: 05/ 365 91 57 – Andreja Vidmar Sukanović.

4.   Izid razpisa:

Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala predvidoma tretji dan po izteku roka za oddajo vlog. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, se prijavitelja pozove, da vlogo dopolni v roku 8 dni. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev izda Občinska uprava sklepe o dodelitvi sredstev oziroma sklepe o zavrženju ali zavrnitvi vlog. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo vlog. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov/projektov in letovanj.

5.   Informacije javnega značaja

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji razpisa ter pripadajočo razpisno dokumentacijo. Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o prejemniku finančnih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15in 7/18 in 141/22, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Občina Ajdovščina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

Številka: 41031-9/2024-3

Občina Ajdovščina

 

Besedilo javnega razpisa 

Sklep o začetku postopka in imenovanju komisij 

Vzorec pogodbe o sofinanciranju 2024 - sklop A

Vzorec pogodbe o sofinanciranju 2024 - sklop B 

POVEZAVA DO SPLETNE PRIJAVE NA RAZPIS