Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2024

datum: 12.03.2024
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina prvič objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina na elektronski način. V sredo, 20. 3. 2024, ob 17. uri bo v sejni sobi Občine Ajdovščina organizirana predstavitev spletne aplikacije za javne razpise in novega postopka elektronske prijave na javni razpis. Vabimo vas, da se predstavitve udeležite. Elektronske vloge je mogoče izpolniti na portalu https://ajdovscina.tendee.net/.

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2024, objavljena 21. 3. 2024 - podaljšuje se rok za oddajo vlog, ki je po novem 8. 4. 2024. 

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/20 in 3/22-ZDeb), 7. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 70/19) ter Letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2024, Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2024

 

1. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

2. Predmet javnega razpisa

Občina Ajdovščina bo v letu 2024 sofinancirala naslednje športne programe in področja športa:

a) Športni programi

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:

-       celoletni športni programi,

-       programi v počitnicah in pouka prostih dneh.

Športna vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami:

-       celoletni športni programi,

-       programi v počitnicah in na pouka prostih dneh.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

-       programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Kakovostni šport:

-       programi na področju kakovostnega športa.

Vrhunski šport:

-       programi na področju vrhunskega športa.

Šport invalidov:

-       celoletni športni programi invalidov.

Športna rekreacija:

-       celoletni ciljni športno rekreativni programi. 

Šport starejših:

-       skupinska gibalna vadba starejših.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami se vrednoti v okviru programov Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine. 

b) Organiziranost v športu

Delovanje športnih zvez.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila

Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci LPŠ:

-   športna društva in športne zveze, -   zavodi, samostojni podjetniki posamezniki in druge pravne osebe, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu, -   ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, -   zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe, -   zasebni športni delavci.

Izvajalci LPŠ morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- imajo ustrezno registracijo najmanj eno leto na dan objave javnega razpisa,

-   izvajajo športne programe in delujejo na področju športa najmanj eno leto na dan objave javnega razpisa, -   imajo sedež v občini Ajdovščina in izvajajo športne programe pretežno za prebivalce občine, -   imajo za prijavljene programe / področja zagotovljene materialne in prostorske pogoje, -   imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov / področij,  -   imajo urejeno evidenco članstva (velja za športna društva in / ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

V okviru programov Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine se posameznemu izvajalcu sofinancira največ:

- 10 programov, ki se izvajajo kot celoletnih športni programi,

- 5 programov, ki se izvajajo v počitnicah in pouka prostih dneh.

Ne sofinancira se programov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Ajdovščina (izjema so javna dela in druge oblike zaposlovanja, ki so po smislu podobna javnim delom).

Vloge, prejete na javni razpis, bodo vrednotene v skladu z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 70/19) in merili, ki so sestavni del odloka.

4. Predviden obseg javnih sredstev in porabe

Višina sredstev za sofinanciranje programov pod točko a) znaša 240.000 €, pod točko b) pa 10.000 € (razdelitev sredstev po programih in področjih je razvidna iz Letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2024, ki je sestavni del razpisne dokumentacije ter Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2024 z vsemi spremembami, Uradni list RS, št. 89/22, 71/23, 19/24 ).

Sredstva, pridobljena na javnem razpisu, morajo biti porabljena v letu 2024, v skladu z navodili za črpanje sredstev.

5. Roka za oddajo vlog, objava javnega razpisa in način oddaje vlog

Rok za oddajo vlog je SREDA, 3. 4. 2024.

Razpis se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina  www.ajdovscina.si, pod rubriko 'Javna naročila, objave, razpisi', zavihek 'Javni razpisi'. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnem portalu Tendee https://ajdovscina.tendee.net .

Prijavitelj izpolni vlogo za sofinanciranje preko spletne aplikacije na portalu Tendee https://ajdovscina.tendee.net. Vloge je mogoče na spletnem portalu izpolniti do izteka roka za prijavo na razpis.

Šteje se, da je vloga pravočasna, v kolikor je najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, izpolnjena in oddana preko spletnega portala.

Po končanem izpolnjevanju vloge je potrebno kontrolni obrazec, ki se kreira ob zaključku izpolnjevanja elektronske vloge, podpisati (elektronsko oz. fizično – v tem primeru je potrebno podpisan kontrolni obrazec skenirati) ter ga podpisnega dodati v aplikacijo in potrditi proces oddaje vloge.

Nepravočasno vložene vloge se s sklepom zavržejo.

Kot ustrezne bodo upoštevane samo vloge, ki bodo v celoti izpolnjene in oddane preko spletnega portala Tendee https://ajdovscina.tendee.net. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v posameznem obrazcu. Takšna prijava bo obravnavana kot popolna.

Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani na dopolnitev. V kolikor vloga vlagatelja ne bo dopolnjena v roku, bo le-ta zavržena v celoti, oziroma v delu, v katerem ne bo dopolnjena.

Občina Ajdovščina si pridružuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa in razpisne dokumentacije objavi kot popravek, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani dobijo na tel. (05) 365 91 22 – Erika Zavnik ali na Zavodu za šport, Primož Sulič – (05) 364 47 21.

6. Datum odpiranja vlog

Prejete vloge bo strokovna komisija začela odpirati naslednji dan po izteku roka. Odpiranje vlog ne bo javno.

7. Rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu razpisa

Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 60 dneh od datuma za odpiranje vlog. Z izbranimi izvajalci bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

8. Dodatne informacije povezane z javnim razpisom 

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji in z merili razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih ter o realizaciji programa. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

Občina Ajdovščina

 

Besedilo javnega razpisa 

Navodilo za pripravo in oddajo vloge

Letni program športa v občini Ajdovščina 

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina 

Sklep o imenovanju komisije

Vzorec pogodbe