Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2024

datum: 12.03.2024
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, Ajdovščina na podlagi 30. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. list RS št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18), Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Ajdovščina (Uradni list 17/2018), Odloka o rebalansu proračunu Občine Ajdovščina za leto 2024 (Uradni list RS št. 19/2024) ter Sklepa o začetku postopka in imenovanju strokovne komisije za izvedbo za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2024 z dne 7.3.2024 objavlja Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2024.

 I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA je dodelitev subvencije - nepovratnih finančnih sredstev - za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE v Občini Ajdovščina (v nadaljevanju: MKČN), ki so bile/bodo izgrajene  od 1. 1. 2021  do 1.10.2024.

II. PREDMET PODPORE: izgradnja MKČN za enostanovanjsko stavbo ali skupna MKČN za več stanovanjskih objektov  v velikosti do 50 PE.

III. NAMEN RAZPISA:

• spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami;

• pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije;

• urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

IV. UPRAVIČENCI: Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju občine Ajdovščina, ki so lastniki ali solastniki enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na območju aglomeracij, določenih s tem pravilnikom (v nadaljevanju: upravičenci). Do subvencije niso upravičene pravne osebe.

V. ROK ZA PRIJAVO na javni razpis je 1. 10. 2024.

VI. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV : Občina Ajdovščina bo zagotovila finančna sredstva za subvencioniranje po tem razpisu v višini 11.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na proračunski postavki 15024 izgradnja malih čistilnih naprav, konto 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom.

VII. VIŠINA SUBVENCIJE IN UPRAVIČENI STROŠKI:

-      Višina subvencije za MKČN je do 50 % upravičenih stroškov, oziroma največ 1.000,00 EUR za posamezno enostanovanjsko stavbo oziroma največ 1.500 EUR za večstanovanjsko stavbo z urejeno etažno lastnino.

-      V primeru dobave in vgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov različnih upravičencev, so do subvencije upravičeni vsi upravičenci posamezno do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ 1.000 EUR za posamezno priključeno enostanovanjsko stavbo oziroma 1.500 EUR za posamezno večstanovanjsko stavbo z urejeno etažno lastnino. Upravičeni stroški so stroški dobave in vgradnje MKČN z DDV. V primeru, da se dobavi in vgradi skupna MKČN za več stanovanjskih objektov, morajo obračun razdelitve upravičenih stroškov po posameznem upravičencu pripraviti upravičenci v svoji vlogi.

-      V primeru dobave in vgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov različnih upravičencev, so do subvencije upravičeni vsi upravičenci posamezno do 100 % upravičenih stroškov, vendar največ 1.000 EUR za posamezno priključeno enostanovanjsko stavbo oziroma 1.500 EUR za posamezno večstanovanjsko stavbo z urejeno etažno lastnino. Upravičeni stroški so stroški dobave in vgradnje MKČN z DDV. V primeru, da se dobavi in vgradi skupna MKČN za več stanovanjskih objektov, morajo obračun razdelitve upravičenih stroškov po posameznem upravičencu pripraviti upravičenci v svoji vlogi.

VII. ROK PORABE SREDSTEV: odobrena subvencija mora biti porabljena do 31. 12. 2024.

VIII. PRIJAVA NA RAZPIS

Prijavitelj odda svojo vlogo vključno s prilogami iz razpisne dokumentacije pisno po pošti ali skenirano podpisano po elektronski pošti na naslov obcina@ajdovscina.si najkasneje do 1. 10. 2024. Šteje se, da je prijava pravočasna, v kolikor je zadnji dan roka oddana na pošti priporočeno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina. 

IX. POVABILO K ODDAJI VLOGE NA RAZPIS TER VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Vsebina vloge:

A) Vloga samostojnega vlagatelja, ki je že zgradil samostojno MKČN, mora obsegati: prilogo 1, prilogo 2, prilogo 3, priloga 4, priloga 5,  prilogo 6, prilogo 7, priloga 9 (obvezno v primeru, ko vlagatelj ni lastnik stavbe ali je več solastnikov, ki niso sovlagatelji) ter priloga 10 (  obvezna za popolnost vloge)

B) Vlagatelji, ki so  gradili skupno MKČN za več stanovanjskih objektov, morajo priložiti prilogo 1, prilogo 2, priloga 3, priloga 4, priloga 5, priloga 6, prilogo 7, prilogo 8, prilogo 9 (če je potrebna), ter priloga 10 (obvezna za popolnost vloge)

Vloga, ki ni vložena na predpisanih obrazcih, se šteje kot neustrezna. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Prepozno vložene vloge, vloge, ki ne bodo v roku dopolnjene, neustrezne vloge ali vloge, ki jih je vložila neupravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

Seznam prilog:

priloga 1: osnovni podatki: ime in priimek vlagatelja, naslov, davčno številko vlagatelja in podatke o stanovanjskem objektu;

priloga 2: soglasje izvajalca javne službe KSD d.o.o. h lokaciji MKČN

priloga 3: podatki o stanovanjski stavbi/stanovanjski enoti, kjer se bo naložba izvajala;

priloga 4: izjava o sprejemanju pogojev;

priloga 5: kopija izjave o lastnostih  izdelka oziroma druga dokazila da ustreza standardom in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov

priloga 6: originalni račun oziroma kopijo izvajalca del vgradnje in dobave MKČN skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala;

priloga 7: parafiran osnutek pogodbe;

Priloga 8: podatki o sovlagateljih v MKČN;

Priloga 9: dovoljenje lastnika/ce oz. solastnika/ce nepremičnine (obvezno v primeru, ko vlagatelj ni lastnik stavbe ali je več solastnikov, ki niso sovlagatelji);

priloga 10: poročilo o prvih meritvah za MKČN, izdelano v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda. Priloga je obvezna.

X. ODPIRANJE VLOG IN IZID JAVNEGA RAZPISA:

Odpiranje vlog bo 14. 6. 2024 in 4. 10. 2024.

O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v 30 dneh po roku za prijavo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev. 

XI. KONTAKTNE OSEBE: Informacije o razpisu so na razpolago v Oddelku za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe, kontaktna oseba Peter Kete, tel. (05) 365-91-31  v času uradnih ur.

XII. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji razpisa ter pripadajoče razpisne dokumentacije.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osebni podatki – ime in priimek upravičenca do subvencije in višina subvencije, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

 

Tadej Beočanin, župan

                                                                     

Številka: 41031-15/2024

Datum:  11.3.2024

Razpisna dokumentacija