Javni razpis za sofinanciranje investicij pravnih oseb javnega prava v družbeno pomembne objekte na območju občine Ajdovščina

datum: 19.03.2024
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-16/2023-1 z dne 11.3.2024 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 19.3.2024 objavlja javni razpis za sofinanciranje investicij pravnih oseb javnega prava v družbeno pomembne objekte na območju občine Ajdovščina.

I. Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje vlaganj v družbeno pomembne objekte na območju občine Ajdovščina s strani pravnih oseb javnega prava. Sofinancira se prijavitelj, ki ima namen izvesti večja investicijska vlaganja ali nakup opreme za nepremičnine v lasti RS in v svojem upravljanju (minimalna vrednost naložbe 100.000,00€).

Namen razpisa: različne pravne osebe javnega prava, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, na območju občine Ajdovščina s svojimi storitvami zadovoljujejo interese in potrebe prebivalcev občine in tako na različne načine izboljšujejo kakovost življenja v okolju. Strategija razvoja Občine Ajdovščina do leta 2030 je temeljni dolgoročni planski dokument in predstavlja osnovo za njen gospodarski, prostorski in družbeni razvoj. Razvojna vizija občine je: »Občina Ajdovščina bo leta 2030 prepoznavno, učinkovito, konkurenčno, zeleno in življenju prijazno gospodarsko, politično in kulturno središče Vipavske doline z visoko bivanjsko kvaliteto v mestu in na podeželju.« Vizija se skozi strategijo uresničuje preko petih prioritet, ki zajemajo vsa področja, ki krojijo življenje občanov. Prioriteta 3 strategije: »Družbeno odgovorna«, ki zasleduje cilj vključujoče, zdrave, aktivne, kulturne in na znanju temelječe družbe v cilju 3 določa »Zagotavljanje ustrezne infrastrukture na področju vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, zdravstva, starejših, mladih in drugih ranljivih skupin«. V okviru cilja 3 je predviden ukrep »Izboljšanje infrastrukturnih pogojev za izvajanje dejavnosti« s kazalnikom števila investicij.

Cilj razpisa je sofinanciranje vlaganj pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, v objekte, ki jih le-ti potrebujejo za izvajanje storitev za občane in s tem omogočiti spodbudno  okolje za njihovo delovanje in razvoj, saj le-te predstavljajo enega od akterjev na različnih področjih vsakdanjega življenja v lokalni skupnosti in kot take delujejo splošno koristno.

II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev:

Sredstva za izvedbo razpisa so zagotovljena z Odlokom o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2024 (Uradni list RS št. 71/23 in št. 19/24), na proračunski postavki 18158. Okvirna višina predvidenih sredstev namenjenih za sofinanciranje investicijskih vlaganj in nakupa opreme znaša 250.000,00. Sredstva so zagotovljena v letu 2024 in jih mora prijavitelj črpati v tem letu.

III. Pogoji za izbor izvajalcev:

Na razpis se lahko prijavi posamezen prijavitelj, ki izpolnjuje sledeče pogoje:

a)      je pravna oseba javnega prava, ki jo je ustanovila Republika Slovenija;

b)      izvaja storitve za občane občine Ajdovščina in deluje na območju občine Ajdovščina;

c)      ima sedež ali organizacijsko enoto v Občini Ajdovščina;

d)      investicijsko vlaga ali nakupuje opremo za nepremičnino v lasti RS, v svojem upravljanju, na območju občine Ajdovščina

e)      naložba mora predstavljati zaključeno celoto, zanjo mora biti pridobljeno gradbeno dovoljenje in njena minimalna vrednost mora znašati 100.000€.

Pogoji se izkazujejo:

-          pogoja a. in c. z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra

-          pogoj d. s pogodbo ali izpiskom iz zemljiške knjige in sklepom o prenosu v upravljanje

-          pogoj e. s sklepom o potrditvi investicijske dokumentacije in pravnomočnim gradbenim dovoljenjem.

IV. Predmet sofinanciranja in upravičeni stroški:

Predmet razpisa in s tem upravičeni stroški sofinanciranja so stroški investicijskih vlaganj v nepremičnine (stroški gradbeno obrtniških in instalacijskih del) in stroški nakupa opreme za te nepremičnine.

V. Merila za izbor:

Prejete vloge na javni razpis bodo točkovane po naslednjih merilih:

Merilo A: Vrednost naložbe

točke

- od vključno 1.000.000,00 € in več

10 točk

- od vključno 500.000,00 do vključno 999.999,99 €

5 točk

- od 100.000,00 do vključno 499.999,99 €

0 točk

Merilo B: Skladnost namena naložbe s Strategijo razvoja Občine Ajdovščina

točke

- skladnost v dveh ali več prioritetah

50 točk

- skladnost v eni prioriteti

30 točk

- ni skladnosti

0 točk

 

Merilo C: Prispevek naložbe k razvoju občine Ajdovščina

točke

- projekt prispeva k razvoju občine Ajdovščina

20 točk

- projekt delno prispeva k razvoju občine Ajdovščina

10 točk

- projekt ne prispeva k razvoju občine Ajdovščina

0 točk

 

Merilo Č: Prispevek naložbe k delovanju prijavitelja

točke

- Naložba je nujna za delovanje prijavitelja v naslednjem 10-letnem obdobju

20 točk

- Naložba je koristna za delovanje prijavitelja v naslednjem 10-letnem obdobju

10 točk

- Naložba ne prispeva k delovanju prijavitelja v naslednjem 10-letnem obdobju

0 točk

 

Skupaj lahko prijavitelj po vseh štirih merilih doseže največ 100 točk.

 

Točke se pri posameznem merilu A, B, C in Č dodelijo glede na podatke o nameravani naložbi  in utemeljitev prijavitelja v prijavi na razpis in se seštejejo. Za sofinanciranje bodo izbrani prijavitelji, ki bodo dosegli največje število točk, pri čemer morajo za izbor doseči najmanj 50 točk, do porabe razpoložljivih sredstev (250.000,00 €).

V primeru, da se po oddaji zahtevkov ugotovi, da razpoložljiva sredstva razpisa ne bodo porabljena v celoti, se lahko preostanek sredstev razdeli med prijavitelje, ki bi na podlagi sklepa o sofinanciranju prejeli manj sredstev od zaprošenih.

V primeru enakega števila točk dveh ali več prijaviteljev, se višje uvrsti tisti prijavitelj, ki je prvi oddal vlogo na javni razpis. Upošteva se datum in ura poštnega žiga pri priporočeno oddanih vlogah oziroma datum in ura prejemne štampiljke Občine Ajdovščina pri osebno oddanih vlogah oziroma vlogah oddanih po redni pošti.

VI. Obdobje izvajanja in poraba sredstev:

Sofinancira se upravičene stroške, ki so nastali v obdobju od 1.1.2024. Pravice in obveznosti prijavitelja in občine so opredeljene v pogodbi o sofinanciranju. Prijavitelj je dolžan omogočiti administrativni in finančni nadzor. Podpisano pogodbo o sofinanciranju mora vrniti v roku 8 dni od prejema, sicer se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu, ki se sofinancira in prejemniku finančnih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo občina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

VII. Način in rok za oddajo vlog:

Prijave v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za sofinanciranje investicij pravnih oseb javnega prava - ne odpiraj« se pošlje po pošti ali odda osebno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja.

Prijava mora vsebovati:

-       podpisan in žigosan prijavni obrazec

-       izjavo o seznanitvi z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupciji

-       parafiran vzorec pogodbe o sofinanciranju

-       izpis iz sodnega ali poslovnega registra

-       pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige

-       sklep prenosu v upravljanje

-       sklep o potrditvi investicijske dokumentacije

-       pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Prijavni obrazec, izjavo ter pogodbo o sofinanciranju prijavitelji dobijo v razpisni dokumentaciji, ki je dostopna na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, v rubriki Javna naročila, objave, razpisi, Javni razpisi.

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter da se z njo strinja.

Rok za prijavo na javni razpis je 5. 4. 2024 do 12:00. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je prispela v sprejemno pisarno občine na dan roka do 12:00ih, ne glede na način pošiljanja, sicer se bo štela za prepozno (prejemna teorija).

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si  s pripisom: JR za sofinanciranje investicij pravnih oseb javnega prava.

VIII. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo predvidoma isti dan po roku za prijavo na razpis. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v 15 dneh po roku za prijavo. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene. Zoper sklep o (ne)izboru se lahko v 8 dneh od prejema sklepa vloži pritožba, o kateri odloča župan. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.  Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

 

Številka: 41031-16/2024 -3

Datum: 19.3.2024

 

OBČINA AJDOVŠČINA

 

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija