Javni razpis za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih v javnih organizacijah, ki izvajajo programe dnevnega varstva, v letu 2024

datum: 20.03.2024
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-17/2024-1 z dne 14. 3. 2024 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 19. 3. 2024 objavlja Javni razpis za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih v javnih organizacijah, ki izvajajo programe dnevnega varstva, v letu 2024.

 I. Predmet in cilj javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov dela zaposlenih v javnih organizacijah, ki izvajajo programe dnevnega varstva starejših občanov (v nadaljevanju izvajalcem) in sicer za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Izvajalci lahko sklepajo pogodbe o zaposlitvi tudi za daljše obdobje od razpisanega sofinanciranja ali za nedoločen čas.

Cilji razpisa je zagotoviti pogoje za izvajanje dnevnega varstva starejših v občini.

Izvajanje dnevnega varstva starejših v občini je v interesu Občine Ajdovščina. Strategija razvoja Občine Ajdovščina do leta 2030 je temeljni dolgoročni planski dokument in predstavlja osnovo za njen gospodarski, prostorski in družbeni razvoj. Razvojna vizija občine je: »Občina Ajdovščina bo leta 2030 prepoznavno, učinkovito, konkurenčno, zeleno in življenju prijazno gospodarsko, politično in kulturno središče Vipavske doline z visoko bivanjsko kvaliteto v mestu in na podeželju.« Vizija se skozi strategijo uresničuje preko petih prioritet, ki zajemajo vsa področja, ki krojijo življenje občanov. Prioriteta 3 strategije: »Družbeno odgovorna«, ki zasleduje cilj vključujoče, zdrave, aktivne, kulturne in na znanju temelječe družbe v cilju 2 določa »Kakovostni programi in storitve na področju vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, zdravstva, starejših, mladih in drugih ranljivih skupin«. V okviru cilja 2 je predviden ukrep »Financiranje programov in projektov« s kazalnikom števila financiranih izvajalcev.

V Strateškem načrtu krepitve zdravja so starejši opredeljeni kot ranljiva skupina, ki jim je potrebno nameniti posebno skrb in zagotoviti pogoje za kakovostno bivanje. Program je skladen s strateškim načrtom oziroma bo pripomogel k uresničitvi Cilja 2: »V 10ih letih povečati skrb za starejše predvsem na področju preprečevanja socialne izolacije in osamljenosti starejših z vzpostavitvijo ustreznih programov« in je skladen s predvidenim ukrepom v okviru Cilja 2, in sicer: Ukrepom 2 »V 5ih letih bomo vzpostavili programe, s katerimi bomo pomagali starejšim pri aktivnem vključevanju v družbo«. Predvidena aktivnost v okviru tega ukrepa je organizirati dnevno varstvo starejših in ureditev prostorov za namene dnevnega varstva, ter za ta namen zagotavljanje kadra, prostora in materialnih virov za izvajanje ukrepa.

II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev:

Okvirna višina sredstev skladno z Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2024 (Uradni list RS, št. 89/22, 11/23, 19/24) namenjenih za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih v programih dnevnega varstva starejših, na postavki 20010, znaša 30.000 €.

III. Pogoji za izbor izvajalcev:

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

-          so javni socialnovarstveni zavod in so registrirani za opravljanje dejavnosti dnevnega varstva starejših

-          imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za delovanje dnevnega varstva starejših

-          imajo zaposleno osebo ustreznega profila za izvajanje dnevnega varstva starejših, kar se dokaže s kopijo pogodbe o zaposlitvi (animator, gospodinja oskrbovalka, socialni oskrbovalec)

-          imajo v letu 2024 vpisane uporabnike dnevnega varstva starejših, od teh vsaj 5 uporabnikov, ki so občani občine Ajdovščina.

IV. Predmet sofinanciranja:

Sofinancira se tiste izvajalce, ki s pogodbo o zaposlitvi dokažejo vključitev oseb ustreznega profila za izvajanje dnevnega varstva starejših (v nadaljevanju: zaposleni).

V. Višina in deleži sofinanciranja:

Občina Ajdovščina izbranim izvajalcem na razpisu za zaposlene na programu dnevnega varstva sofinancira stroške plače in regresa za letni dopust, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, malice, prispevkov na navedene zneske in premije KDPZ za javne uslužbence (v nadaljevanju: stroške dela).

Posameznemu izvajalcu se sofinancira zaposlitev do največ 40 ur tedensko glede na določbe prejšnjega odstavka, skupaj za 52 tednov.

Maksimalna višina mesečnih in letnih sredstev, ki jih Občina Ajdovščina odobri s tem razpisom, se določi na podlagi izračuna iz točke VI. tega razpisa in se zaradi morebitnih dejanskih višjih stroškov izvajalca ne spreminja. 

VI. Merila:

Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih za posameznega izvajalca se določi na naslednji način:

1.      Izvajalec v vlogi navede tedensko število ur zaposlitve, ki jo prijavlja za sofinanciranje.

2.      Na izvajalca se sofinancira stroške dela za max število 40 ur/teden, skupaj 52 tednov v letu, za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024.

3.      Občina Ajdovščina določi vrednost ure glede na skupno vsoto ur/teden za skupaj 52 tednov v letu vseh izvajalcev, ki bodo upravičeni do sofinanciranja, ter razpoložljiva sredstva, določena s tem javnim razpisom. Vrednost ure se določi na način, ki je opisan, samo za namen določitve skupnega obsega sredstev na izvajalca. Višina sredstev za posameznega izvajalca se izračuna tako, da se pomnoži zaprošeno število ur/teden za skupaj 52 tednov z vrednostjo ene ure. V okviru odobrenih sredstev se 80 % zneska nameni za plače in druge izdatke zaposlenim, 15 % za prispevke delodajalcev in 5 % za premije KDPZ za javne uslužbence. Razmerje med posameznimi postavkami se pri izvajalcih lahko spremeni glede na konkretno zaposleno osebo, vendar ne more znašati več kot skupaj 100 % odobrenih sredstev.

VII. Obdobje izvajanja in poraba sredstev:

Sofinanciranje stroškov dela zaposlenih v programih dnevnega varstva starejših  po  tem razpisu traja največ 12 mesecev, od 1. 1. 2024 do največ 31. 12. 2024.

Sredstva zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina za ta namen, morajo biti porabljena v proračunskem letu. Zahtevek za predvidene stroške dela za mesec december 2024 se izstavi najkasneje do 15. decembra, sicer pa je izvajalec dolžan izdajati zahtevke mesečno, za pretekli mesec. Pristojnosti in odgovornosti izvajalca in Občine Ajdovščina bodo opredeljene v pogodbi o sofinanciranju stroškov dela zaposlenih v programih dnevnega varstva starejših. Izvajalec je dolžan omogočiti administrativni in finančni nadzor. V primeru ugotovljenih kršitev ali dvojnega financiranja istih stroškov lahko Občina Ajdovščina zahteva vračilo nakazanih sredstev.

V primeru navajanja lažnih dejstev v prijavi na razpis, z namenom neupravičene pridobitve razpisnih sredstev, ki se ugotovijo kadarkoli v postopku, se vloga prijavitelja zavrne, v primeru, da je pogodba že sklenjena, pa Občina Ajdovščina od pogodbe odstopi in zahteva vračilo morebitnih že nakazanih sredstev.

VIII. Način in rok za oddajo vlog:

Prijave v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za sofinanciranje dnevnega varstva starejših - ne odpiraj« se pošlje po pošti ali odda osebno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti, navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, v rubriki Javna naročila, objave, razpisi, zavihek Javni razpisi.

Rok za prijavo na javni razpis je četrtek 4. 4. 2024. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je prispela v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina najkasneje na dan roka za prijavo na javni razpis, do 12. ure (prejemna teorija). Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene. Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. št. 05/ 36 59 137 – Jerica Stibilj.

IX. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo predvidoma naslednji dan po roku za oddajo vlog. Odpiranje ne bo javno. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v 30 dneh po roku za prijavo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

X. Informacije javnega značaja

Izvajalec se, s predložitvijo vloge na javni razpis, strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu in prejemniku finančnih sredstev, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Izvajalec je dolžan zaposlene seznaniti z uporabo njegovih osebnih podatkov in namenom uporabe.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Občina Ajdovščina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Številka: 41031-17/2024

Datum:  20. 3. 2024

 

Občina Ajdovščina

 

Besedilo razpisa 

Sklep o začetku postopka 

Vzorec pogodbe 

Vloga