Javni poziv za dodelitev subvencij za zamenjavo kritin ali fasadnih plošč, ki vsebujejo azbestna vlakna v letu 2024

datum: 21.03.2024
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 171. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE), 106.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), drugega odstavka 89. člena in drugega odstavka 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) ter 78. in 79. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22), Rebalansa proračuna Občine Ajdovščina za leto 2024, ki je bil sprejet na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina dne 7. 3. 2024, Pravilnika o določitvi pogojev in merila za dodelitev subvencije za zamenjavo kritin ali fasadnih plošč, ki vsebujejo azbestna vlakna (v nadaljevanju: pravilnik), ki je bil sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina dne 9. 11. 2023, objavlja Javni poziv za dodelitev subvencij za zamenjavo kritin ali fasadnih plošč, ki vsebujejo azbestna vlakna v letu 2024.

 1.        Predmet javnega poziva je dodelitev proračunskih sredstev Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občine) v obliki enkratne denarne pomoči (v nadaljevanju: subvencije) za sofinanciranje stroškov naložb oz. ukrepov varne odstranitve in odvoza azbestnih materialov, prisotnih v kritinah in v fasadnih ploščah stanovanjskih stavb in pomožnih objektov na območju občine.

2.        Skupni znesek razpisanih sredstev je 75.000,00 EUR.

3.        Upravičenci za pridobitev subvencij po tem pravilniku so fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti in so:

a.         lastniki oziroma solastniki stanovanjskih objektov ali stanovanjskih enot ter pomožnih stanovanjskih prostorov v smislu zakona, ki ureja stanovanjsko področje, ki je v izključni rabi fizičnih oseb;

b.         najemniki stanovanjskih objektov ali stanovanjskih enot ter pomožnih stanovanjskih prostorov v smislu zakona, ki ureja stanovanjsko področje, ki se nahajajo na območju občine, ki imajo z lastnikom objekta ali stanovanjske enote sklenjeno najemno pogodbo, v kateri je opredeljena tudi pravica oziroma dolžnost najemnika do vlaganj v objekt in imajo ustrezno soglasje lastnika za odstranitev azbestne kritine oziroma fasadnih plošč.

4.        Upravičenec lahko pridobi subvencijo v višini, ki krije celoten strošek prevzema odpadne azbestne kritine pri pooblaščenem odjemalcu nevarnih odpadkov na območju občine in do 100 % ostalih stroškov, ki nastanejo pri izvedbi del (odstranitev azbestne kritine oziroma fasadnih plošč, pakiranje v vreče ali ovijanje s folijo, prevoz do odlagališča), vendar največ 20,00 EUR na m2 površin azbestnih kritin oziroma fasadnih plošč, ki se odstranjujejo.

5.        Pogoji za pridobitev sredstev so sledeči:

a.         objekti, katerim se menjuje kritina ali fasadne plošče, ki vsebujejo azbestna vlakna, morajo biti locirani na območju občine in namenjeni stanovanjski rabi;

b.         izvajalec, ki odstrani kritino ali fasadne plošče iz azbestnih vlaken, mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi;

c.         poseg in plačilo odstranitve kritin ali fasadnih plošč, ki vsebujejo azbestna vlakna, morata biti zaključena pred oddajo vloge, vsekakor pa v letu 2024.

6.        Vlogo za dodelitev subvencije se vloži v pisni obliki (napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana oz. podpisana s kopijo lastnoročnega podpisa) ali odda v elektronski obliki (lahko se odda brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način, npr. z EMŠO ali davčno številko, navedeno v vlogi) na priloženem obrazcu. Vlogi je potrebno priložiti:

a.         fotokopijo računa izvedenih del s potrdilom o plačilu. V primeru, da iz računa ni razvidna površina (m2) in količina (kg) odstranjenih odpadnih kritin ali fasadnih plošč, ki vsebujejo azbestna vlakna, je potrebna dodatna ustrezna kopija drugega dokumenta, na kateri bodo ti podatki razvidni;

b.         dovoljenje ali drug upravni akt za izvedbo del, če ga veljavna zakonodaja zahteva;

c.         potrdilo upravljalca odlagališča komunalnih odpadkov o prevzemu in ustreznem odlaganju odpadne kritine ali fasadne plošče, ki vsebuje azbestna vlakna, na katerem je razvidna teža prevzetega odpadnega materiala;

d.         soglasje lastnika objekta, v kolikor je prosilec najemnik;

e.         kopija najemne pogodbe, v kolikor je prosilec najemnik, in soglasje lastnika za odstranitev azbestne kritine oz. fasadnih plošč;

f.          fotografija objekta pred zamenjavo kritine in po zamenjavi kritine.

7.        Ob nepopolni ali nerazumljivi vlogi občinska uprava v 30 dneh od njene vložitve pozove vlagatelja, naj v določenem roku odpravi pomanjkljivosti. V primeru, da v določenem roku vloga ni dopolnjena, se s sklepom zavrže. Sklep se vroči vlagatelju v fizični ali elektronski obliki.

8.        Poziv je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. 11. 2024.

9.        Vloge za dodelitev sredstev morajo biti vložene na občino. Zadnji rok za vložitev vlog je
15 .11. 2024. Upravičenci vložijo vloge za dodelitev sredstev na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, osebno dostavijo na vložišče občine ali po elektronski pošti na naslov: obcinaprostor@ajdovscina.si .

10.    Vlagatelj nosi dokazno breme, da je upravičen do subvencije. Vsa dokumentacija, ki se zahteva kot dokazno gradivo in priloga vlogi, se ne vrača.

11.    Vloge, prispele na objavljeni javni poziv, se obravnavajo po vrstnem redu prispetja.

12.    O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pozivu bo odločeno z odločbo občinske uprave. Odločba bo prosilcem posredovana najkasneje v 90 dneh od prejema popolne vloge. Vloge se bodo reševale sproti, do porabe sredstev.

13.    Občinska uprava odvzame pravico do pridobljene in izplačane subvencije z odločbo o odvzemu pravice, če prejemnik ne izpolni zahtev iz odločbe oziroma pogodbe, če je bila sklenjena. V tem primeru mora prejemnik že izplačan znesek subvencije vrniti v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izplačila do dneva vračila.

14.    Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopku so na voljo na občini, v Oddelku za prostor na tel. št.: 05 3659163 (Irma Krapš Lampe). 

V besedilu javnega poziva uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na fizične osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

Številka: 41031-0018/2024

Datum:   20. 3. 2024

 

Tadej Beočanin, župan

 

Besedilo javnega poziva 

Vloga za dodelitev subvencije