Javni razpis za sofinanciranje športnih in drugih velikih prireditev v občini Ajdovščina v letu 2024

datum: 21.03.2024
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, Ajdovščina na podlagi 38. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. list RS št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18 in 79/22), Pravilnika za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 93/2015), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2024 (Uradni list RS št. 89/2022, 11/2023 in 71/2023) ter Sklepa o začetku postopka in imenovanju komisije za vodenje postopka dodelitve sredstev preko Javnega razpisa za sofinanciranje športnih in drugih velikih prireditev v občini Ajdovščina v letu 2024 z dne 20. 3. 2024 objavlja Javni razpis za sofinanciranje športnih in drugih velikih prireditev v občini Ajdovščina v letu 2024.

 I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA JE SOFINANCIRANJE:

a)    športnih prireditev, katerih namen je pospeševanje motivacije za šport in športne aktivnosti ter imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem v občini Ajdovščina in

b)  drugih velikih prireditev, ki prispevajo k prepoznavnosti občine Ajdovščina, turističnemu razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v občini Ajdovščina.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala prijavljene prireditve, ki bodo realizirane v času od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 na območju občine Ajdovščina. Za datum izvedbe prireditve se šteje datum pričetka posamezne prireditve.

II. UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo:

a) Društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah, in mladinski sveti, registrirani v skladu z Zakonom o mladinskih svetih, ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina. Društva, ustanove, mladinski sveti in zavodi morajo biti pred oddajo vloge registrirani najmanj eno leto ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

b) Mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja), ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji, ki:

a) so iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

b) nimajo poravnanih in izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države,

c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah,

e) so lastniško, upravljavsko ali kakor koli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

f) so neposredni in posredni proračunski uporabniki,

g) prijavljajo izvedbo prireditve, ki je delno ali v celoti sofinancirana iz drugih virov občinskega proračuna.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

Državna pomoč

Sredstva, ki se dodelijo podjetjem, se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in v skladu s potrjeno shemo državne pomoči.

III. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV IN NAČINI FINANCIRANJA 

Občina Ajdovščina bo zagotovila sofinanciranje prireditev po posameznih sklopih, kot sledi:

SKLOP 1: ŠPORTNE PRIREDITVE

1.1

Gorsko-kolesarski festival v Ajdovščini

do

8.500,00 €

1.2

Ultra tekaška prireditev Ultra-trail Vipavska dolina

do

15.000,00 €

1.3

Tekaška prireditev 100 ob mrzli reki

do

6.000,00 €

1.4

Avtomobilistično tekmovanje Rally Vipavska dolina

do

10.000,00 €

1.5

Kolesarska dirka Enduro Ajdovščina

do

6.000,00 €

1.6

Nogometni turnir mesta Ajdovščina

do

10.000,00 €

1.7

Rokometni turnir mesta Ajdovščina

do

6.000,00 €

1.8

Futsal turnir mesta Ajdovščina

do

3.000,00 €

1.9

Ženski mednarodni rokometni turnir

do

3.000,00 €

1.10

Etapa dirke po Sloveniji

do

6.500,00 €

1.11

Mednarodni turnir evropske mladinske košarkarske lige

do

10.000,00 €

1.12

Športne igre mladih

do

10.000,00 €

1.13

Mednarodno modelarsko srečanje

do

15.000,00 €

1.14

Druge športne prireditve

do

20.000,00 €

 

SKLOP 2: DRUGE VELIKE PRIREDITVE

2.1

Veseli december v Ajdovščini

do

60.000,00 €

2.2

Drsanje s spremljevalnim programom

do

32.000,00 €

2.3

Industrijska dediščina Ajdovščine – od zrna do kruha

do

15.000,00 €

 

Občina Ajdovščina bo sofinancirala program prireditve enega prijavitelja v okviru posameznega sklopa, tistega, ki bo na podlagi meril iz tega razpisa prejel največ točk. V primeru, da bosta dva programa prireditve ocenjena z enakim številom točk, se izbere vloga prijavitelja, ki je bila oddana prej. Izjema je sklop 1.14 (Druge športne prireditve), kjer bo sofinanciranih več programov prireditev. Maksimalna višina sofinanciranja posamezne prireditve pod sklopom 1.14 (Druge športne prireditev) je 3.000,00 €, višina sofinanciranja posamezne prireditve bo odvisna od števila prejetih točk, vrednosti prireditve, učinka prireditve na turistični razvoj destinacije Vipavska dolina ter razpoložljivih sredstev.

Naziv/ime prireditve ni pogojen z nazivom posameznega razpisanega sklopa. Organizator lahko naziv/ime prilagodi po lastni presoji, vendar mora biti iz naziva/imena razvidno, da se navezuje na posamezen sklop.

Prijavitelji bodo izbrani na podlagi pogojev in meril iz tega razpisa.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na proračunski postavki 14009 »sofinanciranje turističnih prireditev«, v višini 239.000,00 EUR. Sredstva bodo razdeljena na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa.

Upravičeni stroški, ki jih bo Občina Ajdovščina sofinancirala z intenzivnostjo do 100 % so: stroški izvedbe programa prireditve, stroški oglaševanja, stroški organizacije in koordinacije prireditve, stroški pridobitve potrebnih dovoljenj vključno s stroški izdelave elaboratov, stroški priprave prireditvenega prostora vključno z vso potrebno infrastrukturo, stroški varovanja prireditve, stroški čiščenja prireditvenega prostora, stroški najema sodnikov, merilcev, delegatov in podobno.

V sklopu 1.14 (Druge športne prireditve) bo Občina Ajdovščina dodatno sofinancirala upravičene stroške:

- prevoza stojnic »Vipavska dolina«, ki so v lasti Občine Ajdovščina in

- postavitve cestnih zapor, ki ji bo izvedel pristojni upravljalec ceste.

Dodatno sofinanciranje prevoza stojnic in postavitve cestnih zapor je upravičeno samo v primeru, da organizacija prireditve zahteva najem stojnic in/ali cestne zapore. Občina Ajdovščina bo dodatno sofinancirala te upravičene stroške v deležu do 100 %. Organizator mora te upravičene stroške dokazati z ustreznim računom/dokazilom. Dodatna sredstva za sofinanciranje najema stojnic in cestnih zapor so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na proračunski postavki 14009 »sofinanciranje turističnih prireditev«, v višini 3.000,00 €. V kolikor sredstva, namenjena prevozu stojnic in zapori cest, ne bodo porabljena, se le-ta lahko prerazporedijo za sofinanciranje prireditev pod sklopom 1.14 (Druge športne prireditev).

Neupravičeni stroški: povračljiv davek na dodano vrednost; stroški, ki so delno ali v celoti sofinancirani iz drugih virov občinskega proračuna ali drugih javnih virov; stroški, ki so vezani na dejavnosti pridobitnih aktivnosti (npr. izvajanje gostinske dejavnosti na prireditvi), stroški nakupa pribora, krožnikov, slamic in lončkov iz plastike za enkratno uporabo ter stroški nakupa bele tehnike in gospodinjskih aparatov, stroški vezani na izvedbo gradbenih del.

Rok  porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2024. Izjema so prireditve, ki so izvedene v mesecu decembru. Rok porabe sredstev za prireditve izvedene v mesecu decembru je 31. 1. 2025.

Dodeljena sredstva bodo izplačana na podlagi predloženega zahtevka, finančnega in vsebinskega zaključnega poročila.

IV. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

a)    Splošni pogoji

Sofinancirane bodo prireditve oziroma prireditelji, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje.

-       Prireditev mora prispevati k promociji in prepoznavnosti občine Ajdovščina in/ali destinaciji Vipavska dolina.

-       Prireditev mora imeti jasno finančno konstrukcijo.

-       Prijavitelj prireditve mora poskrbeti za odmevno promocijo in oglaševanje prireditve tudi izven meja občine Ajdovščina vsaj 14 dni pred prireditvijo ter oglaševanje preko različnih medijev (tiskani mediji, radio, splet, socialna omrežja itd.). Organizator prireditve mora na TIC Ajdovščina  predložiti natančen program prireditve najmanj 14 dni pred prireditvijo.

-       Prijavitelj mora na promocijskih materialih prireditve objaviti grb Občine Ajdovščina; grb mora biti umeščen skladno s priročnikom celostne grafične podobe Občine Ajdovščina.

-       Prijavitelji prireditev morajo na promocijskih materialih prireditve objaviti logotip destinacijske znamke Vipavska dolina; znak mora biti umeščen skladno s priročnikom celostne grafične podobe tržne znamke Vipavska dolina.

-       Prijavitelj mora poskrbeti za jasno grafično podobo in prireditev oglaševati preko različnih medijev.

-       Prijavitelj mora poskrbeti za varnost obiskovalcev na prireditvi.

-       Prijavitelj mora pravočasno zagotoviti vso potrebno infrastrukturo za izvedbo prireditve (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, zagotoviti ustrezno zbiranje odpadkov).

-       Prijavitelj mora poskrbeti za pravočasno pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za izvedbo prireditve.

-       Prijavitelj mora pri izvedbi in trajanju prireditve upoštevati Odlok o javnem redu in miru v občini Ajdovščina. 

-       Prijavitelj mora zagotavljati materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve.

-       Prijavitelji sofinanciranih prireditev se morajo na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeleženju državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

-       Za izvedbo prireditve mora prijavitelj poskrbeti za vse potrebne ukrepe vezane na  preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom, veljavne v času izvedbe prireditve.

-       Prijavitelj mora pri serviranju jedi ter pijač ponuditi pribor, lončke, krožnike in slamice, ki niso iz plastičnih materialov za enkratno uporabo.

Priporočilo: prijaviteljem večjih prireditev Občina Ajdovščina svetuje, da pri organizaciji prireditev zagotavljajo javni prevoz iz drugih krajev na lokacijo prireditve.

b)    Posebni pogoji

 

Poleg splošnih pogojev morajo prijavitelji športnih prireditev za pridobitev sredstev sofinanciranja izpolnjevati še naslednje posebne pogoje.

 

SKLOP 1 – ŠPORTNE PRIREDITVE

 

1.1 GORSKO-KOLESARSKI FESTIVAL V AJDOVŠČINI

Prireditev Gorsko kolesarski festival Ajdovščina mora potekati v mestu Ajdovščina. Prireditev mora trajati najmanj dva dni ter zajemati tekmovanja v različnih kategorijah gorskega kolesarjenja (cross country,…) in spremljevalni program za otroke in mlajše tekmovalce. Namen prireditve je povečati prepoznavnost občine Ajdovščina in destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.2 TEKAŠKA PRIREDITEV ULTRA-TRAIL VIPAVSKA DOLINA

Prireditev mora potekati na območju Vipavske doline. Start in cilj prireditve mora potekati v občini Ajdovščina. Zajemati mora organizacijo različno dolgih gorskih in mestnih tekaških preizkušenj, med katerimi je tudi gorski ultramaraton z dolžino vsaj 100 kilometrov. Del tras mora potekati v občini Ajdovščina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.3 TEKAŠKA PRIREDITEV 100 OB MRZLI REKI

Prireditev mora potekati v mestu Ajdovščina. Zajemati mora organizacijo različno dolgih tekaških preizkušenj, eno tudi v dolžini 100 kilometrov. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.4 AVTOMOBILISTIČNO TEKMOVANJE RALLY VIPAVSKA DOLINA

Prireditev mora zajemati organizacijo rally dirke, ki poteka po mestu in občini Ajdovščina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.5 KOLESARSKA TEKMA ENDURO AJDOVŠČINA

Prireditev mora zajemati organizacijo kolesarskega tekmovanja v kategoriji enduro. Izvesti se mora na območju občine Ajdovščina in potekati vsaj dva dni. Namen prireditve je privabiti večje število gledalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.6 NOGOMETNI TURNIR MESTA AJDOVŠČINA

Prireditev mora zajemati organizacijo štiridnevnega nogometnega turnirja v mestu Ajdovščina. Na turnirju morajo sodelovati mednarodne ekipe, starostnih skupin od 7 do 13 let. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.7 MOŠKI ROKOMETNI TURNIR MESTA AJDOVŠČINA

Prireditev mora zajemati organizacijo večdnevnega rokometnega turnirja v mestu Ajdovščina. Na turnirju morajo sodelovati ekipe različnih starostnih ekip. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.8 FUTSAL TURNIR MESTA AJDOVŠČINA

Prireditev mora zajemati organizacijo futsal turnirja v mestu Ajdovščina. Turnir mora trajati najmanj dva dni, sodelovati morajo lokalne ekipe ter ekipe iz drugih krajev Slovenije in/ali tujine. Tekmovalni del mora biti organiziran v skladu s futsal pravili Nogometne zveze Slovenije in v skladu z Medobčinsko nogometno zvezo Nova Gorica. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.9 ŽENSKI MEDNARODNI ROKOMETNI TURNIR

Prireditev mora zajemati ženski mednarodni rokometni turnir namenjen mlajšim selekcijam. Potekati mora v športnem centru Police v mesecu avgustu in/ali mesecu septembru. Na turnirju morajo sodelovati lokalne ekipe ter ekipe iz drugih krajev Slovenije in/ali tujine. Prireditev mora vsebovati izobraževalni in animacijski program. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.10 ETAPA DIRKE PO SLOVENIJI

Prireditev mora biti del kolesarske prireditve Dirka po Sloveniji (Tour of Slovenia). Organizator mora poskrbeti za odmevno promocijo dogodka, ki bo vključevala prihod kolesarske karavane v občino Ajdovščina, predstavitev ene interesne točke v prenosu v živo 10-15  sekund na Eurosportu in RTVSLO, predstavitev občine v biltenu prireditve, predstavitev občine in lokalne turistične ponudbe na uradni spletni strani dirke. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.11 MEDNARODNI TURNIR EVROPSKE MLADINSKE KOŠARKARSKE LIGE

Prireditev mora zajemati tekmovanje v mladinski košarki z igralci iz različnih evropskih držav. Mladino mora nagovarjati k pošteni igri, razvoju v športu in spodbujati pozitivno okolje. Namen prireditve mora biti tudi predstavitev in razvoj košarkarskih veščin med mladimi. Vse tekme na prireditvi morajo imeti tudi video prenos v živo. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.12 ŠPORTNE IGRE MLADIH

Prireditev mora biti namenjena otrokom in mladostnikom iz lokalnega okolja in drugih krajev Slovenije. Vključevati mora različne športne panoge in družabni program. Prireditev mora otroke in mladino nagovarjati o pomenu solidarnosti ter trajnostnem in odgovornem načinu življenja. Udeležba na igrah mora biti za otroke in mladino brezplačna. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

1.13 MEDNARODNO MODELARSKO SREČANJE

Prireditev mora vključevati letenje radio-vodenih maket letal, delavnice, letalske točke modelov. Vključevati mora pester spremljevalni program (glasbeni program, gastronomsko ponudbo,…). Izvesti se mora na območju občine Ajdovščina in potekati vsaj dva dni. Prireditev mora privabiti večje število gledalcev iz Slovenije in tujine v občino Ajdovščina in povečati prepoznavnost destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev. Prireditelj mora poskrbeti za odmevno promocijo dogodka.

1.14 DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE

Druga športna prireditev mora izpolnjevati naslednje pogoje. Prireditev:

- pripomore k prepoznavnosti različnih možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v občini Ajdovščina in/ali destinaciji Vipavska dolina,

- pospešuje motivacijo za šport in športne aktivnosti v občini Ajdovščina,

- ima prepoznavno vsebino in značaj prireditve,

- ni krajevni praznik, organiziran in sofinanciran iz proračuna posamezne krajevne skupnosti.

 

SKLOP 2 – DRUGE VELIKE PRIREDITVE

 

Poleg splošnih pogojev morajo prijavitelji drugih velikih prireditev za pridobitev sredstev sofinanciranja izpolnjevati še naslednje posebne pogoje.

2.1 VESELI DECEMBER V AJDOVŠČINI

Decembrsko dogajanje mora potekati v centru mesta Ajdovščina. Program mora vključevati vsaj en koncert namenjen otrokom in mladini in en koncert z odmevnejšo glasbeno skupino na dan 21. 12. 2024 ter en koncert z lokalno glasbeno skupino na dan 28. 12. 2024. Prireditelj mora v sklopu programa zagotavljati tudi prodajo hrane in pijače. Silvestrovanje mora potekati 31. decembra 2024 v centru mesta Ajdovščina. Prireditev mora vsebovati privlačen večerni glasbeni program z odmevnejšo glasbeno skupino in privabiti večje število ljudi v Ajdovščino. Izbrani prijavitelj mora poskrbeti, da bo na odru vidno odštevanje časa do novega leta, vsaj v zadnjih minutah leta 2024. Prireditve morajo biti obiskovalcem dostopne brez vstopnine. Program mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševan preko različnih medijev.

2.2 DRSANJE S SPREMLJEVALNIM PROGRAMOM

Prireditev Drsanje s spremljevalnim programom mora vključevati postavitev in skrb drsališča, postavljenega v centru mesta Ajdovščina. Drsanje in spremljevalni program morata biti zagotovljena najmanj 30 dni v času med 1. 12. 2024 in 30. 01. 2025. Prijavitelj mora poskrbeti za postavitev drsališča, obratovanje in vzdrževanje drsališča, najem opreme ter za spremljevalni animacijski program za otroke (in odrasle). Drsališče mora biti v času pouka brezplačno na voljo osnovnim šolam in vrtcem iz občine Ajdovščina (vključno z izposojo opreme za drsanje). Drsališče mora biti prazničnemu času primerno okrašeno. Občina Ajdovščina bo izbranemu prijavitelju na izbrani lokaciji zagotovila električno energijo ter po potrebi ustrezen pod. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev.

2.3 INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA AJDOVŠČINE – OD ZRNA DO KRUHA

Prireditev mora potekati v mestu Ajdovščina in predstaviti pomen industrijske dediščine ter njen vpliv na razvoj Vipavske doline, s poudarkom na tradiciji mlinarstva in pekarstva. Vsebovati mora avdiovizualne elemente, ki bodo povezali industrijsko dediščino s kulturnimi vsebinami in nastop glasbene skupine. Prireditev mora biti dostopna brez vstopnine. Namenjena mora biti lokalnim in drugim obiskovalcem. Prireditev mora imeti jasno grafično podobo ter biti oglaševana preko različnih medijev. Prireditelj mora poskrbeti za odmevno promocijo dogodka.

Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da predlagane termine ali lokacije izvedbe prireditev po potrebi uskladi v sodelovanju s predlagatelji.

V. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV

 

Merila in kriteriji

Možno št. točk

Dodeljene točke

KAKOVOST IN INOVATIVNOST PROGRAMA PRIREDITVE

60

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije o kakovosti in pestrosti programa prireditve.

0–50

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije o izvirnosti vsebine prireditve ali nove ustvarjalnosti glede na pretekle projekte prijavitelja.

0–10

TRADICIONALNOST PRIREDITVE

10

Prireditev ni tradicionalna (izvedla se bo prvič ali drugič)

0

Prireditev je tradicionalna (izvedla se bo najmanj tretjič)

10

OBISK PRIREDITVE – ocenjeno št. obiskovalcev

20

Do 100 obiskovalcev

0

Od 100 do 500 obiskovalcev

5

Od 500 do 1000 obiskovalcev

15

Več kot 1000 obiskovalcev

20

FINANČNA KONSTRUKCIJA – pričakovani delež sofinanciranja s strani občine Ajdovščina

5

Prijavitelj, ki pričakuje do vključno 50 % sofinanciranja prireditve

5

Prijavitelj, ki pričakuje nad 50 % sofinanciranja prireditve

0

ZASEDENOST TURISTIČNIH KAPACITET

5

Nima vpliva na zasedenost turističnih kapacitet

0

Vpliv na zasedenost turističnih kapacitet

5

 

Prijavitelji bodo ocenjeni na podlagi zgoraj opisanih meril. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk. Občina Ajdovščina bo sofinancirala program prireditve enega prijavitelja v okviru posameznega sklopa, tistega, ki bo na podlagi meril iz tega razpisa prejel največ točk. V primeru, da bosta dva programa prireditve ocenjena z enakim številom točk, se izbere vloga prijavitelja, ki je bila oddana prej. Izjema je sklop 1.14 (Druge športne prireditve), kjer bo sofinanciranih več programov prireditev. Maksimalna višina sofinanciranja posamezne prireditve pod sklopom 1.14 (Druge športne prireditve) je 3.000 €, višina sofinanciranja posamezne prireditve bo odvisna od števila prejetih točk, vrednosti prireditve, učinka prireditve na turistični razvoj destinacije Vipavska dolina ter razpoložljivih sredstev.

Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže je 100. Občina Ajdovščina bo sofinancirala prireditve, ki bodo na podlagi meril dosegle najmanj 50% vseh možnih točk.

VI. PRIJAVA NA RAZPIS IN ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG

Prijavitelj mora za vsako posamezno prireditev, ki jo prijavlja na razpis, oddati elektronsko vlogo preko spletnega portala https://ajdovscina.tendee.net/.

Elektronske vloge je mogoče izpolniti na portalu https://ajdovscina.tendee.net/ od 22. 3. 2024 do izteka roka za prijavo na razpis. Rok za  prijavo na razpis je do vključno ponedeljka, 8. 4. 2024. 

Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge je potrebno kontrolni obrazec, ki se kreira ob zaključku izpolnjevanja elektronske vloge, podpisati (elektronsko ali fizično – v tem primeru je potrebno podpisan kontrolni obrazec skenirati) ter ga podpisnega oddati v aplikacijo in potrditi proces oddaje vloge.

Upoštevane bodo samo vloge, ki bodo v roku izpolnjene preko spletnega portala https://ajdovscina.tendee.net/ ter bodo vsebovale kontrolni obrazec, ki bo podpisan in v zgoraj navedenem roku oddan preko spletnega portala.

Opomba: elektronskih vlog in kontrolnega obrazca ni potrebno tiskati in v fizični obliki pošiljati ali oddati na Občino Ajdovščina. Podpisan kontrolni obrazec, ki se kreira ob zaključku izpolnjene elektronske vloge se odda v aplikaciji.

Elektronska vloga  vsebuje  naslednje zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila:

Podatki o prijavitelju Podatki o prireditvi Opis programa prireditve Reference prijavitelja Promocija in oglaševanje Finančna konstrukcija projekta Izjava prijavitelja IZJAVA 2 (Izjava o seznanitvi z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije) Izjava za podjetja ali s.p., ki oblikujejo »enotno podjetje« (izpolnijo le podjetja ali s.p., ki tvorijo »enotno podjetje«)

Občina Ajdovščina lahko v primeru naknadne ugotovitve, da je prijavitelj v vlogi navajal neresnične podatke, odstopi od sklenitve pogodbe o sofinanciranju prireditve.

Prijavitelju, ki ne izvede prireditve na način in v obsegu kot je navedel v vlogi, zaradi katerih je prejel sredstva za sofinanciranje prireditev, se dodeljenih sredstev ne izplača oziroma je dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku, razen, če pridobi soglasje Občine Ajdovščina k spremembi programa prireditve.

VII. NAKNADNO ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA:

S sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev mora upravičenec po izvedbi prireditve predložiti še:

a)      poročilo o izvedbi prireditve in dokazila o realizirani prireditvi (izvod letaka oziroma drugega promocijskega materiala ali članek o prireditvi objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju),

b)      finančni obračun prireditve, dokazila (fotokopije računov, pogodb itd.) ter

c)      zahtevek za izplačilo sredstev.

VIII. OBRAVNAVA VLOG:

a)      Vloge bo obravnavala petčlanska komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo javno.

b)      Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa.

c)      Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene (tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev) pa zavrnejo.

d)      Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku petih dni od odpiranja vlog pisno pozvani, da jih dopolnijo v roku osmih dni od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, se zavrže.

e)      Zoper sklep lahko prijavitelji v roku 8 dni po prejemu vložijo pritožbo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. O pritožbi odloča župan.

f)       Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.

X. OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Vsi predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po odpiranju vlog.

XI. INFORMACIJE:

Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani pokličejo na tel. št.: 05/365-91-59 ali pišejo na elektronski naslov veronika.koren@ajdovscina.si.

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina (https://www.ajdovscina.si/).

Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletnih straneh največ 10 dni pred rokom za oddajo vlog.

XII. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Izvajalec se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku finančnih sredstev skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo Občina Ajdovščina lahko domnevala, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Številka: 41031-0008/2024-60

Datum: 22. 3. 2024                                        

 

Občina Ajdovščina

                       

Besedilo razpisa 

Sklep o začetku postopka in imenovanju komisije