Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih tekmovanjih

datum: 02.04.2024
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št. 41031-19/2024 z dne 28. 3. 2024 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 29. 3. 2024 objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih tekmovanjih.

I. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov udeležbe na mednarodnih športnih tekmovanjih v letu 2024 (sezona 2023/24), v kolektivnih športnih panogah.

Mednarodna športna tekmovanja, katerih udeležbo se sofinancira so:

1.      svetovna prvenstva / pokali,

2.      evropska prvenstva / pokali.

II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev:

Občina Ajdovščina bo v letu 2024 namenila 12.000,00 € za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah.

III. Pogoji in merila za izbor ter višina sofinanciranja:

Pogoji:             

Na javni razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih tekmovanjih (v nadaljevanju tekmovanja) lahko kandidirajo športna društva, ki:

1.      imajo sedež v občini Ajdovščina,

2.      tekmujejo v kolektivnih športnih panogah v eni izmed olimpijskih disciplin,

3.      tekmujejo s člansko ekipo na uradnih tekmovanjih potrjenih s strani OKS-ZŠZ v državnem prvenstvu v 1. ali 2. ali 3. ligi,

4.      tekmujejo s člansko ekipo v sezoni 2023/24 (tudi v letu 2024) na uradnem mednarodnem tekmovanju (v nadaljevanju tekmovanja) kot so: svetovna prvenstva / pokali, evropska prvenstva / pokali, ki so vključena v koledar tekmovanj mednarodne športne zveze.

Merila in višina sofinanciranja:

Prijavitelji, ki bodo pravočasno oddali popolno vlogo in bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo ocenjeni v skladu z merili.

Merila po katerih se  bodo ocenjevale vloge so:

VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO TOČK

svetovana prvenstva / pokali

4

evropska prvenstva / pokali

3

 

Namen sofinanciranja:

Sofinancira se: prijavnina na tekmovanje, strošek bivanja / nočitev za čas tekmovanja, strošek potovanja povezan s tekmovanjem (letalska karta,…), drugi stroški povezani s tekmovanjem.

Višina sofinanciranja:

Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena glede skupno število doseženih točk in vrednost točke.

Vrednost točke se izračuna: razpoložljiva sredstva javnega razpisa / skupno število točk vseh prijaviteljev. Višina sofinanciranja: doseženo število točk x vrednost točke.

Višina sofinanciranja ne sme presegati stroškov, ki se financirajo v okviru javnega razpisa.

IV. Rok izvedbe in poraba sredstev

Sofinancira se stroške udeležbe na tekmovanjih v sezoni 2023/2024, ki nastanejo od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024. Sredstva se bodo izbranim prijaviteljem dodelila na podlagi zahtevka, po realizaciji in dostavi ustreznih dokazil. Zahtevek za nakazilo sredstev mora biti oddan na Občino Ajdovščino najkasneje do 29. 11. 2024.

V. Način in rok za oddajo vlog

Prijave v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis - mednarodna športna tekmovanja - ne odpiraj« se pošlje po pošti ali odda osebno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi.

Rok za prijavo na javni razpis je sreda, 17. 4. 2024. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav, po pošti priporočeno, ali osebno v sprejemno pisarno občine. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani na dopolnitev, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene.

Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. št. 05/ 365 91 22 – Erika Zavnik.

VI. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo predvidoma dne 19. 4. 2024. Odpiranje ne bo javno. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma v roku 14 dni od oddaje popolne prijave. Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. 

 

Številka: 41031-19/2024

Občina Ajdovščina

 

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija (s priloženimi obrazci) 

Obrazci