Razpis za delovno mesto strokovni sodelavec VII/2-I, za investicije

datum: 08.04.2024
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/22) in sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 65/08, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE, 3/22 ZDeb), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen čas: STROKOVNI SODELAVEC VII/2-I, za investicije (šifra DM J017136), v oddelku za gospodarske javne službe in investicije.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje najmanj:

- končano visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja), smer gradbeništvo

-8 let delovnih izkušenj.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Okvirne naloge delovnega mesta:

- organiziranje, vodenje in nadzor nad investicijami,

- sodelovanje v postopkih javnih naročil,

- sodelovanje pri izvajanju najzahtevnejših postopkov z delovnega področja

- pripravljanje najzahtevnejših poročil in gradiv z delovnega področja

- vodenje zahtevnejših postopkov z delovnega področja

- opravljanje drugih najzahtevnejših strokovnih nalog s področja gospodarskih javnih služb

- skrb za zagotavljanje skladnosti pitne vode z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, vaških vodovodov na območju občine, ki niso dani v upravljanje KSD Ajdovščina

- druge naloge po navodilu nadrejenega

Prijava mora vsebovati obrazec za prijavo, ki je priloga te javne objave in iz katerega mora biti razvidno:

- izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena);

- izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V., VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu).

Obrazec za prijavo je obvezna sestavina prijavne vloge posameznega kandidata. Zaželeno je, da je prijavnemu obrazcu priložen tudi kratek življenjepis, kjer kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem področja vodenja in nadzora investicij v gradbeno inženirske objekte in stavbe.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav, razgovora s kandidati ter pisnega testa, če bo to potrebno.

Z izbranim kandidatom bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izhodiščni plačni razred za delovno mesto strokovni sodelavec VII/2-I je 41. plačni razred, katerega vrednost znaša 2.209,43 EUR bruto.

Kandidati lahko pošljejo pisne prijave s potrebno dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev najkasneje do 23. 4. 2024. Delovno mesto je objavljeno na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in Občine Ajdovščine, prijave se pošlje na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v roku 8 dni po podpisu pogodbe z izbranim kandidatom.

Informacije o prostem delovnem mestu oziroma o izvedbi javne objave dobite na telefon: 05/36 59 123 Gordana Krkoč.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Številka: 110-8/2024

Datum: 8. 4. 2024

                                                                                                            

Tadej Beočanin, župan 

 

Besedilo razpisa 

Prijavni obrazec