Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi za prostor na naslovu Vipavska cesta 11a v Ajdovščini

datum: 27.08.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi za prostor na naslovu Vipavska cesta 11a v Ajdovščini.

 Na podlagi 52. člena v povezavi z 62., 63 in 65. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter 19. člena v povezavi z 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno pogodbo o uporabi prostora št. 11 (cca 44m2), v prvem nadstropju stavbe bivše vojašnice Srečka Kosovela Ajdovščina, za namene delovanja društva.

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se sklepa za dobo 1-leta. Odpovedni rok je  2 meseca, brez navajanja razlogov

Uporabnina oz. najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter druga bremena, določena s pogodbo.

Rok za prijavo interesentov za uporabo je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Prijava se poda pisno na Občini Ajdovščina oziroma pošlje priporočeno po pošti na naslov občine, v roku 20 dni od objave te namere na spletni strani.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka:  3528-2/2018

Datum:    27. 8. 2019

Namera z grafično prilogo