Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vrtovin

datum: 09.09.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vrtovin.

 Na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno   pogodbo, s katero bo:

- odsvojila parc. št.  2171/13 k.o. 2383 Vrtovin (67m2),  predvidoma po ceni 30€/m2 in ne nižji.

V primeru sklenitve pogodbe z interesentom, bo Občina sočasno od njega kupila nepremičnine, ki predstavljajo dele kategorizirane ceste.

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnine, ki jo Občina odsvaja in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek dveh sočasnih prodaj ustavila oz. opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-194/2016

Datum:   9. 9. 2019

 

Namera z grafično prilogo