Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina - stavbna zemljišča na območju k. o. Lokavec

datum: 16.11.2020
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018) razpisuje JAVNO DRAŽBO za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina.

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNE DRAŽBE

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, MŠ: 5879914000, ID št. za DDV: SI51533251

2. PREDMET JAVNE DRAŽBE

Predmet javne dražbe so nepremičnine - stavbna zemljišča  na območju katastrske občine 2381 Lokavec, ki se prodajajo v okviru treh sklopov, in sicer:

SKLOP 1

Parc. št.

Šifra K.O.

Ime K.O.

Površina v m2

Izklicna cena v EUR

1.

2651/3

2381

LOKAVEC

63

2.

2650/3

2381

LOKAVEC

133

3.

2650/2

2381

LOKAVEC

155

4.

2633/2

2381

LOKAVEC

217

Skupaj

568,00

19.880,00

 

SKLOP 2

Parc. št.

Šifra K.O.

Ime K.O.

Površina v m2

Izklicna cena v EUR

1.

2633/3

2381

LOKAVEC

589

2.

2650/5

2381

LOKAVEC

120

Skupaj

709,00

24.815,00

 

SKLOP 3

Parc. št.

Šifra K.O.

Ime K.O.

Površina v m2

Izklicna cena v EUR

1.

2650/4

2381

LOKAVEC

398

2.

2651/2

2381

LOKAVEC

269

Skupaj

667,00

23.345,00

 

Za območje, na katerem se nahajajo nepremičnine, ki so predmet prodaje, je sprejeta Dispozicija pozidave Mizinska vas, ki na nepremičninah predvideva gradnjo prostostoječih enodružinskih eno ali dvostanovanjskih hiš. Občina Ajdovščina bo območje Mizinska vas do konca leta 2021 komunalno uredila. Vsi morebitni posegi za izravnavo terena (kot na primer izgradnja podpornih zidov) pa so strošek investitorja.

Predmet prodaje so nepremičnine posamičnega sklopa, za vse nepremičnine velja, da se prodajajo v celoti (delež 1/1) in vse parcele posamičnega sklopa, nakup posamične parcele ni mogoč.

Vse parcele so skladno s prostorskimi akti stavbna zemljišča, na katerih obstoji zakonita predkupna pravica Občine Ajdovščina.

Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake. Morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmere površin, za stanje v naravi. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom prodaje ali morebitnih neusklajenosti med podatki v javnih evidencah in dejanskim stanjem.

Podatke o nepremičninah lahko interesent vpogleda sam na javno dostopnih mestih:

http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

Ogled podatkov glede  nepremičnin je omogočen tudi v okviru spletnega GIS portala GIS iObčina/ Občina Ajdovščina/vstop brez prijave:   https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=ajdovscina .

Interesent lahko Občino Ajdovščina za parcele, ki so predmet prodaje zaprosi tudi za lokacijsko informacijo (Lokacijska informacija je pomemben vir informacij za lastnike zemljišča oziroma za investitorje, ki vsebuje vse informacije o prostoru, vezane na veljavne prostorske akte ali druga javnopravna dejstva in pravne režime, ki veljajo na določenem zemljišču ter po potrebi tudi grafični del prostorskega akta. Če se za območje, na katero se nanaša lokacijska informacija, pripravlja sprememba prostorskega akta, je tudi to posebej navedeno).

3. VRSTA PRAVNEGA POSLA

Prodaja nepremičnin - parcel, stavbnih zemljišč.

4. IZKLICNA CENA

Za SKLOP 1 - 19.880,00 EUR (povečano za 22 % DDV).

Za SKLOP 2 - 24.815,00 EUR (povečano za 22 % DDV).

Za SKLOP 3 - 23.345,00 EUR (povečano za 22 % DDV).

Zgoraj določene cene predstavljajo neto znesek.

Najnižji znesek višanja izklicne cene je 500,00 EUR. Zneski, ki se ponujajo, so neto zneski kupnine.

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in  brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

5. KOMISIJA IN IZJAVA SKLADNO Z DOLOČILOM 50/7 ČLENA ZSPDSLS-1

Postopek javne dražbe bo izvedla komisija Občine Ajdovščina v sestavi:

Mitja Tripkovič - vodja dražbe

Barbara Regulj - članica

Irena Raspor - članica

Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.

Ponudniki morajo pred začetkom dražbe podati ustno, najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla pa tudi pisno izjavo o nepovezanosti s člani komisije (objavljena poleg te dokumentacije) v smislu, kot ga določa 50/7 člen ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:

-       fizična oseba, ki je s članom komisije v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,

-       fizična oseba, ki je s članom komisije v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,

-       pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije delež večji od 50 odstotkov in

-       druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije.

V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin po roku za vplačilo varščine spremeni, poda komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku najugodnejšemu dražitelju, po prejemu nove izjave najugodnejšega dražitelja ter po potrebi preostalih sodelujočih.

6. POGOJI PRODAJE

Nepremičnine posameznega sklopa bodo prodane dražitelju, ki pristaja na pogoje dražbe, ki so navedeni v tej razpisni dokumentaciji in ki bo ponudil najvišjo ceno, ki mora biti enaka ali višja od izklicne cene. Šteje se, da dražitelj pristaja na pogoje dražbe s tem, ko vplača varščino.

Najkasneje v roku 8 dni po dražbi bo dražitelju v podpis predložena pogodba, ki mora biti podpisana v roku, ki ga navede Občina Ajdovščina, pri čemer ta rok ne bo daljši od 3 dni od prejema predložene pogodbe. Če dražitelj v roku ne bo podpisal pogodbe, mu lahko Občina Ajdovščina podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 5 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku ali v podaljšanjem roku (v kolikor se slednjega omogoči), Občina Ajdovščina zadrži njegovo varščino.

Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe (podrobneje v naslednji točki).

Nepremičnine se skladno s prostorskimi akti namenjene gradnji stanovanjskih objektov. Prodaja se jih z namenom spodbujanja stanovanjske pozidave na območju občine, za resen namen kupca, da bo do določenega roka izvedel aktivnosti za gradnjo in uporabo stanovanjskega objekta. V prodajni pogodbi se bo zato za primere, ki ne zasledujejo namena prodaje, glede predmeta prodaje ustanovila odkupna pravica v korist Občine Ajdovščina. Odkupna pravica se bo ustanovila za nedoločen čas, na njeni podlagi bo kupec na podlagi te javne dražbe - novi lastnik, dolžan na prvi poziv Občine Ajdovščina slednji prodati kupljene parcele, skupaj ali posamično, po enaki neto ceni, kot jih je kupil na podlagi te dražbe. Občina si pridržuje uveljavljati odkupno pravico po navedenih pogojih v primerih, če kupec v 6-tih mesecih po tem, ko bo Občina Ajdovščina pridobila gradbeno dovoljenje za komunalno infrastrukturo (predvidoma v marcu 2021) ne pridobi gradbenega dovoljenja, v 12-tih mesecih ne prične z gradnjo in v 36-tih mesecih ne pridobi uporabnega dovoljenja. V tem primeru se odkupna cena, ki odpade na objekt, določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke, kot vrednost zemljišča pa se šteje največ vrednost, po kateri ga je novi lastnik kupil v okviru te dražbe. Če vrednost zemljišča skupaj z objektom, določena na način v predhodnem stavku, presega petkratnik neto cene zemljišča, po kateri ga je novi lastnik kupil v okviru te dražbe, se kot prodajna vrednost v okviru odkupne pravice šteje petkratnik neto cene zemljišča, po kateri je novi lastnik zemljišče kupil v okviru te dražbe. Občina si pridržuje pravico, da vsebino odkupne pravice, v pogodbi, v kateri jo ustanavlja, malenkostno drugače formulira.

Zemljiškoknjižno dovolilo, na podlagi katerega kupec v zemljiški knjigi pri kupljenih nepremičninah vknjiži lastninsko pravico na svoje ime, bo Občina Ajdovščina izstavila v roku 15 dni po plačilu celotne kupnine.

Vknjižbo lastninske pravice na svoje ime predlaga kupec sam, pri čemer je to dolžan storiti v osmih delovnih dneh po prevzemu zemljiškoknjižnega dovolila. V kolikor tega v roku ne bo napravil, bo predlog vložila Občina Ajdovščina, na stroške kupca.

V primeru napak v prodajni pogodbi (predvsem takih, ki bi onemogočale vknjižbo v zemljiško knjigo) ali potrebe po določenih dodatkih, si bosta pogodbeni stranki prizadevali napake odpraviti z ustreznim aneksom k pogodbi.

7. NAČIN IN ROK PLAČILA KUPNINE, DRUGI STROŠKI

Najugodnejši dražitelj-kupec mora kupnino poravnati na številko računa, v višini ter roku, kot bo navedeno na izstavljenem računu (izdan na podlagi sklenjene pogodbe). Rok za plačilo kupnine bo največ 20 dni. Kupnina se plača v enkratnem znesku (ni obročnih odplačil), pri čemer se vanjo všteje že vplačana varščina. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek (22% DDV), stroške overitve podpisa prodajalca in stroške vknjižbe lastninske pravice v svojo korist.

8. KRAJ IN ČAS JAVNE DRAŽBE

Javna dražba se bo vršila dne 7. 12. 2020 na sedežu Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, ob 10.00 uri v  sejni sobi. O morebitni spremembi lokacije bodo kandidati pravočasno obveščeni, obvestilo bo objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina - zavihek Javna naročila, objave, razpisi, podzavihek Obvestila-občinske nepremičnine. Zaradi trenutnih epidemioloških razmer priporočamo, da lokacijo dražbe preverite dan pred dražbo.

Kandidati se bodo morali pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz naslednje točke te objave.

9. POGOJI ZA UDELEŽBO NA JAVNI DRAŽBI

Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postanejo lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno prijavi, tako da:

- pravočasno vplača varščino in na dražbi predloži dokazilo o njenem plačilu (gl. točko 10);

- poda ustno izjavo /predloži pisno izjavo (priloga tej razpisni dokumentaciji), da ne gre za povezano osebo s cenilcem ali članom komisije (gl. točko 5);

- oseba, ki draži, se identificira z osebnim dokumentom in priloži njegovo fotokopijo;

- oseba, ki draži za drugega, mora predložiti pooblastilo  dražitelja, v imenu katerega se udeležuje dražbe, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe (npr. pooblaščenec Ime in Priimek, pooblaščam Ime in Priimek, naslov, da se udeleži dražbe prodajalca Občine Ajdovščina, ki bo dne 7.12. 2020, za prodajo nepremičnin parc. št. ………………….. k.o. 2381 Lokavec in v okviru dražbe za dražitelja, poda ponudbo ter vse potrebne izjave);

10. VARŠČINA

Dražitelji  in  morebitni  predkupni  upravičenci morajo za  udeležbo na  dražbi  najkasneje do 3. 12. 2020, vplačati varščino, ki mora znašati najmanj spodaj navedeni znesek (cca 10% izklicne cene najdražjega sklopa): 2.482,00 EUR na račun Občine Ajdovščina: SI56 0120 1010 0014 597 sklic: 722100. Ob vplačilu varščine mora dražitelj z elektronskim sporočilom poslanim na elektronski naslov: barbara.regulj@ajdovscina.si, prodajalcu poslati sporočilo, na katerih sklopih, ki so predmet dražbe, bo sodeloval. To sporočilo šteje kot prijava na javno dražbo.

Najugodnejšemu dražitelju se varščina vračuna v kupnino.

Varščina se vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe dražiteljem, ki so se dražbe udeležili in k njej pristopili, pa niso bili najugodnejši dražitelji.

Z vplačilom varščine, pridobi dražitelj pravico sodelovati na dražbi za vse tri sklope, ki so predmet dražbe, sodeluje pa na tistih sklopih, za katere se je prijavil, kupi pa lahko le en sklop. Na dražbi se bo najprej prodajal sklop, za katerega bo največje število prijavljenih interesentov, sledil bo sklop, za katerega bo drugo največje število prijavljenih interesentov in nazadnje sklop, za katerega bo prijavljenih najmanj interesentov.

Dražitelj, ki je uspel kot najugodnejši dražitelj na predhodnem sklopu, ne more več sodelovati na naslednjem.

Občina Ajdovščina obdrži varščino dražitelja:

- ki se javne dražbe ne udeleži;

- ki se dražbe udeleži, vendar k njej ne pristopi na vseh sklopih, za katere se je prijavil, razen če je že uspel kot najugodnejši dražitelj na enem od predhodnih sklopov;

- ki se dražbe udeleži, k njej pristopi, poda pa samo neveljavno ponudbo (pod izklicno vrednostjo);

- ki je najugodnejši dražitelj, pa ne sklene pogodbe;

- ki je najugodnejši dražitelj, sklene pogodbo, pa v roku ne plača celotne kupnine.

11. POTEK DRAŽBE

Javna dražba je odprta za javnost. Upoštevalo pa se bo omejitve, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije.

Ob vstopu se izvedejo vsi potrebni preventivni ukrepi za preprečitev virusne okužbe nalezljive bolezni COVID-19, vključno z merjenjem telesne temperature vsem vstopajočim.

Dražbo  bo izvedla s sklepom župana določena komisija.

Dražitelj mora izpolnjevati in izkazati pogoje iz 9. točke.

Z vplačilom varščine se šteje, da dražitelj soglaša s pogoji dražbe.

Za sodelovanje na dražbi, je na dražbi sami potrebno podati  ustno izjavo o pristopu k dražbi.

Dražba se bo vršila za vsak sklop posebej. Na dražbi se bo najprej prodajal sklop, za katerega bo največje število prijavljenih interesentov, sledil bo sklop, za katerega bo drugo največje število prijavljenih interesentov in nazadnje sklop za katerega bo prijavljenih najmanj interesentov. O vrstnem redu prodaje bodo dražitelji obveščeni pred pričetkom dražbe.

Dražitelj, ki je uspel kot najugodnejši dražitelj na predhodnem sklopu, ne more več sodelovati na dražbi za naslednje sklope.

Prodajalec bo izklical izklicno ceno.

Javna dražba se izvaja z višanjem kupnine. Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Zneski, ki se ponujajo, so neto zneski kupnine.

Cene, ponujene v nižjem znesku izklicne cene, prodajalec ne bo upošteval.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki pristane na vnaprej določene pogoje in ki ponudi najvišjo ceno. Tak dražitelj se šteje za najugodnejšega dražitelja. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno vrednost ali enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je najuspešnejši dražitelj tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino.

Če nihče od udeležencev javne dražbe najvišje dosežene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, komisija, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in najugodnejšega dražitelja pozove k podpisu pogodbe.

O javni dražbi se vodi zapisnik.  Dražitelji, ki bodo k dražbi pristopili, prejmejo izvod zapisnika.

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

12. OBJAVA BESEDILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ta razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina, zavihek Javna naročila, objave, razpisi, podzavihek Obvestila-občinske nepremičnine, dne  16.11. 2020 – in najmanj do 7.12.2020.

Interesenti naj v zgoraj navedenem roku redno spremljajo objavo zaradi morebitnih popravkov ali sprememb. Občina si pridržuje pravico do popravkov ali sprememb do roka za plačilo varščine.

V kolikor ta razpisna dokumentacije česa ne zajema, se za izvedbo dražbe uporabljajo določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se nanašajo na javno dražbo.

13. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih  in predmetu dražbe  dobijo interesenti na Občini Ajdovščina, pri kontaktni osebi Barbari Regulj elektronska pošta: barbara.regulj@ajdovscina.si, tel. (05) 365 91 09 in Patrik Močnik  elektronska pošta : patrik.mocnik@ajdovscina.si tel.  030 703 995.

14.  GRAFIČNA PRILOGA – PRIKAZ PREDMETA DRAŽBE (katastrski prikaz na ortofoto podlagi in fotografija) – ločen dokument

 

Občina Ajdovščina 

 

Razpisna dokumentacija 

Grafična priloga

Dodatna grafična priloga - izsek iz dispozicije pozidave

Izjava o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem 

Vzorec prodajne pogodbe