Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi v k.o. Ajdovščina

datum: 11.05.2022
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi v k. o. Ajdovščina.

Na podlagi 52. člena v povezavi z 68. in 69. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. člena v povezavi z 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zainteresiranim uporabnikom sklenila neposredno pogodbo o brezplačni uporabi, s katero mu bo oddala v brezplačno  uporabo poslovni prostor št. 108  (13,8 m2), v pritličju stavbe št. 235, na naslovu Gregorčičeva ulica 20, Ajdovščina.

Na razpis se lahko prijavijo le osebe javnega prava in nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, ki bodo v oddani nepremičnini izvajale  naloge v javnem interesu.

Pogoj za oddajo v brezplačno pravico uporabe je, da je uporabnik:

a) oseba javnega prava in rabi prostore za opravljanje nalog ali

b) je ponudnik nevladna organizacija, ki je je podeljen status delovanja v javnem interesu za opravljanje dejavnosti, za katere mu je podeljen status,

c) je ponudnik socialno podjetje ali nepridobitna pravna oseba, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začel postopek registracije v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen,

d) je ponudnik mednarodna organizacija, katere članica je Republika Slovenija in ima na njegovem ozemlju svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno za izvajanje njegovih nalog.

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se bo sklenilo za obdobje 1 leta z možnostjo podaljšanja, v kolikor Občina Ajdovščina ne bo potrebovala prostora za svoje namene, z odpovednim rokom 3 mesecev. Uporabnina oz. najemnina se ne bo zaračunavala, zaračunavali se bodo le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter druga bremena, določena s pogodbo.

Rok za prijavo interesentov za uporabo je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina. Prijava, s pripisom sklica »NAMERA št. 3521-30/2022«  se poda pisno na Občini Ajdovščina oziroma pošlje priporočeno po pošti na naslov občine. Pogodba bo sklenjena po poteku 20-dnevnega roka objave.

Župan Občine Ajdovščina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla-podpisa pogodbe, postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Tadej Beočanin, l.r., župan

Namera z grafično prilogo