Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Vipavski Križ

datum: 30.05.2022
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2 Uradni list RS, št. 61/2017, 199/21-ZUreP-3 in 20/22-odl. US), v postopku po uradni dolžnosti, v zadevi odvzema statusa javnega dobra, izdaja naslednjo ODLOČBO:

1.  Ugotovi se, da je nepremičnini parc. št. 3276/2 k.o. 2391 Vipavski Križ, prenehal status javno dobro. 

2. Nepremičnini iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2391 3276/2, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra, ID pravice/zaznambe 18006132.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/2017, 199/21-ZUreP-3 in 20/22-odl.US, ZUreP-2),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 247. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba. Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Skladno z 245. členom ZUreP-2 v povezavi z 247. členom, odločbo o prenehanju izda občinska uprava na podlagi sklepa občinskega sveta.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 21. redni seji dne 25. 5. 2021, na  predlog župana sprejel sklep št. 478-61/2021 (in druge št.), s katerim je odločil o odvzemu oz. prenehanju javnega dobra na delu nepremičnine parc. št. 3276 k.o. 2391 Vipavski Križ, po predhodni parcelaciji.

Odvzem  javnega  dobra  je  v  konkretnem  primeru  utemeljen  s  sledečimi  razlogi:

Sedaj ukinjena nepremičnina parc. št. 3276 k.o. 2391 Vipavski Križ je imela zaznambo javno dobro, saj  je v večji meri predstavljala nekategorizirano pot in meteorni odvodnik ob kmetijskih površinah in je bila ta zaznamba  smiselna upoštevajoč rabo površine.

 S parcelacijo se je oddvojila površina, ki dejansko ne predstavlja trase poti, niti meteornega odvodnika. Ta površina je pridobila oznako parc. št.  3276/2 k.o. 2391 Vipavski Križ, preostala dva dela pa parc. št. 3276/1 in 3276/3, oba k.o. 2391 Vipavski Križ .

Z institutom poočitve  (115. člen Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/0337/08 – ZST-1, 45/0828/0925/1114/15 – ZUUJFO, 69/17 in 11/18 – ZIZ-L,  16/19 – ZNP-1 in 121/21)) se je  zaznamba javno dobro prepisala na vse novonastale parcele, čeprav parc. št. 3276/2  k.o. 2391 Vipavski Križ, dejansko ni del trase ceste, poti temveč del dvorišča objektov v neposredni bližini.

Glede na dejansko stanje nepremične se ugotavlja, da ni v splošni rabi kot javna pot ali druga vrsta javnega dobra, za namen dostopov obstojijo objekti v neposredni bližini. Tako  je ob smisleni uporabi izpolnjen pogoj, ki ga določa  247. člena ZUreP-2, iz katerega izhaja, da status javnega dobra preneha in se lahko odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe.

Ta odločba se izvrši na način, kot izhaja 2. točke te odločbe:  Po pravnomočnosti odločbe se v zemljiško knjigi izbriše zaznamba javnega dobra, ID pravice/zaznambe:  18006132.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 - UPB in 14/15-ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete s to odločbo ni določen, se ta vroča z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso  po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO), v znesku 18,10 EUR.

 

Postopek vodila Vida Šuštar, višja svetovalka za nepremičnine občine 

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

                                  

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava

Odločba o odvzemu javnega dobra v k. o. Vipavski Križ