Otroški vrtec Ajdovščina prodaja počitniški apartma v Klenovici na Hrvaškem

datum: 21.06.2022
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Otroški vrtec Ajdovščina prodaja počitniški apartma v obmorskem mestu Klenovica, velik 43,84 m2, v pritličju stavbe.

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), in pooblastila iz Sporazuma o medsebojnih odnosih in premoženjskih razmerjih glede prodaje počitniške enote v Klenovici  z dne 9.  11. 2018,

 

Otroški vrtec Ajdovščina, Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina , objavlja

javni razpis ZA JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo  nepremičnine

- počitniški apartma v naselju Klenovica, Republika Hrvaška

Zbiranje pisnih ponudb za prodajo nepremičnine

I.   Predmet prodaje

Predmet prodaje je počitniška enota-apartma v Republiki Hrvaški, na naslovu Primorska ulica 26, 51252 Klenovica, naselje Klenovica, mesto: Novi Vinodolski, Primorsko-Goranska županija.

Apartma je pritlični, površine 43,84m2, s pripadajočim vrtom. Leto izgradnje objekta je 1988. Apartma je vzdrževan, v dobrem stanju ter se prodaja opremljen.

Lastništvo apartmaja predstavlja solastniški delež ½ (ni etažne lastnine), na objektu izgrajenem na k.č. 3499/198 v zemljiško knjižnem oddelku Novi Vinodolski, k.o. Ledenice, vpisan v zk.vložek 3109.

Delež oz. nepremičnina je bremen prosta.

Lastnik je pred objavo Javnega razpisa naročil cenitev pri pooblaščenem sodnem cenilcu.

Izhodiščna prodajna cena za nepremičnino je 63.000,00 eur.

Ogled nepremičnine bo možen v soboto 02.07. in soboto 09.07. 2022 od 10 do 14 ure. Za najavo ogleda, prosimo prej pokličite na 031 308508, g. Igor Dobrec.

Kasneje bo ogled možen le po predhodnem dogovoru.

II.   Pogoji za sodelovanje

Prodaja se opravi na podlagi javne objave zbiranja pisnih ponudb. Pisne ponudbe za nakup nepremičnine je potrebno poslati:

-              Otroški vrtec Ajdovščina, Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina, z oznako »Ponudba za odkup - počitniški apartma v Klenovici – NE ODPIRAJ!«

Za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na zgornji naslov do vključno  18. 7. 2022 do 12 ure.

Vplačana varščina za resnost ponudbe v višini 6.000 €

Varščino je potrebno vplačati:

Prejemnik:  Otroški vrtec Ajdovščina, Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina

Podračun odprt pri Upravi RS za javna plačila: 01201-6030633203

Swift koda BSLJSI 2X

Sklic: SI 00-59155388

 

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino, preostalim pa se bo vrnila v roku 8 delovnih dni.

Varščina se ne vrne ponudniku, ki ponudi najvišjo kupnino, nato pa ne sklene pogodbe v roku.

Odpiranje ponudb bo v torek 19. 7. 2022, s pričetkom ob 9. uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, na naslovu Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Vsebina ponudbe:

Zainteresirani ponudniki v pisni ponudbi navedejo in posredujejo  naslednje podatke:

-  svoje identifikacijske podatke (ime in priimek, naslov, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, elektronski naslov), 

-  ponujeno (neto) ceno v EUR za nepremičnino.

- priložijo potrdilo o vplačani varščini

Drugi pogoji:

Predmetna nepremičnina se prodaja po načelu “videno - kupljeno”. Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem premoženja in se odreka zahtevkom iz naslova stvarnih napak.

V primerih izvedbe pravnega posla (kupoprodaje) kupec plača tudi davek na promet z nepremičninami v višini 3% kupoprodajne cene, agencijsko provizijo 2% + ddv in vse stroške prenosa lastništva.

Kupnino mora kupec poravnati v celoti v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, po sklenitvi pogodbe.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v roku 8 dni po izbiri na njihov elektronski naslov.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno nepremičnino bo odločala višina ponujene cene.

Otroški vrtec Ajdovščina  si pridržuje pravico, da na podlagi te objave, kljub prejetim ponudbam, ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.

Dodatne informacije o vsebini objave lahko ponudniki pridobijo na telefonski številki 031/308508 - Igor Dobrec in Vida Šuštar (05) 365 91 17  oz. (05 ) 365 91 10 .

 

Otroški vrtec Ajdovščina

Ravnateljica Alenka Močnik l.r.                 

 

Ajdovščina,   21. 06. 2022