Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Lokavec

datum: 06.07.2022
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Lokavec.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v najem:

-        Parc. št. 28/10 k. o. 2381 Lokavec, v naravi gostinski lokal v prizidku večstanovanjske hiše Lokavec 3a, Ajdovščina ter zunanje tlakovano dvorišče s teraso in tri parkirišča;

-        del stavbe z ID znakom 2371-71-2 (stoječ na parc. št. 28/1 k. o. 2381 Lokavec) v naravi garaža v pritličju na naslovu Lokavec 3a;

-        del stavbe z ID znakom 2381-71-4 (stoječ na parc. št. 28/1 k. o. 2381 Lokavec) v naravi garsonjera v pritličju na naslovu Lokavec 3a;

Deli nepremičnin se oddajajo skupno v celoti, najem posamičnega dela ni mogoč.

Mesečna najemnina za nepremičnine bo določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca.

Najemnik je poleg najemnine dolžan kriti tudi obratovalne stroške ter stroške manjših vzdrževalnih del.

Rok za priglasitev interesentov za najem je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 20. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Župan Občine Ajdovščina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla-podpisa pogodbe, postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Tadej Beočanin, župan l.r.

Namera z grafično prilogo