Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Križna Gora

datum: 07.07.2022
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Križna Gora.

Na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno menjalno  pogodbo, s katero bo:

- odsvojila parc. št. 691/2 k. o. 2372 Križna Gora (56 m2) po ceni 35,00 EUR/m2 in sočasno

- pridobila parc. št. 216/63 (63 m2) in 543/2 (21 m2)  k. o. 2372 Križna Gora po ceni 35,00 EUR/m2 ker predstavljata del javne poti.

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene nepremičnine, ki jo Občina odsvaja in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek menjave ustavila in opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 v času uradnih ur na Vida Šuštar.

 

Tadej Beočanin, župan l.r.

 

Namera z grafično prilogo