Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Šturje

datum: 21.09.2022
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Šturje.

 Na podlagi 52. in 54.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018 ) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo za deleže stavbnih  zemljišč na območju OPPN Ribnik SB-II:

 

k.o. 2380 Šturje

parc. št.

Površina

cele parcele

v m2

Delež prodaje

Površina parcele, ki odpade na delež v m2

Neto kupnina

v €

22% DDV

v €

Skupaj bruto kupnina

v €

1428/11

1438

72/1438

72

3960

871,20

4.831,20

1428/18

1765

100/1765

100

5500

1.210,00

6.710,00

172

9.460

2081,20

11.541,20

Kupec bo dolžan s prodajalcem po sklenitvi prodajane pogodbe in parcelaciji zemljišč (na stroške kupca), kot izhaja iz  priložene skice, skleniti sporazum o fizični delitvi solastnine, na podlagi katere bo kupec postal izključni lastnik (1/1) modro šrafirane površine, prodajalec pa izključni lastnik (1/1) preostalih površin.

Posel bo sklenjen po poteku 20 dni od objave te namere.

Občina si do sklenitve pogodbe pridržuje postopek prodaje kadarkoli ustaviti.

Morebitni drugi interesenti za nakup lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedenih  nepremičnin, in sicer pisno na naslov Občine. Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 10 (Vida Šuštar).

 

Tadej Beočanin, župan 

 

Namera z grafično prilogo