Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Ajdovščina

datum: 28.09.2022
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo, s katero bo zainteresiranemu kupcu prodala nepremičnine (stavbna zemljišča, območje OPPN LIPA):

- Parc. št. 297/ 108k.o. 2392 Ajdovščina (29 m2)

- parc. št. 297/107  k.o. 2392 Ajdovščina  (5 m2)

- parc. št. 297/103 k.o. 2392  Ajdovščina (86 m2)

Nepremičnine se prodajajo v paketu (nakup posamične ni možen) in za ceno 61,25 €/m2 +  davek, kupec nosi tudi s poslom povezane stroške. Prodaja po načelu videno-kupljeno.

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinskih nepremičnin lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedenih  nepremičnin, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek prodaje ustavila oz. opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 Vida Šuštar ali po elektronski pošti vida.sustar@ajdovscina.si.

 

Tadej Beočanin, župan 

 

Namera z grafično prilogo