Namera za sklenitev neposredne pogodbe – najem površin Lavričevega trga in Trga 1. slovenske vlade za namene gostinskih vrtov

datum: 17.01.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Na podlagi 52. člena v povezavi z 62., 63 in 65. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. člena v povezavi z 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja NAMERO:

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno pogodbo (oziroma več  njih)  za  najem  delov Lavričevega trga (parc. št. 553, 554, 555,  624/1, del 1721/6 k.o. 2392 Ajdovščina in Trga 1. slovenske vlade (parc. št. 492/3 in 492/4, obe  k.o. Ajdovščina ) za namen gostinskega  vrta. 

Najemno razmerje bo z interesentom sklenjeno za mikrolokacijo in obseg, h katerima  poda soglasje občinski urbanist. Slednji lahko poda nesoglasje k oddaji v najem, končno odločitev sprejme župan.

Izklicna mesečna najemnina se določi v sledeči višini:  za površino pod nadstreškom 3,40 €/m2, za površino brez nadstreška pa 3 €/m2, pri čemer se vsaka štiri leta cena uskladi z inflacijo.

Najemnik je lahko subjekt, ki ima registrirano dejavnost gostinstva, ki jo izvaja ali jo bo izvajal pretežno v objektih ob Lavričevem trgu oziroma  Trgu 1. slovenske vlade.

Najemno razmerje se sklene za nedoločen čas, z odpovednim rokom treh mesecev.

Zaradi javnopravnega režima javnega dobra bodo v pogodbi, katere vsebino določi Občina, vključena posebna določila, ki se tičejo izgleda in urejenosti gostinskega vrta na oddani površini; vzdrževanja površine; možnosti začasne omejitve izvajanja najemne pogodbe zaradi dejavnosti na trgu in druge omejitve in obveznosti, ki izhajajo iz posebnega pomena in rabe Lavričevega trga in Trga 1. slovenske vlade  z vidika občine.

V primeru več interesentov za isto površino bo Občina opravila pogajanja in prostor oddala interesentu, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino, pri čemer mora biti ta ponujena v višji vrednosti od zgoraj navedene.

Interesenti za najem pošljejo svojo prijavo na naslov občine: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,  z nazivom: Prijava na namero, sklic:  478-4/2023.

Vanjo naj vpišejo: 

- naziv subjekta in matično številko,

- kontaktno osebo in telefonsko številko,

- naslov objekta na Lavričevem trgu oz. Trgu 1. slovenske vlade, kjer subjekt izvaja ali namerava izvajati gostinsko dejavnost,

- priložijo skico - na grafični prilogi te namere prostoročno označijo predvideno površino, kjer bi želeli imeti gostinski vrt in navedejo mere površine, ki bi jo želeli najeti.

Pogodbe bodo sklenjene po poteku 20 dni od javne objave te namere.

 

Tadej Beočanin, župan

 

Namera - oddaja povšin za gostinske vrtove

Grafična priloga