Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Ajdovščina

datum: 19.01.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne za del nepremičnine v k. o. Ajdovščina.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in št. 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

1.    Občina Ajdovščina odda v najem del nepremičnine s parc. št. 1012/1 v  k. o. 2392 Ajdovščina površine cca 50,00 m2.

2.    Izklicna mesečna najemnina za nepremičnino bo določena v skladu z veljavno zakonodajo - izkustveno ali cenitvijo sodno zapriseženega cenilca.

3.    Najemno razmerje se bo sklenilo z zainteresiranim ponudnikom, v primeru več interesentov pa s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za zakup.

4.    Najemno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 20. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Župan Občine Ajdovščina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla-podpisa pogodbe, postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Tadej Beočanin, župan

 

Namera z grafično prilogo