Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Vipavski Križ

datum: 25.01.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Vipavski Križ.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 

NAMERO

1.    Občina Ajdovščina odda v najem zainteresiranemu uporabniku prostor na Goriški cesti 46, Ajdovščina, del stavbe št. 10 (prostor označen s številko 10, v izmeri 68,40 m2, skupaj z hodnikom, garderobami in sanitarijami), stoječe na parc. št. 1074/38 in parc. št. 1074/39 obe k. o. 2391 Vipavski križ.

2.    Pogodbeno razmerje za najem zgoraj navedene nepremičnine se sklepa za določen čas, do avgusta 2024, z možnostjo podaljšanja in zakonsko določenim odpovednim rokom.

3.    Najemnina se določi izkustveno v višini 420,00 EUR mesečno (z vključenim DDV). 

4.    Rok za priglasitev interesentov za najem je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

5.    Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 20. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

Župan Občine Ajdovščina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla - podpisa pogodbe, postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Tadej Beočanin, župan

 

Namera z grafično prilogo