Odločba o pridobitvi javnega dobra na več nepremičninah v različnih katastrskih občinah

datum: 31.01.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, ZUreP-3), v postopku po uradni dolžnosti, v zadevi pridobitve statusa javnega dobra, izdaja naslednjo ODLOČBO:

 1.  Ugotovi se, da so nepremičnine iz spodnjega seznama javno dobro .

Zap. št.

Parcela

Katastrska občina

Vrsta rabe

Podrobno

1

1357/5

2381 Lokavec

Cesta

LC 001211 Ajdovščina- Brod

2

1358/5

2381 Lokavec

Cesta

LC 001211 Ajdovščina- Brod

3

1528/6

2381 Lokavec

Cesta

LC 001211 Ajdovščina- Brod

4

1260/4

2381 Lokavec

Cesta

LC 001211 Ajdovščina- Brod

5

1259/2

2381 Lokavec

Cesta

LC 001211 Ajdovščina- Brod

6

1308/6

2381 Lokavec

Cesta

LC001211 Ajdovščina- Brod

7

1308/4

2381 Lokavec

Cesta

LC 001211 Ajdovščina -Brod

8

1305/6

2381 Lokavec

Cesta

LC 001211 Ajdovščina -Brod

9

1305/8

2381 Lokavec

Cesta

LC 001211 Ajdovščina -Brod

10

1545/3

2381 Lokavec

Cesta

LC 001211 Ajdovščina -Brod

11

1356/5

2381 Lokavec

Cesta

LC 001211 Ajdovščina -Brod

12

1356/6

2381 Lokavec

Cesta

LC 001211 Ajdovščina -Brod

13

1356/8

2381 Lokavec

Cesta

LC 001211 Ajdovščina -Brod

14

462/2

2379 Budanje

Cesta

LC 001132 Pokopališče-Dolga Poljana

15

723/14

2383 Vrtovin

Cesta

LC 001 031 Potoče-Kamnje-Vrtovin

16

216/80

2372 Križna Gora

Cesta

JP 502740 Pot po Makobetih-srednja

17

541/2

2372 Križna Gora

Cesta

JP 502740 Pot po Makobetih-srednja

18

1544/9

2370 Dol-Otlica

Cesta

JP 503 101 Hotel-Na starih lazih

19

1517/4

2370 Dol-Otlica

Cesta

JP 503 101 Hotel-Na starih lazih

20

1766/8

2384 Črniče

Cesta

JP 501080 Pot do Ušajev

21

1766/11

2384 Črniče

Cesta

JP 501080 Pot do Ušajev

22

1766/10

2384 Črniče

Cesta

JP 501080 Pot do Ušajev

23

2415/2

2384 Črniče

Cesta

JP 501091 Odcep Slejki

24

2413/2

2384 Črniče

Cesta

JP 501091 Odcep Slejki

25

2422/4

2384 Črniče

Cesta

JP 501091 Odcep Slejki

26

1279/9

2385 Brje

Cesta

Nekategorizirana pot

27

13/4

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

28

13/5

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

29

13/8

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

30

15/4

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

31

16/2

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

32

6/7

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

33

9/3

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

34

6/8

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

35

144/7

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

36

145/3

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

37

3/6

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

38

20/2

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

39

2/6

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

40

3/4

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

41

22/4

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

42

4/3

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

43

21/2

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

44

21/3

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

45

147/7

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

46

147/5

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

47

147/8

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

48

164/4

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

49

162

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

50

94/2

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

51

149/2

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

52

5/3

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

53

123/5

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

54

144/6

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

55

144/10

2374 Vodice

Cesta

LC 001182 Vodice – Col

56

522

2370 Dol-Otlica

Cesta

JP 502951 Cerkovina - Kurja vas;

57

860/515

2384 Črniče

Cesta

Nekategorizirana pot

58

860/517

2384 Črniče

Cesta

Nekategorizirana pot

59

599/8

2381 Lokavec

Cesta

JP 501 801 Kompari-Bitovi

60

153/59

2381 Lokavec

Cesta

Nekategorizirana pot

 

2. Nepremičninam iz prejšnje točke se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča vpiše  zaznamba: javno dobro-cesta.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 199/21-ZUreP-3 ),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona.

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22- ZSDH-1A, v nadaljevanju: ZCes-2) v 3. členu določa, da so javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa.  ZCes-2 med pojem javnih cest umešča tudi javno pot (26. točka prvega odstavka 2. člena ) in lokalno cesto (33. točka prvega odstavka 2. člena), ki sta občinski javni cesti.

Iz 260. člena ZUrep-3  izhaja, da se status grajenega javnega dobra  lokalnega pomena pridobi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava.

Občinski svet občine Ajdovščina je dne 26. 1. 2023 izdal sklep št. 711-2/2023 -4 o pridobitvi statusa javnega dobra pri 60 nepremičninah.

Iz vpogleda v kataster na ortofoto podlagi in kataster cest, je moč ugotoviti, da vse zgornje nepremičnine predstavljajo dele cest:  nekatere so deli kategoriziranih javnih poti,  nekatere deli kategoriziranih lokalnih cest, štiri parcele pa so nekategorizirane.

Ob upoštevanju  zgoraj navedenega sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina, dejanskega stanja, da nepremičnine predstavljajo dele cest in pa zgoraj navedene določbe 3. člena ZCes-2 da so javne ceste javno dobro, ki se v tem primeru glede nekategoriziranih cest uporablja smiselno, je utemeljena ugotovitev, da so nepremičnine, opredeljene v 1. točki izreka, javno dobro.

Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah iz seznama v 1.točki izreka vknjiži zaznamba: javno dobro in vrsta javnega dobra -cesta.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16)  je ta odločba takse prosta.

Glede na to, da ni določen krog subjektov, ki bi utegnili biti prizadeti s to odločbo, se odločba vroča z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe.  Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.  Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso  po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah  (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO), v znesku 18,10 EUR.

 

Postopek vodila: Vida Šuštar, višja svetovalka za nepremičnine občine


Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

                           

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava

 

Odločba o pridobitvi javnega dobra