Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Planina

datum: 22.02.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Planina.

Na podlagi 52. in 54.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina  Ajdovščina  namerava  z  interesentom  skleniti  neposredno  prodajno  pogodbo  za nepremičnino na območju Planina,  parcelna št. 1220/86  k. o. 2399 Planina, velikosti 623,00 m2,  po ceni 30,00 EUR/m2.  Skladno s prostorskimi akti je nepremičnina stavbno zemljišče.

Davek na promet nepremičnin oz DDV in stroške nosi kupec, plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe.

Posel bo sklenjen po poteku 20 dni od te namere.

Morebitni drugi interesenti za nakup lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene nepremičnine, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek prodaje ustavila. V nadaljevanju bo opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb, kjer bo izhodiščna oz. izklicna cena enaka zgoraj navedeni ceni, pod to ceno prodaja ne bo izvedena. Občina lahko do sklenitve pogodbe sprejme odločitev, da se nepremičnina ne proda.

 Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 09 (Barbara Regulj) ali elektronski naslov barbara.regulj@ajdovscina.si

 

Tadej Beočanin, župan 

 

Namera z grafično prilogo