Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Ajdovščina

datum: 24.02.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno menjalno  pogodbo, s katero bo:

- odsvojila nepremičnino ID znak 2392-170-49 (24,70 m2) in sočasno pridobila nepremičnino parc. št. 1318/5 k. o. 2392 Ajdovščina (292 m2).

Vrednost zamenjanih nepremičnin Občina in interesent ocenjujeta kot enakovredni.

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine, lahko v roku 20 dni od objave te namere, podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnine, ki jo Občina odsvaja in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek menjave ustavila in opravila postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 09 v času uradnih ur na Barbaro Regulj. 

 

Tadej Beočanin, župan 

 

Namera z grafično prilogo