Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Črniče

datum: 14.03.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 262. in 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3 Uradni list RS, št. 199/21), v postopku po uradni dolžnosti, v zadevi odvzema statusa javnega dobra, izdaja naslednjo ODLOČBO:

1.  Ugotovi se, da je nepremičnini  parc. št. 1699/24 k.o. 2384 Črniče, javno dobro prenehalo.

2. Nepremičnini iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2384 1699/24, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra, vpisana v osnovnem položaju nepremičnine pri zapisu imetnika, ter pri imetniku vpiše: matična št. 5879914000, naziv:  Občina Ajdovščina, naslov:  Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, delež 1/1, pripis »javno dobro« pa se izpusti.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 199/21-ZUreP-3 ),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 262. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba. Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Skladno z 262. členom ZUreP-3 v povezavi z 260. členom, odločbo o prenehanju izda občinska uprava na podlagi sklepa občinskega sveta.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 27. redni seji dne 24. 3. 2022, na  predlog župana sprejel sklep, s katerim je odločil o odvzemu oz. prenehanju javnega dobra na delu nepremičnine s tedanjo oznako parc. št. 1699/15 k. o. 2384 Črniče, v kolikor se nanaša na površino na zahodu te parcele, po predhodni parcelaciji. Po parcelaciji je površina, na katero se je sklep nanašal, pridobila oznako parc. št. 1699/24 k.o. 2384 Črniče.

Odvzem  javnega  dobra  je  v  konkretnem  primeru  utemeljen  s  sledečimi  razlogi:

Površina parc. št. 1699/24 k.o. 2384 Črniče je nastala s parcelacijo večje parcele (parc. št. 1699/18 in še prej 1699/15  k.o. 2384 Črniče), s katero se je oddvojila površina kategorizirane ceste JP 501 803 »Odcep Ravne « od drugih površin.  To drugo površino predstavlja parc. št. 1699/24 k.o. 2384 Črniče, ki je v naravi del dvorišča, parkirišča objekta Ravne 10c. Ta površina je v zasebni rabi ne splošni.

Glede na dejansko stanje nepremičnin se ugotavlja, da  parc. št. 1699/24 k.o. 2384 Črniče ni v splošni rabi kot javna pot ali druga vrsta javnega dobra, za namen dostopov obstoji mejna parcela, ki je kategorizirana cesta. Tako  je ob smiselni uporabi izpolnjen pogoj, ki ga določa 262. člena ZUreP-3, iz katerega izhaja, da status javnega dobra preneha in se lahko odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe.

Ta odločba se izvrši na način, kot izhaja 2. točke te odločbe:  Po pravnomočnosti odločbe se v zemljiški knjigi pri nepremičnini parc. št. 1699/24 k.o. 2384 Črniče izbriše zaznamba javnega dobra, vpisana v osnovnem položaju nepremičnine pri zapisu imetnika, ter pri imetniku vpiše: matična št. 5879914000, naziv: Občina Ajdovščina, naslov: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, pripis »javno dobro v lasti« pa se izpusti.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 - UPB in 14/15-ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete s to odločbo ni določen, se ta vroča z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso  po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO), v znesku 18,10 EUR.

 

Postopek vodila: Vida Šuštar, višja svetovalka za nepremičnine občine  

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

 

Odločba o odvzemu javnega dobra v k. o. Črniče 

 

 

 

 

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava