Namera za sklenitev neposredne dvojne prodajne pogodbe v k. o. Dol-Otlica

datum: 20.09.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne dvojne pogodbe v k. o. Dol-Otlica.

 Na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno dvojno prodajno pogodbo, s katero bo: odsvojila parc. št. 1430/17 k. o. 2370 Dol - Otlica (143 m2) ter sočasno pridobila parc. št. 1307/7 k. o. 2370 Dol-Otlica (245 m2) in parcelo 1305/3     k. o. 2370 Dol - Otlica (557 m2) vse po vrednosti 5,00 EUR/m2.

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine, lahko v roku 20 dni od objave te namere, podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedenih nepremičnin, ki jih Občina odsvaja in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek dvojne podaje ustavila in opravila postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 09 v času uradnih ur na Barbaro Regulj.

 

Tadej Beočanin,  župan l.r.

 

Namera z grafično prilogo