Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina

datum: 22.09.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/2018 in 79/2018) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ajdovščina za leti 2023 in 2024, razpisuje JAVNO DRAŽBO za prodajo nepremičnin v lasti Občine Ajdovščina.

OBVESTILO 9. 10. 2023:

Razpisna dokumentacija se spremeni in popravi:

-          Sprememba (v 5. točki razpisne dokumentacije):  Članica komisije Barbara Regulj se nadomesti s članico Irmo Krapš Lampe

 

-          Popravek (v 10. točki razpisne dokumentacije): Varščina predstavlja 10% izklicne cene brez DDV

 

 

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, MŠ: 5879914000, ID št. za DDV: SI51533251.

2. Predmet javne dražbe  

Predmet javne dražbe  so  nepremičnine - stavbna zemljišča na območju OC RUSNE, k.o. 2392 Ajdovščina, skupne površine 8374  m2:

- parc. št. 1772/7 (4218 m2) (del parcele s sedanjo oznako 1772/1)

- parc. št. 1775/15 (374 m2) (del parcele s sedanjo oznako 1775/1)

- parc. št. 1670/28 (813 m2) (del parcele s sedanjo oznako 1670/14)

- parc. št. 1774/8 (2969 m2)  (del parcele s sedanjo oznako 1774)

Nepremičnine z oznakami in površino, kot se prodajajo, še niso v katastru, temveč so v postopku parcelacije parcel z veljavno oznako 1772/1, 1775/1, 1670/14 in 1774.  Površina je prikazana v grafičnem prikazu, ki je sestavni del te dokumentacije.

Nepremičnine se prodajajo v celoti (delež  1/1) in skupaj (prodaja posamične ni mogoča). Skladno s prostorskimi akti so  stavbna zemljišča, na njih je zakonita predkupna pravica Občine Ajdovščina.

Nepremičnine so skladno s prostorskimi akti stavbna, namenjena za gradnjo objektov za gospodarsko rabo (za namene obrtnih, skladiščnih, prometnih, trgovskih ali poslovnih in proizvodnih dejavnosti).   Prodajajo se za resen namen kupca, da bo do določenega roka izvedel aktivnosti za gradnjo in uporabo nepremičnine za izgradnjo objekta za  gospodarsko rabo  oz. za funkcioniranje tovrstnega objekta. (gl. še 6. točko).

Nepremičnine so naprodaj po t.i.  načelu »videno-kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake. Morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Kupec se s sklenitvijo pogodbe odpoveduje vsem morebitnim zahtevkom do prodajalca, izrecno tudi zahtevkom iz naslova jamčevanja za očitne in skrite pravne in stvarne napake pogodbenega predmeta in sta pogodbeni stranki sporazumni, da je prej navedeno jamčevanje prodajalca izključeno.  Prodajalec ne jamči za izmere površine, za stanje v naravi. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom prodaje ali morebitnih neusklajenosti med podatki v javnih evidencah in dejanskim stanjem. Morebitno odstopanje med pogodbeno ugotovljeno – dogovorjeno površino in dejansko površino pogodbenega predmeta ne pomeni spremembe predmeta pogodbe in iz tega razloga pogodbe ni mogoče razdreti, niti uveljavljati nobenih zahtevkov. Kupec nosi sam strošek morebitnih dodatnih geodetskih storitev, čiščenja in ureditve zemljišča. Za morebitno spremembo bonitete poskrbi kupec sam, na svoje stroške.

Interesent za nakup je sam odgovoren pred odločitvijo za sodelovanje na dražbi preveriti, ali  je predmet prodaje take kakovosti in značilnosti, za namen, za kateri ga namerava kupiti, tako z vpogledom v javne evidence kot z ogledom v naravi.

Prodajalec ima predmet prodaje v posesti in izjavlja, da glede njega ne obstoji najemna ali druga pogodba, ki bi kakorkoli obremenjevala pogodbeni predmet ali ki bi lahko kakorkoli omejevala pravico kupca do posesti pogodbenega predmeta.

Morebitni že zgrajeni priključki (plinski, vodovodni, kanalizacijski, elektro) iz  javnega omrežja do  nepremičnin, ki so predmet prodaje, niso predmet javne dražbe in jih bo moral bodoči lastnik od Občine Ajdovščina posebej odkupiti.

Podatke o nepremičninah lahko interesent vpogleda sam na javno dostopnih mestih:

http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/

http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

Ogled podatkov glede  nepremičnin je omogočen tudi v okviru spletnega GIS portala GIS iObčina/Občina Ajdovščina/vstop brez prijave:   https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=ajdovscina

3. Vrsta pravnega posla

Prodaja nepremičnin.

4. Izklicna cena

527.562 € (63€/m² * 8374 m2)

Najnižji znesek višanja izklicne cene je 500 eur. Zgoraj določena cena predstavlja neto znesek.

5. Komisija, cenilec in izjava skladno z določilom 50/7 člena ZSPDSLS-1

Postopek javne dražbe bo izvedla komisija Občine Ajdovščina v sestavi:

Vida Šuštar- vodja dražbe

Barbara Regulj- članica

Patrik Močnik- član

Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.

Za nepremičnine, ki so predmet prodaje, je oceno vrednosti opravil  Damijan Lavrenčič, sodni cenilec stvarnega premoženja-nepremičnine.

Ponudniki morajo pred začetkom dražbe podati ustno, najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla pa tudi pisno izjavo o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem (objavljena poleg te dokumentacije) v smislu, kot ga določa 50/7 člen ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:

 -    fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,

-       fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,

-     pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in

-     druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin po roku za vplačilo varščine spremeni, poda komisija odločitev o  izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku najugodnejšemu dražitelju, po prejemu nove izjave najugodnejšega dražitelja ter po  potrebi preostalih sodelujočih.

6. Pogoji prodaje

Nepremičnini bosta prodani dražitelju, ki pristaja na pogoje dražbe, ki so v tej razpisni dokumentaciji in ki bo ponudil najvišjo ceno, ki mora biti enaka ali višja od izklicne cene. Šteje se, da dražitelj pristaja na pogoje dražbe s tem, ko vplača varščino.

V roku 15 dni po javni dražbi  oz. pravnomočni vzpostavitvi parcel-predmeta dražbe v javnih evidencah (kar nastopi kasneje), bo   najugodnejšemu dražitelju v podpis predložena pogodba, ki mora biti podpisana v roku, ki ga navede Občina Ajdovščina, pri čemer ta rok ne bo krajši od 5 dni in ne daljši od 15 dni od prejema pogodbe v podpis. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v roku, Občina Ajdovščina zadrži njegovo varščino.

Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe (podrobneje v naslednji točki).

Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so skladno s  prostorskimi akti namenjeni gradnji objektov za gospodarsko rabo. Prodajajo se z namenom, da se na njih izvede izgradnja objekta za  gospodarsko rabo  oz. da se uporabijo za funkcioniranje tovrstnega objekta. Za dosego tega namena, se bo v prodajni pogodbi  ustanovila odkupna pravica v korist  Občine, v trajanju za nedoločen čas,  ki jo bo Občina uveljavljala, če  lastnik ali investitor gradnje v zvezi s kupljenimi zemljišči in predvideno gradnjo na njih: 

- ne poda vloge za gradbeno dovoljenje do 30.6.2024;

- ne prične z gradnjo v šestih mesecih od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja;

- ne pridobi uporabnega dovoljenja do 31. 12. 2026.

Občina si pridržuje pravico, da vsebino odkupne pravice, v pogodbi, v kateri jo ustanavlja,  malenkostno drugače formulira. V primeru, da je ob uveljavljanju odkupne pravice na nepremičninah že objekt, se odkupna cena, ki odpade na objekt,  določi  na  podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke, kot vrednost zemljišča pa se šteje največ vrednost, po kateri  je Občina Ajdovščina nepremičnino prodala na tej dražbi. Če vrednost zemljišča + objekta določena na način v predhodnem stavku, presega petkratnik neto cene zemljišč, po kateri sta bili prodani nepremičnini v okviru te dražbe, se kot prodajna vrednost v okviru odkupne pravice šteje petkratnik neto cene, dosežene na tej dražbi.

Prodajalec bo najkasneje v 8 dneh po prejemu celotne kupnine izdal zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca, ga izročil notarju  ter ga o tem obvestil.  Šteje se, da je s tem izročen pogodbeni predmet kupcu v posest (primopredaja), o čemer pogodbeni stranki skleneta tudi primopredajni zapisnik

Vsi riziki in stroški do primopredaje so na strani prodajalca, od takrat naprej pa na strani kupca. Kupec do pravnomočne vknjižbe lastninske pravice v svojo korist in vknjižbe odkupne pravice v korist prodajalca, nima pravice razpolaganja z zemljiškoknjižnim dovolilom v smislu umika le-tega ali prevzema overjene dokumentacije iz notarske pisarne notarja, ki ga je izbral prodajalec.

V primeru  napak v prodajni pogodbi (predvsem takih, ki bi onemogočale vknjižbo v zemljiško knjigo) ali potrebe po določenih dodatkih, si bosta pogodbeni stranki prizadevali napake odpraviti z ustreznim aneksom k pogodbi.

7. Način in rok plačila kupnine, drugi stroški

Kupec mora kupnino poravnati na številko računa, v višini ter roku, kot bo  navedeno na izstavljenem računu (izdan na podlagi sklenjene pogodbe). Rok za plačilo kupnine bo 3 dni. Kupnina se plača v enkratnem znesku (ni obročnih odplačil), pri čemer se  vanjo všteje že vplačana varščina. Plačilo  celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe.

Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 22% DDV, stroške overitve podpisa prodajalca in stroške vknjižbe lastninske pravice v svojo korist.

8. Kraj in čas javne dražbe

Javna dražba se bo vršila na dan ponedeljka, dne  16.  10.  2023  v objektu Občine Ajdovščina, na naslovu Gregorčičeva ulica 20, 5270 Ajdovščina, ob 9 h, v pisarni 210 B  O morebitni spremembi lokacije bodo kandidati pravočasno obveščeni, obvestilo bo objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina zavihek Javna naročila, objave, razpisi, podzavihek Obvestila-občinske nepremičnine.

Kandidati morajo biti prisotni ob uri, pred začetkom  javne dražbe izkazati z dokazili iz naslednje točke te objave.

9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi

Na javni dražbi lahko sodelujejo domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno prijavi, tako da:

- pravočasno vplača varščino in na dražbi  predloži dokazilo o njenem plačilu (gl. točko 10);

- poda ustno izjavo /predloži pisno izjavo (priloga tej razpisni dokumentaciji), da ne gre za povezano osebo s cenilcem ali članom komisije (gl. točko 5);

 - oseba, ki draži, se identificira z osebnim dokumentom.

- oseba, ki draži za drugega oziroma ni zakoniti zastopnik pravne osebe , mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo  dražitelja,  v imenu katerega se udeležuje dražbe ki se mora nanašati na predmet javne dražbe (Npr. Zakoniti zastopnik Ime in Priimek dražitelja Firma družbe, pooblaščam Ime in Priimek, da se udeleži dražbe prodajalca Občine Ajdovščina, ki bo dne 16. 10. 2023, za prodajo nepremičnin na območju OC Rusne in v okviru dražbe za dražitelja Firma družbe, poda ponudbo ter vse potrebne izjave);

(Prokurist pravno formalno ni zakoniti zastopnik družbe in tako glede na določbo 2. odstavka 14. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti potrebuje Pooblastilo, ne glede na vsebino prokure).

10. Varščina

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo za udeležbo na dražbi pred začetkom javne dražbe, najkasneje v sredo, dne 11. 10. 2023 vplačati varščino, ki  mora znašati najmanj spodaj navedeni znesek  (10% izklicne cene z DDV): 52.756,20 €  

na račun Občine Ajdovščina: SI56 0120 1010 0014 597 sklic: 722100-478128

Najugodnejšemu dražitelju se varščina vračuna v kupnino.

Varščina se vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe  dražiteljem, ki so se dražbe udeležili in k njej pristopili, pa niso bili najugodnejši dražitelji.

Občina Ajdovščina obdrži varščino dražitelja:

- ki se javne dražbe ne udeleži;

- ki se dražbe udeleži, vendar k njej  ne pristopi, bi pa bil edini dražitelj;

- ki se dražbe udeleži, k njej pristopi, poda samo neveljavno ponudbo (pod izklicno vrednostjo);

- ki je najugodnejši dražitelj, pa  ne sklene pogodbe;

- ki je najugodnejši dražitelj, sklene pogodbo, pa v roku ne plača celotne kupnine. Izjema od tega pravila je, če se prodajalec odloči za opcijo po drugem odstavku 104. člena OZ in pride do izpolnitve. V kolikor do izpolnitve ne pride, varščino prodajalec obdrži.

11. Potek dražbe

Javna dražba je odprta za javnost.

Dražbo  bo izvedla s sklepom župana določena komisija.

Dražitelj mora izpolnjevati in izkazati pogoje iz 9. točke.

Z vplačilom varščine se šteje, da dražitelj soglaša s pogoji dražbe.

Za sodelovanje na dražbi, je na dražbi sami potrebno podati  ustno izjavo o pristopu k dražbi.

Prodajalec  bo izklical izklicno ceno.

Javna dražba se izvaja z višanjem kupnine. Najnižji znesek višanja je 500 €. Zneski, ki se ponujajo, so neto zneski kupnine.

Cene, ponujene v nižjem znesku izklicne cene, prodajalec ne bo upošteval.

Na javni dražbi uspe dražitelj, ki pristane  na vnaprej določene pogoje in ki ponudi najvišjo ceno. Tak dražitelj se šteje za najugodnejšega dražitelja. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. Če več dražiteljev hkrati ponudi izklicno vrednost ali enako ceno v katerem od nadaljnjih korakov dražbe, se šteje, da je najuspešnejši dražitelj tisti, za katerega je izkazano, da je prvi vplačal varščino.

Če nihče od udeležencev javne dražbe najvišje dosežene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, komisija, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in najugodnejšega dražitelja pozove k podpisu pogodbe.

O javni dražbi se vodi zapisnik.  Dražitelji, ki bodo k dražbi pristopili, prejmejo izvod zapisnika.

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in  brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.

12. Objava besedila razpisne dokumentacije

Ta razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina, zavihek Javna naročila, objave, razpisi, podzavihek Obvestila-občinske nepremičnine, dne  22. 9. 2023.

Interesenti naj v zgoraj navedenem roku redno spremljajo objavo zaradi morebitnih popravkov ali sprememb. Občina si pridržuje pravico do popravkov ali sprememb do roka za plačilo varščine.

V kolikor ta  razpisna dokumentacije česa ne zajema, se za izvedbo dražbe uporabljajo določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in  Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se nanašajo na javno dražbo.

13. Dodatne informacije

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih  in predmetu dražbe  dobijo interesenti na Občini Ajdovščina, pri kontaktni osebi Vida Šuštar, elektronska pošta: vida.sustar@ajdovscina.si, tel. (05) 365 91 17.

14.  Grafične in druge  priloge  (ločen dokument)

-  grafika predmeta prodaje

-  IZJAVA ( izjava o nepovezanosti )

                                                                                                            

Tadej Beočanin l.r., župan 

 

Razpisna dokumentacija 

Grafični prikaz predmeta prodaje 

Izjava o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem 

 

OBVESTILO, 9. 10. 2023: 

Razpisna dokumentacija se spremeni in popravi: 

- sprememba (v 5. točki razpisne dokumentacije): članica komisije Barbara REgulj se nadomesti s članico Irmo Krapš Lampe; 

- popravek (v 10. točki razpisne dokumentacije): Varščina predstavlja 10 % izklicne cene brez DDV.