Odločba o odvzemu statusa javnega dobra v k. o. Stomaž

datum: 26.09.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 262. in 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3 Uradni list RS, št. 199/21), v postopku po uradni dolžnosti, v zadevi odvzema statusa javnega dobra, izdaja naslednjo O D L O Č B O:

1.  Ugotovi se, da je nepremičnini  parc. št. 1334/2 in parc. št. 1334/3 k. o. 2382 Stomaž, javno dobro prenehalo.

2. Nepremičnini iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2382 1334/2 in ID znak: parcela 2382 1334/3, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra, ID pravice/zaznambe: 16607730.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 199/21-ZUreP-3 ),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 262. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba.  Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Skladno z 262. členom ZUreP-3 v povezavi z 260. členom, odločbo o prenehanju izda občinska uprava na podlagi sklepa občinskega sveta.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 8. redni seji dne 21. 9. 2023, na  predlog župana sprejel sklep (št. 478-118/2023-5, datum: 21. 9. 2023), s katerim je odločil o odvzemu oz. prenehanju javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1334/2 in parc. št. 1334/3 k. o. 2382 Stomaž.

Pri nepremičnini parc. št. 1334/2 in parc. št. 1334/3 k. o. 2382 Stomaž je v zemljiški knjigi opredeljena vrsta javnega dobra-javna pot. Dejansko pa površina navedenih nepremičnin ni v splošni rabi temveč predstavlja brežino, pot pa že vrsto let poteka po nepremičnini v neposredni bližini in je v splošni, javni rabi.

Glede na dejansko stanje nepremičnine parc. št. 1334/2 in parc. št. 1334/3 k. o. 2382 Stomaž, ki nista v splošni rabi, za namene javne rabe pa obstojijo druge nepremičnine v neposredni bližini predmetne nepremičnine, nadalje upoštevajoč zgoraj navedeni sklep Občinskega sveta Občine Ajdovščina, je ob smiselni uporabi določb 262. člena ZUreP-3, iz katerih izhaja, da status javnega dobra preneha in se lahko odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, je utemeljena izdaja te odločbe.

Po pravnomočnosti te odločbe se  pri pristojnem zemljiškoknjižnem sodišču pri nepremičnini parc. št. 1334/2 in parc. št. 1334/3 k. o. 2382 Stomaž izbriše zaznamba javnega dobra, vpisana z ID pravice/zaznambe: 16607730.

Posebni stroški postopka niso nastali.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 - UPB in 14/15-ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete s to odločbo ni določen, se ta vroča z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso  po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO), v znesku 18,10 EUR.

Postopek vodila: Barbara Regulj, višja svetovalka za nepremičnine občine  

 

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

 

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava

 

Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Stomaž