Odločba o pridobitvi statusa javnega dobra v več k. o.

datum: 26.09.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23-ZDU-1O in 78/23 ZUNPEOVE), v postopku po uradni dolžnosti, v zadevi pridobitve statusa javnega dobra, izdaja naslednjo O D L O Č B O:

 1.  Ugotovi se, da so nepremičnine iz spodnjega seznama javno dobro .

 

Zap. št.

Parcela

Katastrska občina

Vrsta rabe

podrobno

1

1464/11

2391 Vipavski Križ

cesta

Nekategorizirana pot

2

1097/6

2370 Dol-Otlica

cesta

JP 503071 Hotel-Bizjaki

3

74/10

2375 Podkraj

cesta

JP 502553 Odcep do Podkraj 63

4

230/16

2380 Šturje

cesta

LC 001211 Ajdovščina Brod

5

1317/4

2378 Vrhpolje

cesta

Nekategorizirana pot

6

4/3

2388 Kamnje

cesta

Nekategorizirana pot

7

4/4

2388 Kamnje

cesta

Nekategorizirana pot

8

273/10

2385 Gojače

cesta

JP 501132 Povezovalna Gojače

9

273/11

2385 Gojače

cesta

JP 201 132 Povezovalna Gojače

10

2314/10

2388 Kamnje

cesta

JP 501361 Pot po Potočah

11

1421/94

2399 Planina

cesta

LC 001211 Dolenje-Planina

12

1421/96

2399 Planina

cesta

LC 001211 Dolenje-Planina

13

1236/6

2392 Ajdovščina

cesta

LC 001261 Bevkova ulica-Lavričeva

14

1641/7

2391 Vipavski Križ

cesta

LC 001151 Cesta-Lokavec

15

1738/34

2391 Vipavski Križ

cesta

LC 001981 Stomaž-Cesta

16

7/9

2388 Kamnje

cesta

JP 501384 Pokopališče-prcl. 25/2

17

593/3

2376 Višnje

cesta

JP502525 Višnje-Bela

18

1354/8

2381 Lokavec

Cesta

LC 001211 Ajdovščina-Brod

19

1354/10

2381 Lokavec

cesta

LC 001211 Ajdovščina-Brod

20

423/2

2373 Col

Cesta

JP 502644 Mikži

21

422/1

2373 Col

Cesta

JP 502641 Žagolič –Strmec

22

422/2

2373 Col

Cesta

Nekategorizirana pot

23

528/13

2373 Col

Cesta

JP 502644 Mikži

24

482/6

2373 Col

Cesta

JP 502644 Mikži

25

1220/39

2399 Planina

Cesta

LC 001 Dolenje-Planina

26

1220/62

2399 Planina

Cesta

LC 001 Dolenje-Planina

27

1421/108

2399 Planina

cesta

LC 001 Dolenje-Planina

28

472/2

2379 Budanje

Cesta

LC 010 132 Pokopališče-Dolga Poljana

29

472/3

2379 Budanje

Cesta

LC 010 132 Pokopališče-Dolga Poljana

30

472/4

2379 Budanje

Cesta

LC 010 132 Pokopališče-Dolga Poljana

31

1099/8

2379 Budanje

cesta

LC 001 131 Log-Budanje

 

2. Nepremičninam iz prejšnje točke se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča vpiše  zaznamba: javno dobro - cesta.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23-ZDU-1O in 78/23 ZUNPEOVE, v nadaljevanju ZUreP-3),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona.

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE, v nadaljevanju: ZCes-2) v 3. členu določa, da so javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa.  ZCes-2 med pojem javnih cest umešča tudi javno pot (26. točka prvega odstavka 2. člena ) in lokalno cesto (33. točka prvega odstavka 2. člena), ki sta občinski javni cesti.

Iz 260. člena ZUrep-3  izhaja, da se status grajenega javnega dobra  lokalnega pomena pridobi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava.

Občinski svet občine Ajdovščina je dne 21.9. 2023 izdal sklep št. 711-2/2023 -12 o pridobitvi statusa javnega dobra pri 31 nepremičninah, navedenih v izreku te odločbe.

Iz vpogleda v kataster na ortofoto podlagi in kataster cest, je moč ugotoviti, da vse zgornje nepremičnine predstavljajo dele cest:  nekatere so deli kategoriziranih javnih poti,  nekatere deli kategoriziranih lokalnih cest,  poti na petih parcelah pa so nekategorizirane.

Ob upoštevanju  zgoraj navedenega sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina, dejanskega stanja, da nepremičnine predstavljajo dele cest in pa zgoraj navedene določbe 3. člena ZCes-2 da so javne ceste javno dobro, ki se v tem primeru glede nekategoriziranih cest uporablja smiselno, je utemeljena ugotovitev, da so nepremičnine, opredeljene v 1. točki izreka, javno dobro.

Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah iz seznama v 1.točki izreka vknjiži zaznamba: javno dobro in vrsta javnega dobra -cesta.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16)  je ta odločba takse prosta.

Glede na to, da ni določen krog subjektov, ki bi utegnili biti prizadeti s to odločbo, se odločba vroča z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe.  Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.  Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso  po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah  (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO), v znesku 18,10 EUR.

Postopek vodila: Vida Šuštar, višja svetovalka za nepremičnine občine

 

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

                                

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava

 

Odločba o pridobitvi javnega dobra