Odločba o prenehanju statusa javno dobro v k. o. Ajdovščina

datum: 27.09.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 262. in 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23-ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE), v postopku po uradni dolžnosti, v zadevi prenehanja statusa javnega dobra, izdaja naslednjo O D L O Č B O:

1.  Ugotovi se, da je nepremičninama  parc. št. 1453/1 in parc. št. 1453/2, obe k.o. 2392 Ajdovščina, javno dobro prenehalo.

2. Nepremičninama iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2392 1453/1 in ID znak: parcela 2392 1453/2, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra, ID pravice/zaznambe: 16307359.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23-ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 262. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba.  Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Skladno z 262. členom  v povezavi z 260. členom ZUreP-,3, odločbo o prenehanju izda občinska uprava na podlagi sklepa občinskega sveta.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 8.  redni seji dne 21. 9. 2023, na  predlog župana sprejel sklep  o odvzemu oz. prenehanju javnega dobra nepremičninama parc. št. 1453/1 in parc. št. 1453/2, obe k.o. 2392  Ajdovščina.

Nepremičnini  parc. št. 1453/1 in 1453/2, obe  k.o. 2392 Ajdovščina, sta  v lasti Občine Ajdovščina in imata zaznambo javno dobro, vrsta javnega dobra iz javnih evidenc ni razvidna, niti ni razvidna iz odločbe, s katero je bilo javno dobro ugotovljeno v letu 2014.  Ob ogledu stanja v naravi je razvidno, da površine predmetnega postopka v pretežni meri dejansko  niso namenjene splošni rabi, to je za rabo vsakogar, pod enakimi pogoji in skladno z namenom  nepremičnine, temveč posamezniki na njej vršijo izključno rabo, saj so površino ogradili, za tako rabo pa tudi nimajo drugega pravnega naslova (npr. posebno pravico uporabe javnega dobra).

Površine se nahajajo na območju Tovarniške ulice, kjer za dostope in  parkiranja obstojijo nepremičnine, javno dobro v neposredni bližini parcel, ki so predmet postopka, nadalje pa je na tem območju predvidena nova urbanistična zasnova, in sicer pozidava z novimi stavbami, ureditvami površin za parkiranje in dostopnih poti. Po izvedbi slednjega, bo za površine, namenjene kot javne, podan predlog za vzpostavitev javnega dobra v skladu z veljavnimi predpisi.

Glede na navedeno in  ob smiselni uporabi določila 262. člena ZUreP-3, iz katerega izhaja, da status javnega dobra preneha in se lahko odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, je utemeljena izdaja te odločbe.

Ta odločba se izvrši na način, kot izhaja 2. točke te odločbe:  Po pravnomočnosti odločbe se v zemljiški knjigi pri nepremičninah parc. št. 1453/1 in parc. št. 1453/2, obe  k.o. 232 Ajdovščina, izbriše zaznamba javnega dobra, vpisana z ID pravice/zaznambe: 16307359

Posebni stroški postopka niso nastali.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 - UPB in 14/15-ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete s to odločbo ni določen, se ta vroča z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso  po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO), v znesku 18,10 EUR.

 

Postopek vodila: Vida Šuštar, višja svetovalka za nepremičnine občine

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

                                   

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava

 

Odločba