Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Ajdovščina

datum: 10.10.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Ajdovščina.

Na podlagi 52. in 54.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina  Ajdovščina  namerava  z  interesentom  skleniti  neposredno  prodajno  pogodbo  za parceli na območju OC Tale, in sicer parc. št.   1904/81 (38m2)  in parc. št. 1904/82 (19m2), obe k.o. 2392 Ajdovščina. Skladno s prostorskimi akti sta nepremičnini stavbno zemljišče. Prodajata se v kompletu, nakup posamične ni predviden.

Posel se bo predvidoma sklenil po ceni  77€/m2 (izkustvena cena- temelječa na cenitvi nepremičnin v tem območju, zadeva 478-64/2023). Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Posel se sklepa po načelu videno-kupljeno. Občina ne odgovarja za pravne in stvarne napake predmeta prodaje. Kupec nosi tudi notarske stroške in davek na promet z nepremičninami oz. DDV: v primeru kupca, ki je pravna oseba in zavezanec za DDV,  se lahko uporabi 45. v zvezi s 76.a členom ZDDV-1.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od te namere.

Morebitni drugi interesenti za nakup lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedenih nepremičnin, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek prodaje ustavila. V nadaljevanju bo opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb, kjer bo izhodiščna oz. izklicna cena enaka zgoraj navedeni ceni, pod to ceno prodaja ne bo izvedena. Občina lahko do sklenitve pogodbe sprejme odločitev, da se nepremičnini ne prodata.

 Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 (Vida Šuštar) ali elektronski naslov vida.sustar@ajdovscina.si.

 

Tadej Beočanin, župan 

 

Namera z grafično prilogo