Odločba o prenehanju statusa javno dobro v k. o. Šmarje

datum: 15.11.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

V zvezi s spodnjo odločbo je bil 11. 12. 2023 sprejet sklep o odpravi pomote, objavljen 4. 1. 2024, pripet pod besedilom odločbe.

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 262. in 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23-ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE), v postopku po uradni dolžnosti, v zadevi prenehanja statusa javnega dobra, izdaja naslednjo ODLOČBO.

1.  Ugotovi se, da je nepremičninam  parc. št. 4471/14, parc. št. 4471/15,parc. št. 4469/13 in 4469/10, vse  k.o. 2396 Šmarje, javno dobro prenehalo.

2. Nepremičninam iz prejšnje točke, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega:

- nepremičnini ID znak parcela 2396 4471/14 ID pravice/zaznambe: 12437654

- nepremičnini ID znak parcela 2396 4471/15 ID pravice/zaznambe: 12437654

- nepremičnini ID znak parcela2396 4469/13 ID pravice/zaznambe:15398640

- nepremičnini ID znak  parcela 2396 4469/10 ID pravice/zaznambe: 16280466

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23-ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 262. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba.  Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Skladno z 262. členom ZUreP-3 v povezavi z 260. členom, odločbo o prenehanju izda občinska uprava na podlagi sklepa občinskega sveta.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 9.  redni seji dne 9. 11. 2023, na  predlog župana sprejel sklep (št. 711-98/2023-4 (in druge)), o odvzemu oz. prenehanju javnega dobra na nepremičninah parc. št. 4471/14, parc. št. 4471/15, parc. št. 4469/13 in parc. št.  4469/10, vse  k. o. 2396 Šmarje (ter drugih).

Ob geodetski odmeri kategoriziranih cest na relaciji Tevče-Šmarje, se je izkazalo veliko odstopanje objekt oz. rabe površin od stanja v javnih evidencah oz. so imele slednje (kataster) nizko stopnjo natančnosti. Tako se je ob ureditvi mej in parcelacijah izkazalo, da deli občinske ceste potekajo po parcelah v zasebni lasti ter nasprotno, da parcele v lasti Občine uporabljajo fizične osebe kot svoje in se na njih ne vrši splošna raba. To velja za nepremičnine, vse k.o. 2396 Šmarje:

- parc. št. 4471/14 (62m2) v naravi dvorišče v zasebni rabi

- parc. št. 4471/15 (30m2)  v naravi garaža oz. gospodarski objekt v zasebni rabi

- parc. št. 4469/13 (19m2) v naravi dvorišče ob objektu Tevče 16B v zasebni rabi

- parc. št. 4469/10  (59m2) parcela z objektom – prizidkom k stanovanjski hiši, v zasebni rabi

V neposredni bližini (v vseh primerih mejijo na zgornje ceste) pa poteka kategorizirana cesta, z namenom dostopanja in za splošno rabo.

Smiselna je uskladitev pravnoformalnega stanja z dejansko rabo, torej odsvojitev občinskih parcel dejanskemu uporabniku, kar pa ni dopustno, dokler so posamične parcele pod režimom javno dobro, saj je le-to izven pravnega prometa. 

Glede na to, da parcele, predmet sklepa po dejanski rabi niso  v splošni rabi, dejansko pa je za splošno rabo – vožnjo in hojo, namenjena površina v neposredni bližini, to je po javni cesti,  se v sprejem predlaga priloženi sklep, saj je ob smiselni uporabi izpolnjen tudi pogoj, ki ga določa 262. člen ZUreP-3, iz katerega izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha in se lahko odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe.

Ta odločba se izvrši na način, kot izhaja 2. točke te odločbe:  Po pravnomočnosti odločbe se v zemljiški knjigi pri predmetnih parcelah izbriše zaznamba javnega dobra.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 - UPB in 14/15-ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete s to odločbo ni določen, se ta vroča z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso  po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO), v znesku 18,10 EUR.

Postopek vodila: Vida Šuštar, višja svetovalka za nepremičnine občine

 

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

Odločba o prenehanju javnega dobra v k. o. Šmarje         

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava

 

Sklep o odpravi pomote, sprejet 11. 12. 2023, objavljen 4. 1. 2024: 

PDF različica 

Word različica