Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Otlica

datum: 15.11.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

V zvezi s spodnjo odločbo je bil 12. 12. 2023 sprejet sklep o odpravi pomote, objavljen 4. 1. 2024, pripet pod besedilom odločbe.

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 262. in 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23-ZDU-1O, 78/2023-ZUNPEOVE in 95/23-ZIUOPZP), v postopku po uradni dolžnosti, v zadevi odvzema statusa javnega dobra, izdaja naslednjo ODLOČBO:

1.  Ugotovi se, da je nepremičnini  parc. št. 1434/5 k.o. 2370 Dol-Otlica, javno dobro prenehalo.

2. Nepremičnini iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2370 1434/5, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra ID pravice/zaznambe: 12708333.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 199/21, 18/23 ZDU-1O, 78/2023-ZUNPEOVE in 95/23-ZIUOPZP, v nadaljevanju: ZUreP-3),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 262. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba.  Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Skladno z 262. členom ZUreP-3 v povezavi z 260. členom, odločbo o prenehanju izda občinska uprava na podlagi sklepa občinskega sveta.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 31. redni seji dne 6. 10. 2023, na  predlog župana sprejel sklep (št. 478-27/2022 (in druge)), o odvzemu oz. prenehanju javnega dobra na delu nepremičnine parc. št.  1434/1 k. o. 2370 Dol-Otlica (ter drugih), po predhodni parcelaciji.

Po parcelaciji je površina, o kateri je bil izdan prej naveden sklep, pridobila oznako parc. št. 1434/5 k.o. 2370 Dol-Otlica.  Parc. št. 1434/1 k.o. 2370 Dol-Otlica je bila večja parcela, po kateri je v večji meri potekala kategorizirana javna pot. S parcelacij  pa se je oddvojila površina, ki ni del cestnega telesa (parc. št. 1434/5 k.o. 2370 Dol-Otlica), od površine, ki je cestno telo (parc. št. 1434/4 k.o. 2370 Dol-Otlica). Da po parceli  1434/5 k.o. 2370 Dol-Otlica ne poteka  pot je razvidno tudi iz GIS pregledovalnika Gis  i obcina, ki združuje kataster in ortofoto posnetek.

Glede na dejansko stanje, to je da parcela 1434/5 k.o. 2370 Dol-Otlica ni del cestnega telesa, se tako  ugotavlja, da  ni v splošni rabi kot javna pot, niti ni  druga vrsta javnega dobra in ni bila ugotovljena kakršnakoli splošna raba. Za namen dostopov pa v neposredni bližini, vzhodno od predmetne parcele, obstoji parcela (parc. št. 522/5 k.o. 2370 Dol-Otlica), po kateri poteka kategorizirana cesta JP502951 Cerkovina-Kurja vas. Tako  je ob smiselni uporabi izpolnjen pogoj, ki ga določa 262. člena ZUreP-3, iz katerega izhaja, da status javnega dobra preneha in se lahko odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe.

Ta odločba se izvrši na način, kot izhaja 2. točke te odločbe:  Po pravnomočnosti odločbe se v zemljiški knjigi pri nepremičnini parc. št. 1434/5 k.o. 2370 Dol-Otlica izbriše zaznamba javnega dobra, ID pravice/zaznambe: 17905977.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 - UPB in 14/15-ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete s to odločbo ni določen, se ta vroča z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso  po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO), v znesku 18,10 EUR.

Postopek vodila: Vida Šuštar, višja svetovalka za nepremičnine občine 

 

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

Odločba-odvzemjd-Otlica                                

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava

SKLEP O ODPRAVI POMOTE, sprejet 12. 12. 2023, objavljen 4. 1. 2024: 

PDF razlličica 

Word različica