Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Kamnje

datum: 17.11.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Kamnje.

 Na podlagi 52. in 54.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina  Ajdovščina  namerava  z  interesentom  skleniti  neposredno  prodajno  pogodbo  za nepozidano nepremičnino parcelna št. 2324/23 (22 m2)  k. o. 2388 Kamnje, po ceni 35,00 EUR/m2 +22 % DDV. Skladno s prostorskimi akti je nepremičnina stavbno zemljišče. 

Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Posel se sklepa po načelu videno-kupljeno. Občina ne odgovarja za pravne in stvarne napake predmeta prodaje.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od te namere.

Morebitni drugi interesenti za nakup lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene nepremičnine, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek prodaje ustavila. V nadaljevanju bo opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb, kjer bo izhodiščna oz. izklicna cena enaka zgoraj navedeni ceni, pod to ceno prodaja ne bo izvedena. Občina lahko do sklenitve pogodbe sprejme odločitev, da se nepremičnini ne prodata. 

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 09 (Barbara Regulj) ali elektronski naslov barbara.regulj@ajdovscina.si

 

Tadej Beočanin, župan 

 

Namera z grafično prilogo