Odločba o prenehanju statusa javno dobro v k. o. Selo

datum: 22.11.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 262. in 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23-ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE), v postopku po uradni dolžnosti, v zadevi prenehanja statusa javnega dobra, izdaja naslednjo ODLOČBO:

1.  Ugotovi se, da je nepremičninama  parc. št. 1324/10 in parc. št. 1324/11, obe k.o. 2387 Selo, javno dobro prenehalo.

2. Nepremičninama iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2387 1324/10 in ID znak: parcela 2387 1324/11, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra, vknjižena pri imetniku na tak način, da se predlaga vknjižba lastninske pravice v korist Občine Ajdovščina, Cesta 5.maja 6a, 5270 Ajdovščina, MŠ: 5879914000, do celote (delež 1/1), pri pripis »javno dobro« pa se izpusti.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23-ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 262. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba.  Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Skladno z 262. členom  v povezavi z 260. členom ZUreP-3, odločbo o prenehanju izda občinska uprava na podlagi sklepa občinskega sveta.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 26.  redni seji dne 10. 2. 2022, na  predlog župana sprejel sklep  o odvzemu oz. prenehanju javnega dobra delu nepremičnine parc. št. 1324/7 k.o. 2387 Selo. Del na katerega se je nanašal sklep občinskega sveta je po parcelaciji dobil oznako parc. št. 1324/10 in parc. št. 1324/11, obe k.o. 2387 Selo.

Nepremičnini  parc. št. 1324/10 in parc. št. 1324/11, obe k.o. 2387 Selo sta  v lasti Občine Ajdovščina in imata zaznambo javno dobro, vrsta javnega dobra iz javnih evidenc ni razvidna, sta pa bili  parceli v preteklosti v uporabi kot pot.  Ob ogledu stanja v naravi in ob vpogledu v javne evidence okoliških parcel, je bilo ugotovljeno, da se površine predmetnih parcel ne uporabljajo več za splošno rabo, temveč rabo lastnikov mejnih parcel, obe sta del kmetijskih površin, pot pa poteka po nepremičnini severneje.

Glede na to, da površina parcel, ki sta predmet sklepa, po dejanski rabi ni v splošni rabi, dejansko pa je za splošno rabo-vožnjo in hojo, namenjena površina v neposredni bližini, je  upoštevajoč sklep občinskega sveta naveden zgoraj in ob smiselni uporabi 262. člena ZUreP-3, utemeljena izdaja te odločbe in ugotovitev, da je parc. št. 1324/10 in parc. št. 1324/11, obe k.o. 2387 Selo, javno dobro prenehalo.

Ta odločba se izvrši na način, kot izhaja 2. točke te odločbe:

Glede na to, da je javno dobro vpisano pri imetniku in ne posebej z zaznambo, se ta odločba po pravnomočnosti izvrši na način kot  izhaja 2. točke te odločbe:  javno dobro se izbriše tako, da se  predlaga vknjižba lastninske pravice v korist imetnika: matična št. 5879914000, naziv: Občina Ajdovščina, naslov: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, delež 1/1, pripis »javno dobro v lasti« pa se izpusti.

Posebni stroški postopka niso nastali.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 - UPB in 14/15-ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete s to odločbo ni določen, se ta vroča z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso  po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO), v znesku 18,10 EUR.

Postopek vodila: Barbara Regulj, višja svetovalka za nepremičnine občine 

                                                                         

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

                            

 Odločba o prenehanju jd-Selo

 

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava