Odločba o prenehanju statusa javno dobro v k. o. Brje

datum: 07.02.2024
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 52D70 Ajdovščina, na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP, v nadaljevanju: ZUreP-3), v postopku po uradni dolžnosti, v zadevi ugotovitve javnega dobra lokalnega pomena in prenehanja statusa javnega dobra, izdaja naslednjo ODLOČBO.

 1.        Ugotovi se, da je nepremičnina  parc. št.  3528/21 k.o. 2395 Brje, ki ima v Zemljiški knjigi vpis zgolj »javno dobro«, lokalnega pomena in lastnina Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, matična številka: 5879914000, do celote in ji je prenehalo javno dobro.

2.        Po pravnomočnosti  te  odločbe,  se  pri  Zemljiški  knjigi  pristojnega sodišča  pri nepremičnini: ID znak: parcela 2395 3528/21,  vpiše: lastninska pravica v korist Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, matična številka: 5879914000, delež 1/1, »javno dobro« pa se izpusti.

3.        Stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev

K točki 1:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP, v nadaljevanju: ZUreP-3) izhaja, da je  grajeno javno dobro zemljišče, objekt ali njegov del, namenjen taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona; grajeno javno dobro je državnega in lokalnega pomena ter je lahko v lasti države, občine ali v zasebni lasti.

Iz 262. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba. Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Skladno z 262. členom v povezavi z 260. členom ZUreP-3 ugotovitveno odločbo o prenehanju izda občinska uprava na podlagi sklepa občinskega sveta.

V postopku je bilo z ogledi v naravi in pa vpogledom v javno dostopni spletni geografski informacijski sistem, v katerem se vodi tudi kataster cest, ugotovljeno, da je po parc. št. 3528/21 k.o. 2395 Brje, potekala neasfaltirana, kolovozna pot, ki se priključuje na javno pot JP 502351 Martini-Možini-Cinki.

Z vpogledom v zemljiško knjigo (javni vpogled v okviru spletnega dostopnega mesta e-sodstvo) pa je bilo ugotovljeno, da ima parcela, ki je predmet postopka, že režim javno dobro, ni  pa razvidna njegova  vrsta. Stanje vknjižb je takšno, da  ni naveden imetnik- subjekt, ki je lahko imetnik lastninske pravice, pri imetniku je  vknjiženo »javno dobro«, ki bi sicer moralo biti vknjiženo z zaznambo, kot je to predvideno z Zakonom o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO, 69/17, 11/18 – ZIZ-L, 16/19 – ZNP-1 in 121/21).

Upoštevajoč dejstva, da se predmetna nepremičnina nahaja na teritoriju občine Ajdovščina, da je  brez posebne kategorizacije ali značilnosti, na podlagi katerih bi šlo za državno cesto in da je do nedavnega predstavljala del uvoza občinske javne ceste, je utemeljena izdaja te ugotovitvene odločbe, s katero se ugotavlja, da je šlo pri navedeni nepremičnini za javno dobro- pot, ki je lokalnega pomena in je tako v lasti Občine Ajdovščina.

Nadaljnja dejstva, ki jih je potrebno upoštevati, so ta, da je bila pot v delu prestavljena oz vzpostavljena na novo, na parc. št. 974/3  k.o. 2395 Brje.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 5. redni seji dne 13. 4. 2023, na  predlog župana sprejel sklep (št. 478-265/2022 in druge), s katerim je odločil o odvzemu oz. prenehanju javnega dobra na nepremičnini  parc. št. 3528/21 k.o. 2395 Brje.

Glede na to, da je bila pot prestavljena na drugo parcelo, je upoštevajoč navedeni sklep Občinskega sveta Občine Ajdovščina in 262. člena ZUreP-3, utemeljena izdaja te odločbe v delu, ki ugotavlja, da je javno dobro nepremičnini parc. št. 3528/21 k.o. 2395 Brje  prenehalo.

K točki 2:

Glede na stanje trenutnih vknjižb, se ta odločba izvrši na način, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe:

Po pravnomočnosti te odločbe se  predlaga vknjižba lastninske pravice v korist imetnika »Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, matična številka: 5879914000«, delež 1/1, zapis »javno dobro« pa se pri vknjižbi lastnika izpusti.

K točki 3:

Posebni stroški postopka niso nastali.

Ker ni določen krog oseb, v katerih pravni položaj lahko poseže ugotovitev o prenehanju javnega dobra, se  odločba vroči z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu

Zoper to odločbo je dopustna pritožba na župana Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina v roku 15 dni od prejema te odločbe. Pritožbo se vloži pisno ali da ustno na zapisnik na Občini Ajdovščini, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Pritožba je oproščena plačila upravne takse po 23. členu Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo in 14/15 – ZUUJFO , 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš).

Postopek vodila: Vida Šuštar, višja svetovalka za nepremičnine občine 

 

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

                                                                                                                            

Vročiti:                                                                                                        

- javno naznanilo: enotni državni portal e-uprava, oglasna deska Občine Ajdovščina, spletna stran Občine Ajdovščina

 

Odločba o prenehanju jd - Brje