Odločba o prenehanju statusa javno dobro v k. o. Brje

datum: 07.02.2024
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP, v nadaljevanju: ZUreP-3), v postopku po uradni dolžnosti, v zadevi prenehanja statusa javnega dobra, izdaja naslednjo ODLOČBO.

1.  Ugotovi se, da je nepremičnini parc. št. 3533/32 k.o. 2395 Brje, prenehal status javno dobro.

2. Nepremičnini iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2395 3533/32, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba dobra,  vpisana v osnovnem položaju nepremičnine pri zapisu imetnika, ter pri imetniku vpiše: matična št. 5879914000, naziv:  Občina Ajdovščina, naslov:  Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, delež 1/1, pripis »javno dobro« pa se izpusti.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 199/21, 18/23-ZDU-1O, 78/23-ZUMPEOVE in 95/23-ZUIOPZP, v nadaljevanju: ZUreP-3),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 262. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba.  Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Skladno z 262. členom ZUreP-3 v povezavi z 260. členom, odločbo o prenehanju izda občinska uprava na podlagi sklepa občinskega sveta.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 18. redni seji dne 27.10. 2016, na  predlog župana sprejel sklep št. 478-58/2016, s katerim je odločil o odvzemu oz. prenehanju javnega dobra na delu nepremičnine parc. št. 3533/4 k.o. 2395 Brje, ki je po pravnomočnosti parcelacije  v letu 2023, pridobila oznako parc. št. 3533/32 k.o. 2395 Brje.

Odvzem  javnega  dobra  je  v  konkretnem  primeru  utemeljen  s  sledečimi  razlogi:

Sedaj ukinjena nepremičnina parc. št. 3533/4  k.o. 2395 Brje je imela zaznambo javno dobro, saj  je v večji meri predstavljala kategorizirano cesto JP 502311 Kodrovi-Pečenkovi.

S parcelacijo se je oddvojila površina, ki dejansko ne predstavlja traso kategorizirane  poti, ta površina je pridobila oznako parc. št.  3533/32  k.o. 2395 Brje in predstavlja uvoz na parcele v lasti subjektov zasebnega prava, ki so med seboj v sorodu in ki so tudi edine, ki to površino uporabljajo.  Preostali del površine, ki je bila parcelirana in po kateri poteka kategorizirana javna pot, ima oznako 3533/31 k.o. 2395 Brje, ni predmet te odločbe in ohranja javnopravni režim javno dobro.

Glede na dejansko stanje nepremične, to je njene dejanske rabe in lastniškega stanja vseh okoliških parcel, v zvezi s katerimi bi se lahko uporabljala parcela 3533/32 k.o. 2395 Brje, se ugotavlja, da površina parcele 3533/32 k.o. 2395 Brje ni v splošni rabi kot javna pot ali druga vrsta javnega dobra, za namen dostopov pa obstojijo objekti – poti v neposredni bližini.

Tako  je ob smiselni uporabi izpolnjen pogoj, ki ga ki ga določa 262. člena ZUreP-3, iz katerega izhaja, da status javnega dobra preneha in se lahko odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe.

Po pravnomočnosti te odločbe se  pri pristojnem zemljiškoknjižnem sodišču pri nepremičnini parc. št. 3533/32 k.o. 2395 Brje izbriše zaznamba javnega dobra, vpisana v osnovnem položaju nepremičnine pri zapisu imetnika, ter pri imetniku vpiše: matična št. 5879914000, naziv: Občina Ajdovščina, naslov: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, delež 1/1, pripis »javno dobro v lasti« pa se izpusti.

Posebni stroški postopka niso nastali.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 - UPB in 14/15-ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete s to odločbo ni določen, se ta vroča z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso  po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO), v znesku 18,10 EUR.

Postopek vodila: Vida Šuštar, višja svetovalka za nepremičnine občine  

 

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

 

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava

 

Odločba o prenehanju statusa jd - Brje