Odločba o pridobitvi javnega dobra v različnih k. o.

datum: 16.02.2024
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23,-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE in 95/2-ZIUOPZP, v nadaljevanju: ZUreP-3), v postopku po uradni dolžnosti, v zadevi pridobitve statusa javnega dobra, izdaja naslednjo ODLOČBO:

 1.  Ugotovi se, da so nepremičnine iz spodnjega seznama javno dobro.

Zap. št.

Parcela

Katastrska občina

Vrsta rabe

1

1902/28

2392 Ajdovščina

cesta

2

1902/54

2392 Ajdovščina

cesta

3

1906/1

2392 Ajdovščina

cesta

4

1906/2

2392 Ajdovščina

cesta

5

1906/3

2392 Ajdovščina

cesta

6

1906/4

2392 Ajdovščina

cesta

7

1906/7

2392 Ajdovščina

cesta

8

1906/8

2392 Ajdovščina

cesta

9

1906/9

2392 Ajdovščina

cesta

10

1906/10

2392 Ajdovščina

cesta

11

1906/11

2392 Ajdovščina

cesta

12

1906/13

2392 Ajdovščina

cesta

13

1906/16

2392 Ajdovščina

cesta

14

1906/17

2392 Ajdovščina

cesta

15

1906/20

2392 Ajdovščina

cesta

16

1906/23

2392 Ajdovščina

cesta

17

1906/31

2392 Ajdovščina

cesta

18

1906/32

2392 Ajdovščina

cesta

19

1906/34

2392 Ajdovščina

cesta

20

1906/35

2392 Ajdovščina

cesta

21

1906/42

2392 Ajdovščina

cesta

22

1906/43

2392 Ajdovščina

cesta

23

1907/36

2392 Ajdovščina

cesta

24

1907/37

2392 Ajdovščina

cesta

25

1907/58

2392 Ajdovščina

cesta

26

1907/60

2392 Ajdovščina

cesta

27

1907/63

2392 Ajdovščina

cesta

28

1907/74

2392 Ajdovščina

cesta

29

1907/77

2392 Ajdovščina

cesta

30

1907/78

2392 Ajdovščina

cesta

31

1911/2

2392 Ajdovščina

cesta

32

1911/7

2392 Ajdovščina

cesta

33

1911/8

2392 Ajdovščina

cesta

34

1914/1

2392 Ajdovščina

cesta

35

1914/37

2392 Ajdovščina

cesta

36

1914/43

2392 Ajdovščina

cesta

37

1914/44

2392 Ajdovščina

cesta

38

1918/9

2392 Ajdovščina

cesta

39

1843/3

2393 Ustje

cesta

40

1843/4

2393 Ustje

cesta

41

1843/8

2393 Ustje

cesta

42

2112/4

2380 Šturje

cesta

43

2112/5

2380 Šturje

cesta

44

2113/1

2380 Šturje

cesta

45

2113/6

2380 Šturje

cesta

46

2113/7

2380 Šturje

cesta

47

624/10

2385 Gojače

cesta

48

743/6

2385 Gojače

cesta

49

744/2

2385 Gojače

cesta

50

82/94

2386 Batuje

cesta

51

82/95

2386 Batuje

cesta

52

82/98

2386 Batuje

cesta

53

82/99

2386 Batuje

cesta

54

82/106

2386 Batuje

cesta

55

82/108

2386 Batuje

cesta

56

82/113

2386 Batuje

cesta

57

83/19

2386 Batuje

cesta

58

563/7

2387 Selo

cesta

59

564/5

2387 Selo

cesta

60

564/6

2387 Selo

cesta

61

2919/4

2388 Kamnje

cesta

62

1304/1

2389 Skrilje

cesta

63

1304/2

2389 Skrilje

cesta

64

1304/4

2389 Skrilje

cesta

65

1308/1

2389 Skrilje

cesta

66

1308/2

2389 Skrilje

cesta

67

1308/3

2389 Skrilje

cesta

68

1308/9

2389 Skrilje

cesta

69

1309/1

2389 Skrilje

cesta

70

1309/2

2389 Skrilje

cesta

71

1309/4

2389 Skrilje

cesta

72

1309/10

2389 Skrilje

cesta

73

1309/11

2389 Skrilje

cesta

74

1309/12

2389 Skrilje

cesta

75

1310/4

2389 Skrilje

cesta

76

1310/10

2389 Skrilje

cesta

77

1311/1

2389 Skrilje

cesta

78

1311/2

2389 Skrilje

cesta

79

1311/3

2389 Skrilje

cesta

80

1311/4

2389 Skrilje

cesta

81

1311/5

2389 Skrilje

cesta

82

1311/7

2389 Skrilje

cesta

83

1311/8

2389 Skrilje

cesta

84

1311/11

2389 Skrilje

cesta

85

1311/12

2389 Skrilje

cesta

86

3727/3

2391 Vipavski Križ

cesta

87

3727/7

2391 Vipavski Križ

cesta

88

3727/40

2391 Vipavski Križ

cesta

89

3727/41

2391 Vipavski Križ

cesta

90

3728/1

2391 Vipavski Križ

cesta

91

3728/3

2391 Vipavski Križ

cesta

92

3728/6

2391 Vipavski Križ

cesta

93

3728/7

2391 Vipavski Križ

cesta

94

3728/8

2391 Vipavski Križ

cesta

95

3728/10

2391 Vipavski Križ

cesta

96

3729/1

2391 Vipavski Križ

cesta

97

3729/2

2391 Vipavski Križ

cesta

98

3729/10

2391 Vipavski Križ

cesta

99

1906/14

2392 Ajdovščina

cesta

100

1906/18

2392 Ajdovščina

cesta

101

1906/21

2392 Ajdovščina

cesta

102

1906/22

2392 Ajdovščina

cesta

103

1906/41

2392 Ajdovščina

cesta

104

1906/40

2392 Ajdovščina

cesta

105

1906/45

2392 Ajdovščina

cesta

106

1907/59

2392 Ajdovščina

cesta

107

1907/61

2392 Ajdovščina

cesta

108

1907/62

2392 Ajdovščina

cesta

109

1907/75

2392 Ajdovščina

cesta

110

1907/76

2392 Ajdovščina

cesta

111

1307/70

2389 Skrilje

cesta

112

1309/7

2389 Skrilje

cesta

113

1309/9

2389 Skrilje

cesta

114

1310/5

2389 Skrilje

cesta

115

1310/7

2389 Skrilje

cesta

116

3729/11

2391 Vipavski Križ

cesta

117

1099/10

2379 Budanje

cesta

118

6/1

2388 Kamnje

cesta

119

6/4

2388 Kamnje

cesta

120

4832

2396 Šmarje

cesta

121

4833

2396 Šmarje

cesta

122

4834

2396 Šmarje

cesta

123

1608/5

2395 Brje

cesta

124

654/15

2385 Gojače

cesta

125

654/16

2385 Gojače

cesta

126

654/31

2385 Gojače

cesta

 

 

2. Nepremičninam iz prejšnje točke se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča vpiše  zaznamba: javno dobro – cesta.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz 3. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 199/21-ZUreP-3, 18/23,-ZDU-1O, 78/23-ZUNPEOVE in 95/2-ZIUOPZP), izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona.

Zakon o cestah (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE, v nadaljevanju: ZCes-2) v 3. členu določa, da so javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa. ZCes-2 med pojem javnih cest umešča tudi javno pot (26. točka prvega odstavka 2. člena) in lokalno cesto (33. točka prvega odstavka 2. člena), ki sta občinski javni cesti.

Iz 260. člena ZUrep-3 izhaja, da se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava.

Občinski svet občine Ajdovščina je dne 15. 2. 2024 izdal sklep št. 711-2/2024-4o pridobitvi statusa javnega dobra pri 126 nepremičninah iz izreka tega sklepa.

Iz vpogleda v kataster na ortofoto podlagi in kataster cest, je moč ugotoviti, da vse zgornje nepremičnine predstavljajo dele kategoriziranih javnih poti in deli kategoriziranih lokalnih cest

(JP 503423 Vipavska cesta – Mercator center, LC 001331 Južna obvoznica – Tovarniška cesta, LC 001101 Ajdovščina – V koraku, JP 503304 Cesta do kuriva V, LC 001111 V koraku – Vipavski križ, LC 002101 R2 444 – Odlagališče, JP 501231 Od šole čez Rodne do HC, LC 001012 Selo – Gojače, JP 501134 Obrtna cona Gojače, JP 501232 Batuje – Črniče, Nekategorizirana pot PP 204 190 »JP 501 231 – Ob HC H4«, JP 501191 Pot ob hitri cesti, LC 001012 Selo – Gojače, LC 001041 Potoče – Preserje – Branik, LC 001033 Kamnje – Dobravlje, JP 501511 Skrilje – Bajči – Dobravlje, JP 501611 Pot pod viaduktom Ribnik, JP 501561 Pot v Jouhovno,  LC 001061 Ajdovščina – Kukovže, LC 001331 Južna obvoznica – Tovarniška cesta, LC 001725 Odcep ob Tekstini, LC 001101 Ajdovščina v koraku, LC 001131 »Log-Budanje«, JP 501384 »Pokopališče-PRCL.25/2«, JP 502311 Kodrovi-Pečenkovi), poti po nepremičninah na območju komasacijskega polja Šmarje –Pokolaš in v Obrtni coni Gojače pa so  nekategorizirane.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina, dejanskega stanja, da nepremičnine predstavljajo dele cest, in pa zgoraj navedene določbe 3. člena ZCes-2, da so javne ceste javno dobro, ki se v tem primeru glede nekategoriziranih cest uporablja smiselno, je utemeljena ugotovitev, da so nepremičnine, opredeljene v 1. točki izreka, javno dobro.

Po pravnomočnosti te odločbe se pri nepremičninah iz seznama v 1. točki izreka vknjiži zaznamba: javno dobro in vrsta javnega dobra – cesta.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) je ta odločba takse prosta.

Glede na to, da ni določen krog subjektov, ki bi utegnili biti prizadeti s to odločbo, se odločba vroča z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe.  Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.  Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah  (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO), v znesku 18,10 EUR.

Postopek vodila:Vida Šuštar, višja svetovalka za nepremičnine občine 

 

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

 

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

 

Odločba o pridobitvi j. d.