Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Ajdovščina

datum: 12.03.2024
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 262. in 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3 Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), v postopku po uradni dolžnosti, v zadevi odvzema statusa javnega dobra, izdaja naslednjo ODLOČBO:

 1.  Ugotovi se, da je nepremičnini  parc. št. 118/2 k.o. 2392 Ajdovščina, javno dobro prenehalo.

2. Nepremičnini iz prejšnje točke, ID znak: parcela parcela 2392 118/2, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra,  vpisana v osnovnem položaju nepremičnine pri zapisu imetnika, ter pri imetniku vpiše: matična št. 5879914000, naziv:  Občina Ajdovščina, naslov:  Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, delež 1/1, pripis »javno dobro« pa se izpusti.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 199/21-ZUreP-3 ),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 262. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba.  Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Skladno z 262. členom ZUreP-3 v povezavi z 260. členom, odločbo o prenehanju izda občinska uprava na podlagi sklepa občinskega sveta.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 12. redni seji dne 7. 3. 2024, na  predlog župana sprejel sklep (št. 478-3/2024-5, datum: 7. 3. 2024), s katerim je odločil o odvzemu oz. prenehanju javnega dobra na nepremičnini parc. št. 118/2  k.o. 2392 Ajdovščina.

Iz javno dostopnega spletnega  geografsko informacijskega sistema  (GIS i obcina), ki vsebuje kataster in ortofoto posnetek, je razvidno, da  je površina parc. št. 118/2 k.o. 2392 Ajdovščina po dejanski rabi zelenica ob stanovanjski hiši Cebejeva ulica 15 in meji na občinsko kategorizirano cesto.  Glede na to, da površina, predmet sklepa po dejanski rabi ni  v splošni rabi, dejansko pa je za splošno rabo – vožnjo in hojo, namenjena površina v neposredni bližini,  je ob smiselni uporabi  262. člena ZUreP-3, iz katerega izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha in se lahko odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, utemeljena izdaja te odločbe.

Po pravnomočnosti te odločbe se  pri pristojnem zemljiškoknjižnem sodišču pri nepremičnini parc. št. 118/2 k.o. 2392 Ajdovščina izbriše zaznamba javnega dobra, vpisana v osnovnem položaju nepremičnine pri zapisu imetnika, ter pri imetniku vpiše: matična št. 5879914000, naziv: Občina Ajdovščina, naslov: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, delež 1/1, pripis »javno dobro v lasti« pa se izpusti.

Posebni stroški postopka niso nastali.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 - UPB in 14/15-ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete s to odločbo ni določen, se ta vroča z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso  po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO), v znesku 18,10 EUR.

Postopek vodila:Vida Šuštar, višja svetovalka za nepremičnine občine 

                                                                                 

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

 

Odločba o odvzemu statusa jd  

 

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava