Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Planina

datum: 12.03.2024
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 262. in 260. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3 Uradni list RS, št. 199/21), v postopku po uradni dolžnosti, v zadevi odvzema statusa javnega dobra, izdaja naslednjo ODLOČBO:

1.  Ugotovi se, da je nepremičnini  parc. št. 1613/36 k.o. 2399 Planina, javno dobro prenehalo.

2. Nepremičnini iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2399 1613/36, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra, ID pravice/zaznambe: 16276822.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

Obrazložitev:

Iz  3. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 199/21-ZUreP-3 ),  izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na njihov namen uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 262. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba.  Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Skladno z 262. členom ZUreP-3 v povezavi z 260. členom, odločbo o prenehanju izda občinska uprava na podlagi sklepa občinskega sveta.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 8. redni seji dne 21. 9. 2023, na  predlog župana sprejel sklep (št. 478-107/2022-9, datum: 21. 9. 2023), s katerim je odločil o odvzemu oz. prenehanju javnega dobra na nepremičnini- južnem delu  parc. št. 1613/2 k.o. 2399 Planina, po predhodni parcelaciji. Po parcelaciji je del, predmet sklepa, pridobil oznako parc. št. 1613/36 k.o. 2399 Planina.

Površina parc. št. 1613/36 k.o. 2399 Planina je nastala s parcelacijo večje parcele (parc. št. 1613/2 k.o. 2399 Planina), s katero se je oddvojila površina kategorizirane javne ceste LC 001102 V KORAKU-PLANINA (ta je pridobil oznako parc. št. 1613/37 k.o. 2399 Planina in ohranja režim javno dobro)  od dela, ki v naravi predstavlja kmetijsko površino – vinograd.

Glede na dejansko stanje se tako  ugotavlja, da  parc. št. 1613/36 k.o. 2399 Planina ni v splošni rabi kot javna pot ali druga vrsta javnega dobra, za namen dostopov pa obstoji parcela, ki je kategorizirana cesta. Tako  je ob smiselni uporabi izpolnjen pogoj, ki ga določa 262. člena ZUreP-3, iz katerega izhaja, da status javnega dobra preneha in se lahko odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe.

Po pravnomočnosti te odločbe se  pri pristojnem zemljiškoknjižnem sodišču pri nepremičnini parc. št. 1613/36 k.o. 2399 Planina izbriše zaznamba javnega dobra, vpisana z ID pravice/zaznambe: 16276822.

Posebni stroški postopka niso nastali.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 - UPB in 14/15-ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete s to odločbo ni določen, se ta vroča z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso  po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO), v znesku 18,10 EUR.

Postopek vodila: Vida Šuštar, višja svetovalka za nepremičnine občine      

                                                                                 

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

 

Odločba o odvzemu statusa jd 

 

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava