Odločba o odvzemu statusa javno dobro v k. o. Lokavec

datum: 12.03.2024
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občinska uprava Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 262. in 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), v postopku po uradni dolžnosti, v zadevi odvzema statusa javnega dobra, izdaja naslednjo ODLOČBO:

1.  Ugotovi se, da je nepremičninam parc. št. 2970/6, parc. št. 2970/7 in parc. št. 2970/8, vse k.o. 2381 Lokavec, javno dobro prenehalo.

2. Nepremičninam iz prejšnje točke, ID znak: parcela 2381 2970/6, ID znak: parcela 2381 2970/7 in  ID znak: parcela 2381 2970/8, se po pravnomočnosti te odločbe pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča izbriše zaznamba javnega dobra, ID pravice/zaznambe: 17908247.

3. Posebni stroški postopka niso nastali.

4. Z izdajo te odločbe preneha veljati odločba Občinske uprave Občine Ajdovščina št. 478-116/2023-7 z dne 17. 1. 2024.

Obrazložitev:

Iz 3. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP, v nadaljevanju: ZUreP-3), izhaja, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni taki splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Iz 262. člena navedenega zakona nadalje izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha, če je zemljišče, objekt oziroma njegov del v celoti uničen in ga ni mogoče obnoviti in je zato onemogočena njegova splošna raba. Status grajenega javnega dobra lahko preneha tudi, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe, zaradi česar se status na prvotnem lahko odvzame.

Skladno z 262. členom ZUreP-3 v povezavi z 260. členom, odločbo o prenehanju izda občinska uprava na podlagi sklepa občinskega sveta.

Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 9. redni seji dne 9. 11. 2023, na predlog župana sprejel sklep (št. 478-116/2023 (in druge)), o odvzemu oz. prenehanju javnega dobra na delu nepremičnine parc. št. 2970/1 k.o. 2381 Lokavec, južno, zahodno in severno od parcele *153 k.o. 2381 Lokavec.

S parcelacijo večje nepremičnine (parc. št. 2970/1 k.o. 2381 Lokavec) se je oddvojila površina dela te parcele južno, zahodno in severno od parcele *153 k.o. 2381 Lokavec, ki je predmet tega sklepa, in je pridobila oznako parc. št. 2970/6, parc. št. 2970/7 in parc. št. 2970/8, vse k.o. 2381 Lokavec.  Preostala površina nekdanje parc. št. 2970/1 k.o. 2381 Lokavec pa je pridobila oznako parc. št. 2970/5 k.o. 2381 Lokavec. Z vpogledom v Gis sistem iObčina, ki vsebuje kataster na ortofoto podlagi ter podatke o gospodarski javni infrastrukturi in pa z vpogledom v prosto dostopen strežnik z geografskimi in foto podatki Google zemljevidi, je razvidno, da nepremičnine z oznako parc. št. 2970/6, parc. št. 2970/7 in parc. št. 2970/8, vse k.o. 2381 Lokavec, v naravi predstavljajo površine ob stanovanjski hiši, ki se že mnogo let uporabljajo kot zasebno dvorišče, so v večjem delu ograjene in dvignjene nad nivo ceste na katero mejijo, preko

parc. št. 2970/5 k.o. 2381 Lokavec, ki na zgornje parcele meji, pa potekajo kategorizirana javna pot (JP 501941 Pot skozi Gorenje) in nekategorizirani cesti (NJ 302 770 »JP 501 941 – NJ 302 760« in NJ 303 980 »JP 501 941 – krožna«), ki so v splošni rabi.

Glede na dejansko stanje se torej ugotavlja, da nepremičnine parc. št. 2970/6, parc. št. 2970/7 in parc. št. 2970/8, vse k.o. 2381 Lokavec, niso v splošni rabi in se jim zato lahko odvzame status javnega dobra. Za splošno rabo (vožnjo in hojo) je namenjena površina v neposredni bližini, to je preostala površina prejšnje nepremičnine parc. št. 2970/1 k.o. 2381 Lokavec (zdajšnje nepremičnine parc. št. 2970/5 k.o. 2381 Lokavec), ki tudi ostaja pod režimom javnega dobra. Ob smiselni uporabi je torej izpolnjen pogoj, ki ga določa 262. člena ZUreP-3, iz katerega izhaja, da status grajenega javnega dobra preneha in se lahko odvzame, če se uredi zemljišče ali zgradi drug objekt z enakim namenom splošne rabe.

Ta odločba se izvrši na način, kot izhaja iz 2. točke te odločbe: Po pravnomočnosti odločbe se v zemljiški knjigi pri nepremičninah parc. št. 2970/6, parc. št. 2970/7 in parc. št. 2970/8, vse k.o. 2381 Lokavec, izbriše zaznamba javnega dobra, ID pravice/zaznambe: 17908247.

Z začetkom veljavnosti te odločbe, preneha veljati odločba Občinske uprave Občine Ajdovščina št. 478-116/2023-7 z dne 17. 1. 2024, ki je vsebinsko enaka, je pa neizvršljiva zaradi napake v  2. točki  izreka.

Na podlagi določb 22. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 – UPB, 14/15 – ZUUJFO,  84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20-ZFRO) je ta odločba takse prosta.

Ker krog oseb, ki bi utegnile biti prizadete s to odločbo ni določen, se ta vroča z javnim naznanilom.

Pouk o pravnem sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Ajdovščina v roku 15 dni od opravljene vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal in sicer na naslovu Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. Za vložitev pritožbe je potrebno plačati upravno takso po tarifni št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18-ZKZaš in 189/20-ZFRO), v znesku 18,10 EUR.

Postopek vodila: Vida Šuštar, višja svetovalka za nepremičnine občine 

                                                                                   

Mojca Remškar Planinc, direktorica občinske uprave

                       

Odločba o odvzemu statusa jd 

 

Javno naznanilo:

- oglasna deska Občine Ajdovščina

- spletna stran Občine Ajdovščina

- enotni državni portal e-uprava