Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vipavski Križ

datum: 13.03.2024
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vipavski Križ.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018,  79/2018 in 78/2023-ZOOR) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo za nepremičnino, po metodi neposredne pogodbe, s katero bo odsvojila nepremičnino parc. št. 3550/22,  k. o. 2391 Vipavski Križ, v izmeri 15 m2, za ceno 40 EUR/m2. Davek in stroške nosi kupec, plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe.

Posel bo sklenjen po poteku 20 dni od te namere.

Morebitni drugi interesenti za nakup lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene nepremičnine, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek prodaje ustavila in opravila postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb, kjer bo izhodiščna oz. izklicna cena enaka zgoraj navedeni ceni, pod to ceno prodaja ne bo izvedena. Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17, po elektronski pošti na naslov vida.sustar@ajdovscina.si ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.

 

Tadej Beočanin, l.r., župan 


Namera z grafično prilogo